Несъстоятелност и Ликвидация

Адвокат несъстоятелност и ликвидация

ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – съгласно Търговския закон

Дълговата криза в Европа и нестабилната икономическа ситуация, доведе до множество промени в икономиката и законодателството в България и ЕС. Много фирми изпаднаха в несъстоятелност през последните години.

Увеличиха се чувствително фалитите на фирмите, които имат нужда от правна помощ при ликвидацията на търговски дружества, които упражняват дейност в страната.

Правният терминът  „несъстоятелност” има  различни значения в правната доктрина:Адвокат несъстоятелност и ликвидация, Откриване на производство по неъсъстоятелност на търговско дружество, Ликвидация на Търговско дружество, Стабилизация

1) правен институт,  норми, уреждащи обществените отношения, възникващи в случаите, когато длъжникът- търговец  не може да заплаща задълженията си;

2) правно състояние, при което длъжникът – търговецът по смисъла на закона  има ограничени финансови и правни възможности за участие в стопанския оборот,след като не може да се разпорежда с имуществото си и

3) самостоятелен, особен вид съдебно производство за универсално принудително изпълнение с цел удовлетворяването на всички кредиторите на конкретен длъжник -търговец, по смисъла на Търговския закон, който е станал неплатежоспособен.

Съдебно производство по несъстоятелност се открива и при т.нар. „свръхзадълженост“ по смисъла на чл. 630 ТЗ  на дружество с ограничена отговорност,  акционерно дружество или командитно дружество  с акции.

Легалната дефиниция посочва, че неплатежоспособност се отнася  за длъжник – търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане. Щом длъжникът е спрял плащанията, се предполага, че той е изпаднал в неплатежоспособност.

 • Неплатежоспособност може да бъде налице и когато  длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.
 • Свръхзадълженост по смисъла на търговския закон е налице, когато имуществото на едно търговско дружество не е достатъчно, за да покрие  паричните му задължения.

Съгласно изискванията на Търговския закон самото производство по несъстоятелност може да бъде проведено само по отношение на лица, които имат качеството търговци – определено в чл.1 ТЗ. Производството по несъстоятелност започва с подаването на писмена молба до компетентния окръжен съд по седалището на търговеца.

Молбата може да бъде подадена от самия търговец чрез представляващото го лице, от негов кредитор, както и от Националната агенция за приходите, когато става въпрос за  публичноправно задължение или за задължение по частно държавно вземане.

Откриването на производство по несъстоятелност  поради свръхзадълженост може да бъде поискана и от   член на управителния орган на търговското дружество, както и от неговия ликвидатор.

С цел защита на интересите на кредиторите, Търговският закон допуска предварителни обезпечителни мерки –  назначаване на синдик, налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки, спиране на изпълнителните дела, с изключение на образуваните по реда на ДОПК, запечатване на помещения, оборудване, превозни средства и др.

Адвокатска кантора Д.Владимиров и Партньори“ предлага разнообразие от правни услуги в областта на материята на несъстоятелността и ликвидацията на търговски дружества.

Кантората разполага с добър адвокат несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества.

В текущата ни дейност внимателно разглеждаме всички причини за довеждането на един търговец до състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост.

При наличието на нужда, адвокатите по несъстоятелност и ликвидация изготвят правни анализи и становища в процедурата по несъстоятелност.

Целта е максимално намаляване на финансовия и икономически риск за търговеца. Също и предотвратяване от отговорност, при спазване на сроковете за подаване на молба за откриване на производството по чл.625 ТЗ.

Той съблюдава и всички правни изисквания по откриване на производство по несъстоятелност за свръхзадължен или неплатежоспособен търговец, който е спрял плащанията си или няма достатъчна наличност да обслужва свои насрещни задължения.

Адвокатите по несъстоятелност и ликвидация, внимателно преценява вземането към търговеца ООД, ЕООД или АД. Следва то да е съществуващо, но не и бъдещо, предполагаемо или вероятно да възникне вземане. Моментът на възникване на вземането има значение само за реда и сроковете, в които трябва да бъде предявено.

Като адвокат несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества и фирми ще Ви кажем, че може да се предяви и вземане под условие, което произтича от материалното правоотношение.

Обезпечените вземания също следва да бъдат предявени, независимо че съгласно чл. 618, ал. 1 ТЗ в производството по несъстоятелност, кредиторите запазват правата по дадените обезпечения.

Специфично е положението при производства по несъстоятелност, по които има кредитори със седалища в държава членка на ЕС. В тези случаи приложение намира съответно и Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност.

Съгласно разпоредбата на чл.40 Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност,  след образуване на производство по несъстоятелност в една държава-членка, компетентният съд на тази държава или синдикът, който е назначен от него, незабавно информира кредиторите. Те обикновено са известни и обичайното им пребиваване, местоживеене или седалище според устройствения акт се намират в другите държави членки.

В съдебната си практика на адвокат несъстоятелност и ликвидация, знаем, че търговският закон урежда основно материята на търговската несъстоятелност.

Той посочва, че „неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо:Адвокат несъстоятелност и ликвидация, Откриване на производство по неъсъстоятелност на търговско дружество, Ликвидация на Търговско дружество, Стабилизация

 • парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка. Това включва нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й;
 • публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност;
  задължение по частно държавно вземане.

Като адвокат по ликвидация и несъстоятелност, виждаме, че в повечето случаи, неплатежоспособността на търговеца се предполага, когато същият вече е спрял плащанията. Неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори. Производство по несъстоятелност се открива за:

търговец (физическо или юридическо лице), който е неплатежоспособен или свръхзадължен;
лице, което прикрива търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник;

неограничено отговорен съдружник, като производството се открива едновременно с производството по несъстоятелност за търговското дружество;

починал или заличен в търговския регистър едноличен търговец, ако преди смъртта, съответно преди заличаването, той е бил неплатежоспособен;

починал или заличен в търговския регистър неограничено отговорен съдружник;
неплатежоспособно търговско дружество в ликвидация.

Нашият опит в съдебните дела

Водейки множество съдебни дела като адвокат несъстоятелност и ликвидация на фирми, подготвяме производство по несъстоятелност чрез искова молба до Съда по несъстоятелност.

Подготвяме и писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка.  Като участник и адвокат, съветваме нашите клиенти изпаднали в неплатежоспособност, че производство по несъстоятелност се открива и по искане на НАП за публично правно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане.

Съдът по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

Богатият опит на нашите адвокати по дела за несъстоятелност и ликвидация на фирми позволява да предложим  качествени правни услуги в производството по несъстоятелност на фирмите, изпаднали в неплатежоспособност и на техните кредитори.

Навременната юридическа намеса на нашите адвокати по дела за несъстоятелност на фирми и ликвидация на търговски дружества,  прави възможен процеса на оздравяване на подобни дружества или ускорява ликвидацията, минимизирайки, доколкото е възможно, загубите.

Правните услуги на адвокат несъстоятелност и ликвидация на дружества в кантора „ Д.Владимиров и Партньори“ в тази сфера включват:

 • Правен анализ на състоянието на длъжника – юридическо и финансово.
 • Изготвяне на правна стратегия за действие по отношение на имушеството и план за оздравяване.
 • Подготовка и събиране на всички необходими документи за откриване на производство по несъстоятелност.
 • Правна защита и процесуално представителство по време на съдебните заседания в производство по несъстоятелност на търговец .
 • Представителство на кредитори от адвокати по дела за несъстоятелност и ликвидация на фирми, във връзка с предявени вземания,
 • Помощ от адвокати по дела за несъстоятелност и ликвидация в производства за отмяна на сделки – сключени от длъжника, които са във вреда на кредитора.
 • Консултации и съдействие на длъжници или кредиторите им при преговори за доброволно уреждане на отношенията им със сключване на споразумение.
 • Изготвяне на оздравителен план на дружеството.

Последните промени относно несъстоятелността – въвеждането на т.нар. „Стабилизация на търговец“

С новото производство вече е предвидена възможност за споразумение между търговците и техните кредитори за изпълнение на задълженията, което да доведе до продължаване дейността на търговеца, като се предотврати производство по несъстоятелност за същия.

При настъпила несъстоятелност на търговеца възможността за споразумение с кредиторите възниква, когато производството вече е открито за търговеца и вземанията на кредиторите са приети от синдика. Докато се стигне до този момент, търговецът вече е загубил време и средства. Стабилизацията пък позволява такова споразумение преди и независимо от производството по несъстоятелност.

Необходимо е дружеството все още да не е неплатежоспособно, но да се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност. Законът дефинира непосредствена опасност като състояние на търговеца, при което в следващите 6 месеца от подаване на молбата за стабилизация ще се окаже в невъзможност да изпълни изискуеми парични задължения или да спре плащанията. Ако това се случи и настъпи неплатежоспособност, молбата за стабилизация ще бъде отхвърлена от съда.Адвокат несъстоятелност и ликвидация, Откриване на производство по неъсъстоятелност на търговско дружество, Ликвидация на Търговско дружество, Стабилизация

Процедура по  т.нар. „Стабилизация на търговец“

С промените в Търговският закон относно несъстоятелността се въвеждат редица особености, като централна фигури в производството по стабилизация са финансово нестабилният търговец, окръжният съд по седалището на търговеца, кредиторите на затруднения търговец и довереното лице, което се назначава от съда, за да подпомага производството. В случай на необходимост съдът може да назначи и проверител – регистриран одитор.

Най-общо това производство се очаква да трае не повече от пет месеца. Откриването му започва с молба от самия търговец. Промяната в закона тук е, че отделен кредитор не може да инициира производството по стабилизация на търговец.

Допускането на стабилизацията става незабавно в закрито заседание от съда, който проверява най-общо какво е имущественото и финансовото състояние на търговеца и дали той е действал добросъвестно при извършване на дейността си.

В производството по стабилизация търговецът следва да изготви план за стабилизация с цел да се предоставят нови гаранции, нови срокове за плащания, различна степен на удовлетворяване на кредиторите. С изключение на свързаните лица, които се удовлетворяват последни, всички останали кредитори трябва да бъдат удовлетворени поне на 50% и то в рамките на три години.

От една страна, е правилно, тъй като самият търговец разполага с най-точни данни за своето финансово положение и има интерес от стабилизирането си, но, от друга страна, не е оправдано предвид факта, че производството би трябвало да защитава и кредиторите.

За успешното допускане на стабилизация е важна дейността на дружеството в последните три години преди искането за стабилизация.

В повечето случаи Окръжният съд по несъстоятелността ще изследва дали фирмите са публикували редовно финансовите си отчети в този период, дали са избягвали възмездни правоотношения със свързани лица, дали са сключвали безвъзмездни сделки или такива, които явно намаляват имуществото им.

Отделно се изследва и фактът, че дружеството има задължението да уведоми НАП, преди да пристъпи към т.нар.“Стабилизация на търговец“ , както и в случаите на публични задължения да поиска съгласие от министъра на финансите на предложения план за стабилизация.

С оглед на яснота на производството следва да посочим, че производството по стабилизация не предоставя толкова възможности на кредиторите за активно участие в процеса и за защита на интересите им.

Например кредиторите не могат да участват в процеса по изследване финансовото състояние на търговеца и в изготвянето на плана за стабилизация. В този смисъл стабилизацията служи повече на самия търговец.

Важно е също, че вземанията на кредитори, които не са включени в списъците в производството по стабилизация, продължават да съществуват, и то в пълен размер.

По отношение на тях обаче се спират всякакви изпълнителни производства и производства по Закона на особените залози. Освен това длъжникът няма право да прави плащания по тях. От друга страна, утвърденият план за стабилизация съдържа своеобразно признание от страна на длъжника за вземания, включени в него.

Що се касае до т. нар. ликвидация на търговски дружества или по-конкретно ликвидация на ООД или ЕООД, самият процес на ликвидацията представлява правно уредено съдебно производство по събиране на всички ликвидни и изискуеми вземанията, изплащане на задълженията на юридическото лице, осребряване на остатъчното имуществото на дружеството, разпределяне на остатъка от имуществото между лицата, имащи право на ликвидационна квота.

Като адвокат по дела в производство по ликвидация на търговски дружества ще Ви посъветваме да се използват всички възможности на Търговския закон, както и част от Закона за кооперациите. Производството по ликвидация на търговски дружества се провежда от назначен ликвидатор. Той е определен от съдружниците или общото събрание на съдружниците, алтернативно по решение на съда на търговското дружество.

Правната кантора оказва и адвокатска помощ на търговски дружества по дела за несъстоятелност и ликвидация, които доброволно желаят да прекратят дейността си.

За това е нужно да се обърнете към нас на посочените телефони или да изпратите запитване на info@lawyer-bulgaria.bg или да позвъннете на 0897 90 43 91 – Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения