fbpx

Административно Право и Обслужване

Административно право и процес

Често пъти се случва, администрацията да издава различни административни актове с който се нарушават права и законни интереси на гражданите при упражняването на различни взаимоотношения с държавната администрация и ведомства.

Техните права са нарушени или застрашени от незаконосъобразни издадени административни актове,  поради което се налага да бъде приложено администртативни мерки за изпълнение на едно право, след като бъде оспорено – било пред по-горестоящият административен орган, било пред съответният Административен съд.

Правото да обжалвате незаконосъобразните издадени индивидуални административни актове на администрацията е гаранция за защита на  Вашите права и законни интереси

Нашите правни услугиАдминистративно право и процес, Обжалване на актове на общинска администрация, съдебно производство пред Административен съд, адвокат административни дела, Обжалване на Постановление за налагане на мерки, оспорване на административни актове на администрацията, обжалване на АУАН, Обжалване на актове на държавни служби

 • Правно съдействие и консултантска помощ при обжалване на всички видове индивидуални административни актове.
 • Подготовка на документи при съдебно Обжалване на индивидуални административни актове на данъчната, общинската и държавната администрация по съдебен ред. Обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления.
 • Правни консултации от опитен адвокат административно право при извършване и обжалване на всякакви административни процедури в сферата на строително-предприемаческата дейност.
 • Съдебно оспорване и обжалване на откази за издадени строителни книжа, Разрешително за различни категории строежи, както и Наказателни Постановления за налагане на административни глоби и др.
 • Правни услуги във връзка с всякакви лицензионни и разрешителни режими и съдействие на клиентите пред административните органи.
 • Подготовка на легални документи за административни регистрации, издаване на лицензи за извършване на определена дейност, разрешителни за строителство и др.
 • Представителство пред всички видове комисии, административни, общински и държавни органи, и съдебни инстанции.
 • Обжалване по съдебен и административен ред на индивидуални административни актове.
 • Защита правата на юридически лица и гражданите от посегателства от страна на длъжностни лица и държавни органи. Защита от неоснователно бездействие или действие на администрацията.

Какво още ще откриете при нас……..

 • Съдействие и подготовка на документи за участие в процедури по възлагане от адвокат административно право и съдебен процес пред административен съд при обжалване на индивидуални административни актове
 • При участие в отношения с администрацията и държавни служби кантората съдейства при изготвяне на необходимата документация по оспорването на техни актове и наказателни постановления. Подготовя писмени обявления за участие в процедури по възлагане на изпълнението на обществени задължения;
 • Нашите правни услуги като адвокат административни право включват и процесуално представителство на Възложителя по време и след съответните административни процедури;
 • Правните съвети на кантората обхващат и консултиране от адвокат административни право и административен съдебен процес при прилагането на нормативните актове, регламентиращи изпълнението на обществени задължения;
 • Ние се ангажираме с последващо обжалване на резултатите от незаконосъобразни административни актове пред различни органи. В това число – обжалване като адвокат по административни дела пред държавни органи в това число –  Комисията за защита на конкуренцията.
 • При подготовка на съдебни дела – пред Върховния административен съд по реда на АПК.
 • Кантората участва активно при воденето на преговори с партньори за участие в съдебни дела по оспорване на административни актове пред съд.
 • Предлага и посредничество при преговори между търговски партньори в областта на съдебни дела по оспорване на административни актове пред съд.
 • Активно съдействие за предоставянето на правни съвети и юридически консултации във връзка с съдебни дела по оспорване на административни актове пред съд;
 • Водим дела пред различни инстанции, с оглед подготовка по съдебни дела по оспорване на административни актове пред съд.

Тук се включват процесуално представителство пред Административен съд, АССГ и Върховен Административен съд др.

Адвокатска кантора предлага правни услуги и представителство по повод

 1. Съдебно обжалване на административни актове по съдебен и административен ред;
 2. Правно съдействие във връзка с оспорване на административни актове, когато те са незаконосъобразни, нецелесъобразни и засягат Вашите права, както и процесуално представителство
 3. Легална, адвокатска  защита по административни дела  пред държавни институции, органите на местната власт, бизнес партньорите си  и други физически и юридически лица, с които имате взаимоотношения.

Клиентите на адвокатската ни кантора получават адекватна професионална помощ и правни услуги по административно-правни казуси, между които :

 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Съдействие  по искане за издаване на различни видове административни актове;
 • Консултации и  правни съвети при проверки от държавни и общински органи;
 • Оспорване  на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация  по административен ред – административни актове, наказателни постановления, ревизионни актове,  актове за установено административно нарушение (АУАН);
 • Обжалване по съдебен ред на съдебни решения  и актове, които не подлежат на оспорване по административен ред;Административно право и процес, Обжалване на актове на общинска администрация, съдебно производство пред Административен съд, адвокат административни дела, Обжалване на Постановление за налагане на мерки, оспорване на административни актове на администрацията, обжалване на АУАН, Обжалване на актове на държавни служби
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени  от  КАТ, НАП, Инспекцията по труда, общини, КЗП(Комисия  за защита на потребители), КЗК(Комисия за защита на конкуренцията), РИОКОЗДНСКмитнически и други органи;
 • Обжалване на откази на Агенцията по вписванията;
 • Консултиране и съдействие пред административните органи при издаване на лицензионни, разрешителни режими, регистрации;
 • Защита на личните данни. Представителство пред Комисията за защита на личните данни(КЗЛД)  – когато считате, че  има  злоупотреба или неправомерно използване на Вашите лични данни;
 •  Защита на потребителите пред Комисията за защита на потребителите (КЗП), когато считате, че Вашите права  на потребител са нарушени;
 • Защита срещу неоснователни действия или бездействия на държавните органи;
 • Възможности за възобновяване на административнонаказателни производства;
 • Консултации  и представителство на чуждестранни граждани  за придобиване на българско гражданство, продължително или постоянно пребиваване по Закона за чужденците в Република България;
 • Изпълнение на административни актове и съдебни решения – възможности и последици;
 • Издаване на индивидуални административни актове – процедура, документи, срокове;
 • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално – устройствени планове;

Всяко лице може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

Срокът за защита на вашите права е твърде кратък – 14 – дневен  от датата на съобщаването и получаването на акта или Наказателното постановление, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е трябвало да се произнесе.

Потърсете навреме правен съвет и адвокатска помощ, за да организирате своевременно и законосъобразно Вашата  адвокатска правна защита.

Кантората и нейните адвокати по административни дела предоставят правни услуги за юридически лица и граждани от страната и чужбина.

В случай, че се нуждаете до допълнителна помощ или информация за обжалване на актове при условия и срок, винаги можете да се обърнете към нас за въпроси: тел. 0897 90 43 91, както и на е-mail: info@lawyer-bulgaria.bg 

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения