fbpx

Бракоразводни Дела

Бракоразводен адвокат

Кантора “Д.Владимиров и партньори“ предлага правна помощ и съдействие по въпроси, свързани с

В случай на нужда от съдействие във връзка с консултация, изготвяне на книжа, завеждане на съдебно дело за развод и др., бихте могли да получите адекватна помощ.

Често при развод се водят истински войни за подялбата на имуществото и упражняването на родителските права.

Добрият адвокат по бракоразводни дела е човекът, на който следва да бъде поверено решението на семейните конфликти, изглаждането на противоречията и провеждането на развода по максимално бърз и щадящ емоциите и финансите на клиентите начин.

Именно Вашият адвокат е факторът, благодарение на чиято компетентна намеса може да бъдат съхранени определени отношения в семейството и да се защитят интересите на децата.

Кантората предлага възможности за консултация можете на посочения телефон или e-mail.

Вашият казус ще бъде разгледан всестранно и ще Ви бъдат предложени всички възможности за решаване

Важно!!!  С увеличението на МРЗ от средата на 2022г. минималната издръжка на дете възлиза на 177.50лв.

За увеличаване на вече присъдена издръжка до този, или по-голям, размер е необходимо да бъде заведено ново дело.

правни услуги в областта на семейно право, съдебни дела за присъждане на издръжка, осиновяване и установяване на бащинство.

Семейното право, като част от гражданското, винаги  е било една много деликатна материя. В повечето случаи хората търсят добър адвокат по семейни дела или т.нар. бракоразводен адвокат, отчитайки своите познанства и контакти.

Кантората предлага добър бракоразводен адвокат, който може да Ви бъде от полза и да Ви помогне да решите Вашия случай успешно. От една страна стоят законите и правните норми, от друга – емоциите и семейните отношения.

В годините на съдебната ни практика като адвокат по развод по взаимно съгласие, осъзнаваме колко е крехък балансът между тях и Ви предлагаме да се възползвате от квалифицираните услуги на  опитен бракоразводен адвокат.

В случай, че се нуждаете от опитен адвокат за развод по исков ред пред Районен съд, можем да Ви съдействаме и защитим Вашият личен интерес при развод по чл. 49 ал.1 СК, както и интереса след развода по взаимно съгласие на Вашите близките и роднини.

В съответствие с дългогодишната практика по семейни и бракоразводни дела на кантора „Д.Владимиров & Партньори“ предлага правни услуги и процесуално представителство при казуси в областта на семейното и наследственото право.Бракоразводен адвокат

Разводът  по исков ред е насочен към прекратяване на съществуващ граждански брак поради дълбокото му и непоправимо разстройство, въз основа на настъпили след сключването му обстоятелства.

Съдебното производство за развод по взаимно съгласие се инициира само от един от съпрузите, тъй като не е налице взаимно съгласие между съпрузите за развода и за еднакво уреждане на последиците от него.

Няколко са предпоставките за настъпването на развод поради разстройство на брака, а именно :

1. Желание на единия от съпрузите за прекратяване на брака. Всеки един от  двамата съпрузи може да образува с иск съдебно производство за развод по взаимно съгласие или съдебен процес за развод по исков ред, когато според него бракът е дълбоко и непоправимо разстроен;

2.Липса на взаимно съгласие за прекратяване на брака. Тази предпоставка е логическо продължение на горната.

Образуваното съдебно производство за развод по исков ред се спира по искане на съпругата, ако тя е бременна, както и до навършване на 12-месечна възраст на детето.развод по взаимно съгласие

Когато един от съпрузите иска да се разведе, а другият не му дава развод, съпругът, който иска прекратяването на брака може да предяви искова молба за развод по исков ред

Компетентен да разгледа делото е Районен съд по адресна регистрация на ответника.

Искът може да се предяви и пред друг Районен съд, но ответникът може да направи възражение за подсъдност.

В случай че делото, заведено пред първоначалния съд се прекрати – се премества за разглеждане пред съда по адресна регистрация на ответника.

Вина за прекратяване на брака

При предявяването на иск за развод ищецът може да поиска от съда да се произнесе относно това кой има вина за разстройството на отношенията между страните.

Иск за развод по вина може да предяви и ответника. Ако няма изрично искане за произнасяне по въпроса за вината, съдът не се произнася по този въпрос.

Вината има значение във връзка с предоставяне на ползването на семейното жилище след прекратяването на брака, ако то е собственост и на двамата съпрузи.

Във връзка с упражняването на родителските права по отношение на общите деца на страните, доколкото виновното поведение на съпруга би се отразило върху възпитанието на децата.

Кантората разполага с  опитен бракоразводен адвокат и предлага:

 • Правни съвети и консултации при развод по взаимно съгласие и по исков ред;
 • Съдействие и правна помощ при различни видове вещно-правни искове за собственост върху недвижими имоти след развода и прекратяването на съпружеските отношения;
 • Съдействие и правна помощ при подготовка на документи за искове за дял от имуществото, придобито през брака;
 • Съдействие и правна помощ при първоначално определяне на издръжка, както и събиране по принудителен ред;
 • Процесуално представителство при развод по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг;
 • Правни консултации и правно съдействие от бракоразводен адвокат при спор за родителски права;
 • Съдействие при заместване съгласието на родителя със съдебно решение.
 • Правно съдействие при извеждане на дете с правата на единия родител извън границите на Република България.
 • Съдействие и правна помощ при издръжка на деца, съпруг, низходящи, съвети при липса на издръжка и др.
 • Правни съвети относно делба на наследствено имущество – съдебна и доброволна делба, процесуална помощ в отделните фази на делбата;
 • Съдействие и правна помощ при осиновяване на деца и припознаване от баща и съпруг;
 • Правни консултации и подготовка на документи за отмяна на мярка по Закона за закрила на детето. Настаняване на детето при близки и роднини или връщането му в семейството;
 • Правни съвети и консултации пред държавните и общински органи – Агенция за Закрила на детето, Агенция по Вписванията, Агенция Социално подпомагане др. 

Подготовка и сключване на брачни договори

Съвременното съжителство между хората поражда множество конфликти и това неминуемо води до нуждата от добър бракоразводен адвокат

В съответствие с изискванията на законодателството, кантората оказва пълно съдействие при изготвянето на брачни  договори. Това е сравнително ново за българското семейно законодателство.

В повечето случай ви препоръчваме да се доверите на добър бракоразводен адвокат, който ще изготви подходящ съобразен с Вашите изисквания брачен договор, подходящ за Вашия случай.

Кантората подготвя и съставя брачни договори, защитаващи в максимална степен правата на всеки един от съпрузите в едно семейство.

Знаем, че при сключване на брак последното, за което мислят двойките е развод. Статистиката показва, че много висок процент от браковете завършват именно по този начин.

При липса на брачен договорм съсобственосто имущество, придобито по време на брака, се дели наполовина между съпрузите.

Правилно сключеният и внимателно съставен от бракоразводен адвокат брачен договор, обезпечава предварително и двете страни и им спестява средства, време и негативни емоции, които се изразходват в процеса на развода.

Правна защита и участие при развод, развод по исков ред. Развод по взаимно съгласие.

Международна Адвокатска Кантора “Д.Владимиров и партньори“ разполага с опитни и добри адвокати по бракоразводни дела.

В отговор на изискванията и запитванията на нашите клиенти, като техен доверен бракоразводен адвокат, ние  подготвяме цялата документация.

В практиката консултираме и осигуряваме представителство на молител / ответник в съдебно проиводство по  развод по взаимно съгласие или развод по исков ред.

В последните няколко месеца най-честите въпроси на клиентите за развод по взаимно съгласие се свеждат до следното:

 • При консултациите с бракоразводен адвокат самите клиенти се интересуват какви документи са необходими. Те се подадават в съответният съд, където ще се гледа делото по развода.
 • Като опитен адвокат по бракоразводни дела, ние винаги съветваме клиентите внимателно да обмислят тази своя стъпка. В повечето случаи, тя  е плод на решение, взето по емоционални подбуди.
 • Съветваме клиентите, дори и в процеса на подготовка на документи, да обмислят внимателно цялата ситуация, преди започването на процедурата по развода.

………… документите за развод по взаимно съгласие са следните:

Първоначалната искова молба се изготвя от бракоразводен  адвокат, квалифициран да подготви и опише ситуацията в детайли с правните наименования. Той трябва да разясни на съда ситуацията около прекъсването на брачната връзка между партньорите.

Консултираме клиента да представи и разпише изготвено от нас писмено споразумение за развода по чл. 51 СК.

Това Споразумение по смисъла на  чл. 51 СК е един от най-важните документи, за да може да започне производство по развод по взаимно съгласие пред съответния Районен съд.

Отделно е нужно всеки добър бракоразводен адвокат да укаже на своя клиент писмени Декларации за имущественото състояние и семейно положение.

Също така и  писмено сведение за съпрузите по  ЕГН, с точен адрес и тяхното истинско месторождение.

Заедно с това се нуждаем от Оригинал на  Удостоверение за сключен граждански брак. Всеки бракоразводен адвокат ще Ви каже, че това е нужно за да се започне развода. Ако от брака има родени деца се нуждаем и от Удостоверение за раждане на дете.

Рядко се случва, съдии да изискват нотариален акт на семейното жилище и Удостоверение от Агенция по вписванията за наличие на брачен договор.

В повечето случаи тези документи не се прилагат веднага при завеждане на делото, а едва след като съдията Ви даде писмени указания за тях.бракоразводен адвокат

По вече образуваното съдебно дело за развод е необходимо да се представи документ за внесена държавна такса по сметка на Районен съд.

След като разгледа всички представени писмени документи Съдът насрочва открито съдебно заседание по развод на страните, на което присъстват и двете страни.

Независимо от участието на бракоразводен адвокат, задължително е страните да присъстват лично.

В досегашната ни адвокатска практика, като адвокат бракоразводни дела ежедневно се допитват до нас относно:

 • Процесуално представителство и подготовка на документи за съдебни искове за установяване на бащинство и произход на дете;
 • Правно съдействие при установяване на бащинство. Правна помощ при случай на припознаване на дете, представителство пред съд относно оспорване на припознаването на деца;
 • Съдействие и правни съвети при  пълно и непълно осиновяване. Консултации и избор на пълно и непълно  осиновяване;
 • Процесуално представителство при попечителско съдействие. Съдебен процес относно ограничаване на родителските права;
 • Промяна на родителски права. Издръжка. Иск за присъждане на издръжка. Намаляване и увеличение на издръжката.
 • Правно съдействие и правни консултации при подготовка на документи за развод по исков ред.
 • Правни съвети, консултации, становища, процесуално и процесуално представителство относно развод по взаимно съгласие;

При нас ще откриете още:

 • Правни консултации от бракоразводен адвокат при изготвяне на т.нар. Споразумение по чл. 51 СК за уреждане отношенията на двамата съпрузи;
 • Правна помощ относно въпроси за настойничество и попечителство;
 • Съдействие и правни съвети при различни случай на наследяване по закон и наследяване по завещание. Обсъждаме способността на лицата за наследяване.
 • Кантората дава правни съвети и становища относно завещания, видове завещания. Подготовка и изготвяне на нотариално завещание.
 • Консултации с наследници и техни представители относно възстановяване на запазената част, спорове и съдебни искове относно намаляване на завещателно разпореждане, намаляване на дарение на надарени лица и др.
 • Правни съвети и консултации относно отмяна на завещанието. Оспорване и обявяване на неговата недействителност по чл. 42 Закон за наследството;
 • Правни съвети и консултации относно приемане и отказ от наследство.
 • Правно съдействие и процесуална помощ в процеса на съдебна делба, представителство в отделните фази на съдебната делбата пред граждански съдилища.

Всеки добър бракоразводен адвокат трябва да изясни на страните следните въпроси:

 1. Ако има непълнолетните деца от брака между тях. Следва да се отговори на въпроса кой от двамата родители ще упражнява родителските права. На другия съпруг трябва да се определи режим на лични отношения с децата и месечна издръжка;
 2. Нужно е да се изясни още и какво ще е фамилното име на съпругата след развода. Дали ще запази сегашното или ще си върне моминското име, ако е приела фамилията на съпруга си;
 3. Обикновено съдът не изисква, но ако страните желаят, могат да посочат дали ще си дължат издръжка след развода. Определя се кой от тях ще ползва семейното жилище след развода – съпругът, който ще упражнява родителските права върху децата;
 4. Има още един съществен момент в цялата процедура по развод по взаимно съгласие между съпрузите. Ако те не се споразумеят по някой от въпросите, съдът не допуска развода по взаимно съгласие и не решава спорните точки между тях.

Ако имате семейно имущество и имате разбирателство как да си го поделите, най-добре е това да стане с брачен договор.

Той се прави преди развода, защото това е най-евтиният начин. Ако не поделите имуществото си, то ще остане в обикновена съсобственост след развода – по 1/2 идеални части.

В това производство по развод по взаимно съгласие, адвокатският  хонорар на всеки бракоразводен адвокат за цялостна подготовка и водене на делото се определя съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет.

Правната кантора разполага с добри адвокати по семейни дела, при подготовка на документи – Споразумения по чл. 51 СК, издръжка на деца или промяна в режима на лични контакти;

Съветът ни е да се консултирате при подготовката на дело за развод изготвяне на документите за развод да се консултирате със специалист по бракоразводни дела.

За повече въпроси : info@lawyer-bulgaria.bg или на тел. 0897 90 43 91

Всяко ваше запитване, ще бъде обслужено с оглед на конкретният казус.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения

5/5 - (40 votes)