fbpx

Адвокат застрахователни дела

Адвокат застрахователни дела

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага на своите клиенти правна защита като адвокат застрахователни дела.

Следим внимателно всички промени в законодателството и предлага правни услуги като адвокат застрахователни дела. Адвокат застрахователни дела

В Кодексa за застраховането се въведе европейска Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане, публично известна като платежоспособност

1. Чл.106 КЗ се въведе задължение за застрахователите за задължителна банкова сметка по всяка предявена застрахователна претенция:

а/застрахователите регистрират датата на всяка застрахователна претенция;

б/регистрират датата на депозиране на всеки последващ документ по заведена вече претенция;

б/се въвежда задължение да се удостоверява всяко едно от тези обстоятелства поотделно или под опис пред лицето, заявило претенцията.

Елиминарат случаите, при които застрахованите не разполагат с доказателства за представени от тях документи пред застрахователя.

2. Чл.380 КЗ като задължително предявяване на претенцията пред застрахователя преди съдебно предявяване на претенцията.

3. Нови срокове за произнасяне на застрахователя по претенциите:

 • Предвиденият 6 м. срок от датата на предявяване на претенцията по всички застраховки, с изключение на  «Гражданска отговорност»  е намален на 3 месеца.
 • По застрахователните претенции по «застраховки на голям риск» се въвежда срок за произнасяне до шест месеца;

4. От особено практическо значение е въведеното задължение на застрахователите писмено да предоставят фактическа и правна обосновка на определения размер на обезщетението в 7-дневен срок от застрахован.

Особено активно следим всички текущи промени в

 • застрахователни и транспортни дела срещу транспортни компании
 • дела срещу застрахователни компании по застраховки Карго и ЧМР
 • дела по застраховки, обезщетения по застраховки „Гражданска отговорност“  и застраховка „КАСКО“.

В този смисъл, като адвокат застрахователни дела, сме запознати с промените в Кодекс на Застраховането.

Уреждане на застрахователни спорове между застрахован и застрахователи.

Урежда и правила за изплащане на застрахователни обезщетения и дължими суми по непокрити застрахователни полици – чрез изплащане на застрахователни обезщетения от ГАРАНЦИОНЕН ФОНД.Адвокат застрахователни дела, обезщетение при ПТП, настъпване на пътно транспортно произшествие, ПТП адвокат, Обезщетение материални вреди при ПТП, оспорване отказ на застраховател, Обжалване на транспортни застрахователни дела, Дело срещу застрахователна компания, оспорване размер на застрахователно обезщетение

Един добър адвокат по застрахователни дела следи всички новости в законодателството.

Целта е да помогнем да получите справедливо застрахователно обезщетение и да сте спокойни, ако се наложи да предявите иск за изплащане на обезщетение.

Много често застрахователните компании ни канят при преговори с чужди застрахователи.

Съветваме нашите клиенти винаги да се допитват до нас като адвокат застрахователни дела.

Целта е да избегнат различни проблеми при настъпване на застрахователно събитие.

Те им предлагат значително по-ниски от реално дължимите и полагаеми застрахователни обезщетения.

Изготвените от тях експертизи в случай на застрахователно събитие невинаги са точни и влияят на размера на обезщетението.

Необходими документи при изплащане на щета от ПТП:

За да бъде изплатена щета, към уведомлението трябва да бъдат приложени следните документи:

 1. Писмен протокол на авариен комисар (съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара – не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие) в оригинал;
 2. Писмени свидетелски показания,
 3. Полицейски протоколи,
 4. Заключения и оценки на вещи лица и др.
 5. Оригинали или нотариално заверени копия на превозният договор – морски коносамент, ж. п. товарителница, CMR товарителница (2 екземпляр за получателя) и др. в оригинал;
 6. Писмени фактури, сметки, диспаши, опаковъчен лист, търговски договор и др. в оригинал или нотариално заверени копия;
 7. Официален документ за произход на стоката – в оригинал;
 8. Писмени документи, установяващи характер на стоката – в оригинал;
 9. Констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/или повреди на товара – оригинал;
 10. Писмена кореспонденция на застрахования с третото лице, причинител на щетите, като например: писмо срещу превозвач и/или друго трето лице, виновно или отговорно за настъпилите щети, както и евентуалния отговор на това лице – нотариално заверени копия;
 11. Допълнителни писмени документи, обосноваващи качеството или цената на стоката над средните за съответните тип и вид стоки – оригинал или нотариално заверено копие.

Застрахователни дела чрез адвокат застрахователни дела

Води преговори със застрахователни компании при пострадали чужди граждани. Също и при инциденти с международно правен елемент.

При тях пострадалият и застрахователят са лица от две различни държави или мястото на настъпване на пътно транспортното произшествие е извън територията на Република България.

Съветвайки нашите клиенти -спедитори и превозвачи, като добър адвокат застрахователни дела, съзнавайки рисковете на транспортният бизнес и засиленият натиск от нелегални емигранти.

Пострадали от пътно транспортни произшествия имат законово право на присъждане на парични обезщетения и компенсации.

Пострадалите могат да претендират за вреди и то не само за причинените им имуществени вреди, а и неимуществени вреди на водачите на МПС;

Съдебни дела по  чл. 17 ал.1 ЧМР конвенция

В случай, че възникне инцидент, съветваме всеки спедитор и превозвач да се обърне към добър и опитен адвокат застрахователни дела, за да бъде спокоен и защитен от непредвидени искове и претенции за обезщетения при транспортни инциденти и случай.

За целта е е нужно не само да има валидна застрахователна полица, но и да спазва изискванията и процедурите по уведомяване на своя Застраховател.

Срещат  се и некоректни застрахователни компании, които отказват незаконосъобразно изплащане на застрахователни обезщетения.

Най-сигурният начин всеки един застраховател да бъде принуден да плати обезщетение  е като бъде осъден от страна на пострадалото лице.

Правни услуги на адвокат застрахователни дела:Адвокат застрахователни дела, обезщетение при ПТП, настъпване на пътно транспортно произшествие, ПТП адвокат, Обезщетение материални вреди при ПТП, оспорване отказ на застраховател, Обжалване на транспортни застрахователни дела, Дело срещу застрахователна компания, оспорване размер на застрахователно обезщетение

 • Правна помощ и адвокатска услуга относно астрахователни дела при сключването на различни видове имуществени и лични застраховки.
 • Съдействие и подготвяне документи при предоговаряне на условия и настъпване на застрахователно събитие;
 • Правно съдействие и подготвя документи за съд при отказ за плащане на обезщетение и при прехвърляне на застрахователно имущество;
 • Правна адвокатска защита и процесуално представителство при транспортни и застрахователни дела по искове за обезщетения за всякакви видове застрахователни договори.
 • Съдействие по дела за пътно-транспортни произшествия пред граждански съд и сключване на извънсъдебни споразумения;
 • Кантората предлага съдействие и правни съвети при сключването на застрахователен договор и определяне на права и задължения на страните по него;
 • Кантората предлага съдействие на адвокат, за да подготвя документи при настъпване на застрахователно събитие, обсъжда настъпването на застрахователна давност
 • Правно съдействие и правни консултации от добър адвокат застрахователни дела. При настъпване на застрахователното събитие, регресни вземания и искове срещу застрахователни компании.
 • Съдействие и правни консултации от опитен адвокат по транспортни дела при всеки отказ за изплащане на дължимо застрахователно обезщетение.

Услугите по застрахователни дела :Адвокат застрахователни дела

 • Правно съдействие и правни консултации при нужда от встъпване в правата на застрахования;
 • Правна помощ и съдействие като адвокат по транспортни дела, при ЧМР застраховка, „Помощ при пътуване“. Застраховка Гражданска отговорност“, застраховки „Живот“ и „Злополука“. Групово и взаимно застраховане. Застраховка „Живот“ и „Злополука“ върху трето лице.
 • Сектор, в който работи кантората е инциденти и пътнотранспортни произшествия с международно правен елемент:
 • Консултации и правна помощ при сключване и реализиране на правата от задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.
 • правни съвети, консултации и процесуално представителство при съдебни дела по оспорване на ОТКАЗИ на застрахователи за изплащане на застрахователно обезщетение, съдебни дела за регресна материална отговорност на трето пострадало лице и събиране на задължения при ПТП и реализиране на застраховка Гражданска отговорност и Автокаско.
 • Кантората разполага с богата съдебна практика по различни видове дела относно обезщетение при ПТП, регресна отговорност на застраховател, получаване на обезщетение за неимуществени вреди и др.
 • Кантората работи усилено по дела за парични обезщетения по застраховка CMR, Карго и Гражданска отговорност на влекач и ремарке.Адвокат застрахователни дела, обезщетение при ПТП, настъпване на пътно транспортно произшествие, ПТП адвокат, Обезщетение материални вреди при ПТП, оспорване отказ на застраховател, Обжалване на транспортни застрахователни дела, Дело срещу застрахователна компания, оспорване размер на застрахователно обезщетение

Обхват на компетенциите:

Водим съдебни дела в няколко държави в Европейския съюз за дела за обезщетения при инциденти и набези на бежанци и нелегални емгранти;

Съдействаме клиенти при уведомяване на застрахователя, като същите са длъжни не по-късно от 24 часа от узнаване за настъпило застрахователно събитие.

Застрахованият е длъжен писмено по факс или e-mail да уведоми своя брокер и/или Застраховател за съответното застрахователно събитие, както и за мястото където то е настъпило.

Завеждането на щета става – към уведомлението се приложи и писмено копие от застрахователна полица.

За повече информация и  съвети, изпратете кратко запитване наinfo@lawyer-bulgaria.bg или да позвънете на тел. + 359 897 90 43 91 

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения