Наследствени дела

Адвокат наследствени дела

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага правни консултации от специалисти по наследствени дела, получаване на Удостоверение за наследници и делба на земеделска земя.

От адвокат наследствени дела ще полуите следните услуги:

  • Правен режим на лични отношения и наследяване между родители и деца;
  • Правни съвети и юридически консултации по наследствено-правни въпроси;
  • Определяне на наследствени дялове на всеки наследник, при наследяване от страна на наследодател;
  • Правни съвети при действия на приемане и последващ отказ от наследство и наследствени права;
  • Подготовка на писмени документи и изготвяне, обявяване, откриване на завещания;
  • Съдебни дела и процеси по  оспорване на завещания и завещателни разпореждания
  • Съдебни дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;
  • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.

Адвокатската помощ на добър адвокат наследствени дела касаят:

Правни услуги при съдебни искове за наследствени дела, обхващат следните въпроси

-Съдебна защита на правото на собственост;

-Владелчески искове срещу несобственик;

-Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

-Защита на собственик срещу ползвател при застрашаване или увреждане на вещта – чл.61 от ЗС;

-Иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл.33 от ЗС;

-Иск за определяне на граници на недвижими имоти – чл.109а от ЗС;

-Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи – чл.32, ал.2 от ЗС;

-Искове за необходими разноски и подобрения на чужд недвижим имот; Обезщетяване на неползващия съсобственик – чл.31 от ЗС;

-Уреждане на спорове при приращения, присъединяване, преработка и намиране на вещи;

-Отмяна на решение на Общото събрание на Етажна собственост за изваждане на собственик – чл.46 от ЗС;

-Иск за възстановяване на запазена част от наследство; Оспорване действителност на завещание по съдебен ред;

-Съставяне на нотариално  или   саморъчно завещание;

-Отказ от наследство, подготовка на документи и вписване;

-Нотариални сделки и представителство пред Нотариус;

-Всички видове облигационни искове.

В екипа ни има и добри адвокати по осиновяване, които ще ви окажат ефективно съдействие в процеса на осиновяване (пълно или непълно).наследствени дела

Наследствено право. Адвокат наследствени дела

Международна Адвокатска Кантора “Д. Владимиров и партньори“ предлага правни съвети и консултации по въпроси, свързани с наследственото право от опитни адвокати по наследствени и делбени дела.

Правната помощ включва също така и процесуално представителство при оспорване на наследствени дялове и завещания, оспорване на запазена част и др.

В повечето случай, при откриване на наследството, в момента на смъртта на наследодателя се появяват и правата на наследниците т.е. това  наследство преминава към тези наследници, който законът определя да наследят

Разбира се съществуват ситуации в който  има повече от един наследник, като между тях се създава  т.нар. „дялова имуществена общност“, а в всеки един от тях  има право да получи идеална част от наследството или т.нар. „наследствена маса“.

Съгласно Закона за наследството (ЗН), всеки един от наследниците може да поиска винаги във всеки един момент съдебна или доброволна делба на наследството, с която имуществената общност да бъде прекратена.  Смисълът на Закона (ЗН) е, че никой не може да бъде в поставен в т.нар. „принудителна съсобственост“,

Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗН:

Наследникът може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя“, а съгласно чл. 34 от ЗС:“ Всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта (напр. чл. 72 ЗС, разпоредби на ЗУТ или напр. общи части в сграда етажна собственост и т.н).

Правните текстове и разпоредбите за делба на наследство важат съответно и за делба на съсобствен имот.Тук е важно да отбележим, че исковете за делба не се погасява по давност“.

При това положение  в делбата трябва да участват всички съсобственици (сънаследници), в противен случай същата е нищожна и тя не поражда желаните правни последици – да бъде разделен имота. Видовете делбата като процедура може да се развие в две насоки –  доброволна и съдебна.

  • Доброволната делба е по същество представлява Договор между съсобственици (сънаследници), с който се споразумяват относно тяхното вътрешно прекратяването на съсобствеността.За валидност на тази форма е необходима  писмена  форма с нотариална заверка и последващо  вписване, съгласно  изискванията на чл. 112 ЗС.
  • Съдебната делба е специална съдебна процедура, развиваща се пред съответният Районен съд, приключва в две фази със съдебно решение. Самото делбено производство протича в две фази – с произнасяне по въпросите между кои лица се извършва делбата, кои имоти следва да се включат в делбената маса и каква е частта на всеки от участниците.  При втората съдебна фаза  съдът извършва самата делба и се изчистват всички въпроси относно сметки и платени суми между сънаследниците.

Процедурата по съдебна делба е регламентирана в ГПК, чл. 341 – 355. Производството започва с писмена молба от сънаследника, който иска делбата, до районния съд.

Правната кантора разполага с добър адвокат наследствени дела, като съветът ние да се консултирате, при изготвяне на завещание до изпълняването, оспорването или отмяната му. Съдействаме ви при наследяване по закон, отказ или делба на наследство.

За повече въпроси : office@lawyer-bulgaria.bg или на служебен телефон 0897 90 43 91

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения