fbpx

Наследствени дела

Адвокат наследствени дела

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага правни консултации от специалисти по наследствени дела, получаване на Удостоверение за наследници и делба на земеделска земя.наследствени дела

Наследствено право. Адвокат наследствени дела

Международна Адвокатска Кантора “Димитър Владимиров“ предлага правни съвети и консултации по въпроси, свързани с наследственото право от опитни адвокати по наследствени и делбени дела.

Съдействаме и консултираме нашите клиенти по всякакви казуси, свързани с наследствено право:

определяне на наследствени квоти,

съставяне на завещание, делба на наследство, възстановяване на запазена част,

отказ от наследство, приемане на наследство по опис, и други.

Извършваме проверка на наследствено имущество, когато починалият наследодател е чужд гражданин и е оставил наследници в чужбина.

Кантората събира информация за наследствени имоти на наследници в България, разпределение на наследствени дялове от наследници, наличности по банкови сметки, МПС и движимо имущество/;

представяме на заинтересуваните страни правен анализ и становище относно собствеността върху наследственото имущество според разпоредбите на българското наследствено право;

Снабдяваме наследниците с преписи от актове и удостоверения за наследници в България.

Кантората се занимава и работи активно около подготовка на писмени искови молби пред съд, съдебни производства за наследство и наследствен дял, включително и по спорове между наследници, спорове за запазена част от наследство и др.

При разпределението на наследствената маса, кантората съдейства за последваща продажба на придобитото наследствено имущество, представлявайки клиентите по нотариални производства и проверка на документи пред Нотариус.

Адвокатите по наследствени дела могат да регистрират Вашите завещания, като консултираме клиенти относно начина на разпределение на имуществото между наследниците.

Делба на съсобствен имот – исковете за делба не се погасява по давност“.

Задължително условие е в съдебната или доброволната делба да участват всички съсобственици (сънаследници), в противен случай същата е нищожна и не поражда желаните правни последици – да бъде разделен имота в реални граници.

 • Доброволната делба е по същество представлява нотариално заверен писмен Договор между съсобственици (сънаследници), с който се споразумяват относно тяхното вътрешно прекратяването на съсобствеността. За валидност на тази форма е необходима  писмена  форма с нотариална заверка и последващо  вписване, съгласно  изискванията на чл. 112 ЗС.
 • Съдебната делба е специална съдебна процедура пред Районен съд, приключва в две фази със съдебно решение – по въпроси между кои лица се извършва делбата, кои имоти следва да се включат в делбената маса и каква е частта на всеки от участниците.
 • Във втора фаза на делбата съдът извършва делба на имота/тите, като изчиства въпросите относно сметки и платени суми;

Процедурата по съдебна делба е регламентирана в ГПК, чл. 341 – 355. Производството започва с писмена молба от сънаследника, който иска делбата, до районния съд.

Правната кантора разполага с добър адвокат наследствени дела, като съветът ние да се консултирате, при изготвяне на завещание до изпълняването, оспорването или отмяната му.

Съдействаме ви при наследяване по закон, отказ или делба на наследство.

От адвокат наследствени дела ще получите следните услуги:

 • Правен режим на лични отношения и наследяване между родители и деца;
 • Правни съвети и юридически консултации по наследствено-правни въпроси;
 • Определяне на наследствени дялове на всеки наследник, при наследяване от страна на наследодател;
 • Правни съвети при действия на приемане и последващ отказ от наследство и наследствени права;
 • Подготовка на писмени документи и изготвяне, обявяване, откриване на завещания;
 • Съдебни дела и процеси по  оспорване на завещания и завещателни разпореждания
 • Съдебни дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;
 • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.

Правни услуги при съдебни искове за наследствени дела, обхващат следните въпроси

-Съдебна защита на правото на собственост;

-Владелчески искове срещу лице, което не е собственик;

-Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

-Защита на собственик срещу ползвател при застрашаване или увреждане на вещта – чл.61 ЗС;

-Иск за изкупуване на дял съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл.33 ал.1  ЗС;

-Иск за определяне на граници на недвижими имоти – чл.109а ЗС;

-Искове свързани с управлението или използването на съсобствени вещи – чл.32, ал.2 ЗС;

-Искове за разноски и подобрения на чужд недвижим имот; Обезщетяване на неползващия съсобственик – чл.31 от ЗС;

-Уреждане на спорове при приращения, присъединяване, преработка и намиране на вещи;

-Иск за възстановяване на запазена част от наследство; Оспорване действителност на завещание по съдебен ред;

-Отказ от наследство, подготовка на документи и вписване;

-Нотариални сделки и представителство пред Нотариус;

За повече въпроси : office@lawyer-bulgaria.bg или на служебен телефон 0897 90 43 91

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения