fbpx

Строителни Процедури, Дела РДНСК, Обжалване Актове

Адвокат строителни дела

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага адвокати по строителни дела и процедури, правно обслужване на физически лица и строителни фирми при обжалване на актове РДНСК, дела в строителство за изплащане на задължения, Дела срещу доставчици и фирми по подръжка на имоти и др. В последните 15-тина години много силно се обособи нуждата от добър адвокат строителни процедури. Търси се и правна помощ по дела срещу строителни фирми при участие на различни групи инвеститори и предприемачи в различни обществени поръчки по ЗОП. Правни услуги са необходими и при сключване на писмени договори с подизпълнители или общински и други служби.

Правната кантора предоставя услугите на адвокат строителни процедури в процеса на придобиване на недвижими имоти. Предлага и последващо проектиране, строителство, надзор и управление на строителния процес, отдаването под наем и продажба на недвижими имоти.  Услугите, които всеки опитен адвокат в строителните дела ще Ви предложи, са свързани най-вече с промяна на предназначение на терени, обжалване на актове, премахване на сгради. Страни в това производство най-често са  – строителни предприемачи, технически изпълнител, архитекти, специалист подземни комуникации, геодезия и др. адвокат строителни процедури

В нашата работа, клиентът винаги се интересува от избора на адвокат строителни дела, работещ активно  в областта на вещното право и строителството. Той трябва да може да подготви съответните договори за строителство пред институциите. По своята същност, те представляват облигационно правни договори за изработка между строителния предприемач, в качеството му на инвеститор  и технически изпълнител или строител.

Какво ще получите от адвокат строителни процедури

В нашата дейност подготвяме договори за строителство, учредяване на право за строеж, договори с физически лица или доставчици и подизпълнители. Тук като правна материя, освен Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се прилагат редица други закони и наредби. Всеки строителен предприемач, инвеститор или строител е длъжен да прилага и познава.  Задачите към нас, като адвокат строителни процедури в повечето случай са доста разнородни:

 • Адвокатска помощ и правни становища във връзка с вещни дела в строителството и изграждането, инвестирането в недвижими имоти;
 • Съдействие и правно проучване на текущия правен статус на отделните обекти преди започването на процедурата и отделните СМР-дейности.
 • Правна помощ при участие в преговори и посредничество по конкретни сделки с предмет строителни процедури. Подготовка на условия по FIDIC  и учредяване на вещни права върху недвижими имоти;
 • Правни консултации и съвети относно тръжните процедури по ЗОП;
 • Правни съвети през периода на самото строителство относно съвместимост на правилата по ФИДИК с българското законодателство;
 • Правен надзор и преглед на задълженията на Възложителя, Изпълнителя и Инженера;
 • Подготовка на документи и искова процедура за срокове разноски по процедури по ФИДИК;
 • Правно съдействие за съдебни дела в строителството при предаването на обекти и получаване на документи за етапи на строителството. Удостоверение за груб строеж, Удостоверение за въвеждане в експлоатация и др.

Адвокатска кантора разполага с опитни адвокати със сериозен опит в областта на строителното право и строителните процедури, предоставяйки ефективни правни решения за казуси в областта на строителството и строителния процес. В това отношение нашето съдействие включва:

– Адекватно  правно съдействие свързано с решаване на градоустройствени проблеми по Закона за устройство на територията,

– съдействие и правна помощ при одобряване на всички инвестиционни проекти и получаване на съответните разрешения за строеж,

Правна защита при обжалване на индивидуални административни актове свързани със строителни процедури, във всеки отделен етап на строителният процес (напр. забрана за извършване на строителство и др.);

– комплексни адвокатски услуги при подготовка на документи за отделните административни процедури, правни съвети и подготовка при получаване на разрешение за строеж, адвокатска помощ при извършване на СМР дейности в защитените територии по програма „Натура 2000”;

– Юридически консултации  относно правни процедури по българското и международното право, свързани  с цялостния процес на строителство в териториални води и континентален шелф;

– Правно съдействие при регистрация на строителни дружества в Централен професионален регистър на строителите, заедно с подготовка на документи и сертификати  за осъществяване на строителна дейност в България;

– Юридически и правни консултации в областта на международните строителни договори, базирани на Договорните условия на Международната федерация на инженерите- консултанти –  ФИДИК и договори за инженеринг, доставка и строителство (EPC contracts) и тяхното съответствие със спецификите на българското строително право и правилата за провеждане на обществени поръчки;

– Правна помощ и съдействие при изготвяне при водене на преговори, договаряне със собственици на земя, съдействие при сключване на Предварителни и окончателни договори с подизпълнители, съобразени с правилата на „Договорните условия за строителство” (Червената книга на ФИДИК), „Договорните условия за технологично оборудване, проектиране и строителство” (Жълтата книга на ФИДИК), както и „Договорните условия за инженеринг, реализация и строителство „до ключ” (Сребърната книга на ФИДИК);

– Правна помощ и съдействие при изготвяне на договори за проектиране, участие и правни съвети при съставяне на протоколи в строителството, подготовка на документи и  изготвяне на Договор  за строителен надзор, подизпълнители, доставчици на материали и др. ;

– консултантска правна помощ по съдебни и арбитражни производства относно строителни казуси, (включително преговори, арбитраж, процедури за решаване на правни спорове, съдействие в процедури пред Органа за решаване на спорове, предвидени в договорите, касаещи договорните условия на ФИДИК).

При нас ще откриете още:

 • Юридически съвети относно изготвянето на документация за сключване на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
 • Изготвяне на договори за управление и контрол на участниците, подизпълнителите и доставчиците в строителния процес;
 • Правни консултации и съвети относно изготвяне на договори за поддръжка и управление на жилищни и обществени обекти. Например, апартаменти, магазини, хотели, производствени обекти;
 • Съгласуване на договори с общински служби и изготвяне на договори за наем на имоти, частна и общинска собственост;
 • Правно представителство на всеки инвеститор, предприемач и строителна фирма в различни обществени поръчки  пред държавни и общински органи;
 • Правно съдействие и оказване на юридическа помощ на строителни фирми, предприемачи и физически лица по съдебни дела в строителството. В процес на инвестиране в недвижими имоти, изграждането на строителни обекти и тяхното управление и тяхната последваща покупко-продажба;
 • Правно посредничество пред кредитни институции във връзка с финансиране на покупка-продажба на недвижими имоти или на тяхното строителство.

За повече въпроси и информация по въпросите касаещи отделните строителни процедури, както и правна защита от адвокат по строителни процедури, можете да се обърнете към нас на e-mail info@lawyer-bulgaria.bg или на Тел. 02/858 10 25 или 0897/ 90 43 91

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения