fbpx

Търговски Дела

Адвокат търговски дела и спорове

Международна Адвокатска Кантора “Д.Владимиров и партньори“ предлага опитни адвокати по търговски дела и търговски сделки с дружества и дела по търговска несъстоялност.

В съвременните икономически условия изборът на добър адвокат търговски дела е от изключително значение за всички търговци на пазараВажна е и подходяща бизнес структура за създаване и развитие на един бизнес. В повечето случаи правилно подбраната инвестиционна стратегия е от изключително значение за нашите клиенти. Кантората им съдейства за всички възникнали правни въпроси, чрез опитни адвокати по търговски дела.

 • Регистрация и правно структуриране на различните търговски сделки и дружества , подготвено от адвокат търговски дела
 • адвокат търговски делаКантората се занимава с регистрация на различни търговски дружества и последващи правни промени в тях;
 • Подготовка и проверка преди сключване на търговски споразумения;
 • Съдействие при решаване на търговски спорове с голяма правна сложност и многообразие;
 • Правни съвети при представителство пред Частен съдебен изпълнител, при събиране на вземания и обжалване на актове на ЧСИ;
 • Правни действия и защита при предявяване на ефекти – менителница, запис на заповед, чекове и различни видове ценни книжа.

В този смисъл, доверието в  кантората и във всеки един добър адвокат търговски дела, би Ви спестило много тревоги. Те могат да бъдат свързани с излишни средства, време и редица пропуски. Това е голяма помощ, ако решите да се борите сами с подготвянето на документи за регистрация на фирма, вписване в търговския регистър и др.

Правни услуги от адвокат търговски дела

Всеки добър адвокат търговски дела, ще Ви каже, че търговското и дружествено право обхваща следните дейности:

 • Правни консултации при избор на най-подходяща правна форма за стартиране на бизнес в конкретен бранш;
 • Подготовка на писмени документи за учредяване на търговски дружества. Вписването в търговския регистър, помощ при управлението, преобразуванията и ликвидацията им;
 • Правна помощ при създаването и разработването на бизнес планове, финансови схеми и инвестиционни намерения на експортно ориентирани дружества и търговски партньори;
 • Правни консултации и изготвяне на трудови и търговски договори;
 • Правно съдействие при преговори и сделки от всякакъв тип. Например, ипотечни сделки и представителство пред нотариус за сделки с недвижими имоти;
 • Правна защита и процесуално съдействие при наличие на нелоялна конкуренция;
 • Подготовка на правни документи при обжалване на административни и търговски съдебни решения;
 • Процесуално представителство от опитни адвокати по търговски дела във всеки съд в страната при възникнали спорове;
 • Правни консултации при навлизането на чуждестранни инвестиции и учредяване на съвместни дружества (джойнт венчър).
 • Правна защита и съдействие при учредяване на различни видове търговски дружества, промени в обстоятелствата, свързани с тях;
 • Кантората осъществява правни консултации на български и чуждестранни юридически лица на територията на България;
 • Правна защита и съдействие при преобразуване на отделните търговски дружества. Сделки с търговски предприятия;
 • Правна защита и съдействие при сключване на търговски сделки, подготовка на търговски договори, документи и др.;
 • Процесуално представителство пред български съд по търговски дела и спорове, съдействие при обжалване пред горна инстанция;
 • Подготовка на документи за изготвяне на правен и икономически анализ на дружества (Due Dilligence);
 • Правна защита и съдействие при ликвидация или търговска несъстоятелност на търговски дружества;
 • Правна защита и съдействие при търговска несъстоятелност, процесуално представителство на длъжници и кредитори;
 • Проверка при изготвяне и на договори като покупко-продажба на стоки или услуги. Дистрибуторски и комисионни договори, договори за заем, наеми на търговски и частни помещения и др;

Ето какво още предлагаме:

адвокат търговски дела

 • Правни консултации и представителство на чужд език във връзка с чуждестранни инвестиции, данъчни и финансови въпроси и др.;
 • Изготвяне от добър адвокат търговски дела на правни писмени становища относно действителност и тълкуване на търговски договори и др.
 • Проверка и депозиране на документи за регистрация в търговския регистър на търговски дружества. Изготвяне на документи за учредяване на представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и юридически лица със специален статут.
 • Правна подготовка и представителство пред съответните учреждения и ведомства във връзка с регистрации по специални закони. Вписвания, придобиване на лицензии, подвеждане под разрешителни режими и др.
 • Процесуално представителство при оспорване на откази на търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на търговски дружества и  чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества.
 • Правни консултации и помощ при вписване на клонове в търговския регистър, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества, пререгистрация на регистрирани търговски дружества и др.
 • Съдействие и представителство от адвокат търговски дела във връзка с организацията на Общи събрания на дружества, процесуално представителство при спор между съдружници и др.
 • Представителство при Учредителни събрания на търговски дружества, оспорване на решения на Общо събрание и изготвяне на протоколи и документи в тази връзка.
 • Правни съвети при изготвяне на временни удостоверения, удостоверения за дялово участие, акции и др.;
 • Изготвяне на становища и консултации от адвокат търговски дела по договори за управление на търговски дружества и юридически лица.
 • Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, решения и различни актове на фирми;
 • Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне;
 • Подготовка и извършване на сделки с ценни книги, акции на търговски дружества, и др.;
 • Правно обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.;
 • Правни анализи и легални становища във връзка с приватизационни, банкови и застрахователни  сделки. Подготовка и представителство при провеждане на търгове.
 • Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.

Още информация за нашата кантора

Кантората Ви предлага абонаментно правно обслужване в сферата на корпоративното, търговско и дружествено право.

Държим на прецизността, професионализма, дългосрочните отношения на нашите специалист, Ви дават ценни съвети за всички специфики на Вашия бизнес.

Целта ни винаги е била да сме максимално полезни. За повече информация, моля обадете се на тел. 02/ 858 10 25 0897 90 43 91 или оставете съобщение на info@lawyer-bulgaria.bg 

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения