Бракоразводни Дела

Бракоразводен адвокат

Международна Адвокатска Кантора “Д.Владимиров и партньори“. правни услуги в областта на семейно право, съдебни дела за присъждане на издръжка, осиновяване и установяване на бащинство.

Семейното право, като част от гражданското, винаги  е било една много деликатна материя. В повечето случаи хората търсят добър адвокат по семейно право или т.нар. бракоразводен адвокат, отчитайки своите познанства и контакти.

Кантората предлага добър бракоразводен адвокат, който може да Ви бъде от полза и да Ви помогне да решите Вашия случай успешно. От една страна стоят законите и правните норми, от друга – емоциите и семейните отношения. Ние разбираме колко е крехък балансът между тях и Ви предлагаме да се възползвате от квалифицираните услуги на  опитен бракоразводен адвокат. Защитете своя интерес и интересите на близките си. В съответствие с дългогодишната практика по семейни и бракоразводни дела на кантора „Д.Владимиров & Партньори“ предлага правни услуги и процесуално представителство при възникването на различни казуси и случай в областта на семейното и наследственото право.

Разводът  по исков ред е насочен към прекратяване на съществуващ граждански брак поради дълбокото му и непоправимо разстройство, въз основа на настъпили след сключването му обстоятелства.Това производството се инициира само от един от съпрузите, тъй като не е налице взаимно съгласие между съпрузите за развода и за еднакво уреждане на последиците от него.
Предпоставките за развод поради разстройство на брака са две:

1. Желание на единия от съпрузите за прекратяване на брака. Всеки един от  двамата съпрузи може да иска развод, когато според него бракът е дълбоко и непоправимо разстроен;

2.Липса на взаимно съгласие за прекратяване на брака. Тази предпоставка е логическо продължение на горната. Образуваното производство се спира по искане на съпругата, ако тя е бременна и до навършване на 12-месечна възраст на детето.

Кантората работи активно като бракоразводен адвокат и предлага:

 • Правни съвети и консултации при развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Съдействие и правна помощ при различни видове вещно-правни искове за собственост върху недвижими имоти след развода и прекратяването на съпружеските отношения;
 • Съдействие и правна помощ при подготовка на документи за искове за дял от имуществото, придобито през брака;
 • Съдействие и правна помощ при първоначално определяне на издръжка, както и събиране по принудителен ред;
 • Процесуално представителство при развод по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг;
 • Правни консултации и правно съдействие от бракоразводен адвокат при спор за родителски права;
 • Съдействие при заместване съгласието на родителя със съдебно решение.
 • Правно съдействие при извеждане на дете с правата на единия родител извън границите на Република България. Съдействие и правна помощ при издръжка на деца, съпруг, низходящи, съвети при липса на издръжка и др.
 • Правни съвети относно делба на наследствено имущество – съдебна и доброволна делба, процесуална помощ в отделните фази на делбата;
 • Съдействие и правна помощ при осиновяване на деца и припознаване от баща и съпруг;
 • Правни консултации и подготовка на документи за отмяна на мярка по Закона за закрила на детето. Настаняване на детето при близки и роднини или връщането му в семейството;
 • Правни съвети и консултации пред държавните и общински органи – Агенция за Закрила на детето, Агенция по Вписванията, Агенция Социално подпомагане др. 

Подготовка и сключване на брачни договори

Съвременното съжителство между хората поражда множество конфликти и това неминуемо води до нуждата от добър бракоразводен адвокат. В съответствие с изискванията на законодателството, кантората оказва пълно съдействие при изготвянето на брачни  договори. Това е сравнително ново за българското семейно законодателство.

В повечето случай ви препоръчваме да се доверите на добър бракоразводен адвокат, който ще изготви подходящ съобразен с Вашите изисквания брачен договор, подходящ за Вашия случай. Кантората подготвя и съставя брачни договори, защитаващи в максимална степен правата на всеки един от съпрузите в едно семейство. Знаем, че при сключване на брак последното, за което мислят двойките е развод. Статистиката показва, че много висок процент от браковете завършват именно по този начин. При липса на предварителен договор имуществото се дели наполовина между съпрузите. Правилно сключеният и внимателно съставен от бракоразводен адвокат брачен договор, обезпечава предварително и двете страни и им спестява средства, време и негативни емоции, които се изразходват в процеса на развода.

Правна защита и участие при развод, развод по исков ред. Развод по взаимно съгласие.

Международна Адвокатска Кантора “Д.Владимиров и партньори“ разполага с опитни и добри адвокати по бракоразводни дела. В отговор на изискванията и запитванията на нашите клиенти, като техен доверен бракоразводен адвокат, ние  подготвяме цялата документация. Също, консултираме Ви и осигуряваме представителство в съда при развод по взаимно съгласие или при развод по исков ред. В последните няколко месеца най-честите въпроси на клиентите за развод по взаимно съгласие се свеждат до следното:

 • При консултациите с бракоразводен адвокат самите клиенти се интересуват какви документи са необходими. Те се подадават в съответният съд, където ще се гледа делото по развода. Като опитни адвокати по бракоразводни дела, ние винаги съветваме клиентите внимателно да обмислят тази своя стъпка. В повечето случаи, тя  е плод на решение, взето по емоционални подбуди. Съветваме клиентите, дори и в процеса на подготовка на документи, да обмислят внимателно цялата ситуация, преди започването на процедурата по развода.

Най-общо документите за развод по взаимно съгласие са следните:

Първоначалната искова молба се изготвя от бракоразводен  адвокат, квалифициран да подготви и опише ситуацията в детайли с правните наименования. Той трябва да разясни на съда ситуацията около прекъсването на брачната връзка между партньорите. Допълнително предлагаме на клиентите ни да представят и разпишат изготвено от нас писмено споразумение за развода. Това е един от най-важните документи, за да може да започне производство по развод по взаимно съгласие пред съответния районен съд.

Отделно е нужно всеки добър бракоразводен адвокат да укаже на своя клиент писмени Декларации за имущественото състояние и семейно положение. Също така и  Сведение за съпрузите по  ЕГН, с точен адрес и тяхното истинско месторождение. Заедно с това се нуждаем от Оригинал на  Удостоверение за сключен граждански брак. Всеки бракоразводен адвокат ще Ви каже, че това е нужно за да се започне развода. Ако от брака има родени деца се нуждаем и от Удостоверение за раждане на децата.

В нашата практика се случва някои съдии да изискват нотариален акт на семейното жилище и Удостоверение от Агенция по вписванията за наличие на брачен договор. В повечето случаи тези документи не се прилагат веднага при завеждане на делото, а едва след като съдията Ви даде писмени указания за тях.бракоразводен адвокат

Трябва да се представи документ за внесена държавна такса по сметка на съда. След това Районен съд насрочва открито съдебно заседание по развод на страните, на което присъстват и двете страни. Независимо от участието на техните бракоразводни адвокати, задължително е страните да присъстват лично.

В досегашната ни адвокатска практика, като адвокат бракоразводни дела ежедневно се допитват до нас относно:

 • Процесуално представителство и подготовка на документи за съдебни искове за установяване на бащинство и произход на дете;
 • Правно съдействие при установяване на бащинство. Правна помощ при случай на припознаване на дете, представителство пред съд относно оспорване на припознаването на деца;
 • Съдействие и правни съвети при  пълно и непълно осиновяване. Консултации и избор на пълно и непълно  осиновяване;
 • Процесуално представителство при попечителско съдействие. Съдебен процес относно ограничаване на родителските права;
 • Лишаване от родителски права. Издръжка. Иск за присъждане на издръжка. Намаляване и увеличение на издръжката.
 • Правно съдействие и правни консултации при подготовка на документи за развод по исков ред.
 • Правни съвети, консултации, становища, процесуално и процесуално представителство относно развод по взаимно съгласие;

При нас ще откриете още:

 • Правни консултации от бракоразводен адвокат при изготвяне на т.нар. споразумение между съпрузи;
 • Настойничество и попечителство.
 • Съдействие и правни съвети при различни случай на наследяване по закон и наследяване по завещание. Обсъждаме способността на лицата за наследяване.
 • Кантората дава правни съвети и становища относно завещания, видове завещания. Подготовка и изготвяне на нотариално завещание.
 • Консултации с наследници и техни представители относно възстановяване на запазената част, спорове и съдебни искове относно намаляване на завещателно разпореждане, намаляване на дарение на надарени лица и др.
 • Правни съвети и консултации относно отмяна на завещанието. Оспорване и обявяване на неговата недействителност;
 • Правни съвети и консултации относно приемане и отказ от наследство.
 • Консултации от адвокат наследствени дела за изготвяне на документи при отказ от наследство. Делба на наследство. Видове наследство – завещание или по закон. Съставяне на делбена маса.
 • Правно съдействие и процесуална помощ в процеса на съдебна делба, представителство в отделните фази на съдебната делбата пред граждански съдилища.

Всеки добър бракоразводен адвокат трябва да изясни на страните следните въпроси:

 1. Ако има непълнолетните деца от брака между тях. Следва да се отговори на въпроса кой от двамата родители ще упражнява родителските права. На другия съпруг трябва да се определи режим на лични отношения с децата и месечна издръжка;
 2. Нужно е да се изясни още и какво ще е фамилното име на съпругата след развода. Дали ще запази сегашното или ще си върне моминското име, ако е приела фамилията на съпруга си;
 3. Обикновено съдът не изисква, но ако страните желаят, могат да посочат дали ще си дължат издръжка след развода. Определя се кой от тях ще ползва семейното жилище след развода. В повечето случай, това е съпругът, който ще упражнява родителските права върху децата;
 4. Има още един съществен момент в цялата процедура по развод по взаимно съгласие между съпрузите. Ако те не се споразумеят по някой от въпросите, съдът не допуска развода по взаимно съгласие и не решава спорните точки между тях. В този случай, остава вариантът да се заведе дело за развод от единия съпруг по общия исков ред.

Ако имате семейно имущество и имате разбирателство как да си го поделите, най-добре е това да стане с брачен договор. Той се прави преди развода, защото това е най-евтиният начин. Ако не поделите имуществото си, то ще остане в обикновена съсобственост след развода – по 1/2 идеални части.

В това производство по развод по взаимно съгласие, адвокатският  хонорар на всеки бракоразводен адвокат за цялостна подготовка и водене на делото се определя съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет.

Правната кантора разполага с добри адвокати по наследствени дела. Съветът ни е да се консултирате при изготвяне на завещание до изпълняването, оспорването или отмяната му. Съдействаме ви при наследяване по закон, отказ или делба на наследство. За повече въпроси : info@lawyer-bulgaria.bg или на Тел. 02/858 10 25

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения