fbpx
Нотариално удостоверяване в чужбина

Адвокат наказателни дела

Кантората работи активно в областта на наказателното право като адвокат наказателни дела

Кантората оказва правно съдействие и защита при

 • Неправомерно арест и задържане от органите на досъдебното производство;
 • Съдейства при защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване.Адвокат наказателни дела
 • Изготвя Споразумения за решаване на наказателни дела.
 • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство.

Правно съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до Областна дирекция на полиция, Районна прокуратура и др.

Осъществяваме и защита в производствата по налагане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“

Адвокатите ще Ви съдействат в дело за мерки за процесуална принуда.

 

Кантората е специализира в областта на престъпленията против личността, собствеността, стопански престъпления

Съдебна практика наказателни дела 

Разполагат с успешна практика в представителството и защитата на обвиняеми и подсъдими във фазата на досъдебното производство, по мерки за неотклонение

Участие в съдебната фаза на наказателни дела от общ и частен характер.

Опитът на адвокатите по наказателно право в кантората включва и представителство за

 • Съдебна екстрадиция, издадена Европейската заповед за арест,
 • правна помощ на пострадали от престъпления лица като частен обвинител и граждански ищец
 • Съдебната фаза на наказателни дела от общ характер,
 • представителство на частни тъжители по наказателни дела от частен характер.

Адвокат наказателни дела предоставят правни услуги по наказателни казуси на задържани  и обвинени.

Кантората предлага правна помощ и защита във връзка с реабилитация и извършени престъпления от общ характер

Дела от общ характер, както и дела за престъпления извършени против собствеността, против личността, против реда и общественото спокойствие, дела за реабилитация на осъдени лица и други.

Адвокат наказателни дела

Досегашната ни съдебна практика по накзателни дела и съдебната ни експертиза на екипа позволява да съдействаме успешно и ефективно правно съдействие и защита на клиентите ни във връзка следните дейности:

 • Правни консултации в областта на наказателното право и наказателния процес
 • Подготовка на документи и процесуално представителство по наказателни дела във различни стадии на наказателният процес;
 • представителство във връзка с международно сътрудничество по наказателни дела
 • процесуално представителство по Закона за екстрадицията и европейската заповед, Европейска Заповед за арест
 • Легална защита правата и интереси на задържани и обвиняеми лица в производство по налагане на мярка за неотклонение
 • Правна защита и съдействие на пострадали от престъпления от общ характер лица
 • Подготовка и изготвяне на писмени жалби до полицията, прокуратурата и други компетентни органи
 • процесуално представителство при конституиране на пострадали лица като
 • конституиране на граждански ищци и частни обвинители в наказателното производство

Кантората работи по подготовката на становища и документи, а именно :

 • писмени жалби, тъжби до Районна прокуратура,
 • писмени жалби, тъжби до,
 • писмени жалби, тъжби до органи на изпълнителната власт;
 • писмени жалби, тъжби до Гранична полиция,
 • Представителство пред наказателни състави  Районен съд
 1. Обжалва незаконосъобразните и неправилни актове – наказателни постановления, определения, присъди, решения на Районна  и Окръжна прокуратурата
 2. Оспорване на съдебни актове на Районни и Окръжни съдилищата
 3. Правно съдействие за защита на правата и законните интересите на своите клиенти, съобразно действащата Конституция на Република България (КРБ),
 4. Подготовка на писмени тъжби и жалби съобразно изискванията на Наказателния Кодекс

Правна помощ от адвокат наказателни дела 

Кантората работи интензивно по различни казуси свързани с упражняване на наказателна репресия, спрямо задържани лица, а по – конкретно :

Правна помощ и представителство  при налагане на принудителни мерки за неотклонение Задържане под стража”, „Домашен арест” и „Парична гаранция;

Предоставяне на правна защита и съдействие на обвиняеми в етап на досъдебното производство до привличане на обвиняем;

Процесуално представителство в съдебни производства за предсрочно освобождаване,

Предоставяне на правна защита и съдействие относно промяна режим за изтърпяване на наказанието,

Адвокат наказателни дела

Предоставяне на правна защита и съдействие при прекъсване изпълнението на наказанието;

Процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Европейска заповед за арест.

Процесуално представителство при трансфер на осъдени лица пред състав на наказателно отделение

Предоставяне на правна защита и съдействие в производства по признаване на присъда на чуждестранен съд,

Предоставяне на правна защита и съдействие в производства по международна правна помощ по наказателни дела;

Процесуално представителство в съдебно производство пред първа, възивна и касационна инстанция;

Процесуално представителство при решаване на делото със сключване на споразумение с прокуратурата;

Процесуално представителство при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие на пострадали от престъпление;

Предоставяне на правна защита и съдействие на пострадали от престъпление при ПТП, злополуки и обезщетения;

Адвокат наказателни делаЗащита, съдействие и оказване на помощ на свидетели, които са призовани от органите на реда (МВР) или от органите на досъдебното производство и в хода на съдебното производство;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие на лица по дела от частно-наказателен характер – обида; клевета; лека телесна повреда;

Правна помощ, защита и съдействие при извършен спрямо лицето полицейско насилие;

Участие в извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното и съдебното производство;

Съдействие и помощ при връщане на веществени доказателства, иззети по време на разследване.

За повече въпроси или информация може да се обърнете към нас за информация на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на mail: info@lawyer-bulgaria.bg