fbpx

Делата при пътно-транспортни произшествия

Делата при пътно-транспортни произшествия

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ се занимава с казуси и правни случи при обезщетяване на пострали лица от  транспортни дела и увреждания, възникнали при пътно-транспортни произшествия.

Делата при пътно-транспортни произшествия

Нашият екип има богат опит в работата с български и чуждестранни клиенти, които имат нужда от консултация от адвокат транспортни дела и казуси с обезщетения при ПТП.

Всеки пострадал при пътно траспортно произшествие има право на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

Обезщетението е дължимо от застрахователя по гражданска отговорност на отговорния за катастрофата.

Често са случаите в които виновния водач, който с неправомерните си действия е предизвикал ПТП е лишен от това право.

Важно е да се отбележи, че под термина “пострадал” се има предвид всеки друг участник в движението извън виновния водач, като това може да е друг водач на МПС, пътник,  пешеходец или колоездач.

Когато пострадалото лице е починало вследствие на катастрофата, правото да получат обезщетение преминава върху неговите най-близки.

Това са съпруг/а, родители и деца, лице, което е било във фактическо съжителство с починалия и др.

В тази ситуация всеки от близките на починалото лице получава поотделно право да претендира и получи обезщетение.

Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ пострадалото лице има право на обезщетение от Гаранционен фонд.

Правото да получите обезщетение съществува дори когато виновният водач е чужд гражданин

Обезщетение при ПТП  се дължи и при застраховката „Гражданска отговорност“ е сключена при чужд застраховател, или когато самото ПТП е настъпило на територията на друга държава.

Доверете се на нашата компетентна грижа за вашите дела.

Кантората предоставя консултации, правна защита и изготвя необходимата документация в сферата на автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт.

Транспортни дела – обхват

Адвокат транспортни дела

 • Подготовката на договори за обществен превоз на пътници (PSC) в съответствие с REGULATION (EC) No 1370/2007 и местното законодателство
 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания за превоз на пътници и/или товари в България и Европейския съюз
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешения за всякакъв вид превозни средства
 • Всякакви транспортни въпроси с международен елемент
 • Изготвяне и изменение на общи условия при договори за превоз; консултация при сключване на такива; извършване на преценка за съответствие на общи условия с действащото законодателство
 • Условия относно товарене и обезопасяване на товара
 • Участие в процедури по Закона за обществените поръчки / Закона за концесиите в областта на транспорта
 • Сключване на всякакви видове договори в областта на транспорта, включително договори за превоз, договори с публичен възложител, рамкови споразумения и др.
 • Отговорност на превозвачи за настъпили по време на превоза щети; Претенции на пътници спрямо превозвачи
 • Регулиране на щети от забавяне на доставка с налагане на финансови претенции срещу възложителя на превоза
 • Рекламации и искове за обезщетение за вреди, настъпили за изпращача, при цялостна или частична липса или повреда на товара; при забава на извършвания транспорт
 • Правата на пътници при отказан достъп на борда на самолет или отмяна / голямо закъснение на полети
 • Уреждане на въпроси със застрахователни компании във връзка със сключени застраховки
 • Процесуално представителство пред всички инстанции или арбитражен съд по спорове, подчинени на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)
 • Правна помощ и обжалване на  административно-наказателни постановления и административни нарушения
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения

Rate this page