fbpx

Данъчни дела

Адвокат данъчни дела

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ се занимава с обжалване на данъчни ревизионни актове, производство по данъчни дела пред съд и административен орган. Оспорване на наказателни постановления, актове и глоби

Кантората осигурява адекватна и навременна правна защита от адвокат данъчни дела при различни видове данъчни ревизии и проверки от страна на счетводни и данъчни органи.

Кантората обръща сериозно внимание на всички изисквания на клиентите. Това включва възстановяване на ДДС, определяне на размера на данъци, регистрация на търговски дружества по ДДС, последващо обжалване на издадени данъчно-ревизионни актове и данъчни постановления пред съд, подаване на писмени възражения срещу издадени данъчно-ревизионни актове, обжалване на административно наказателни постановления на НАП и др.

В нашата активна дейност, основен момент заемат правни услуги за осъществяване на данъчни стратегии и успешна данъчна политика на фирмата. От тази дейност зависят и до голяма степен спестените данъци и спокойствието на клиентите. Нашата съдебна практика има няколко успешни случая, в които сме участвали активно като адвокат данъчни дела.

В това число са дейностите по:

 • Правни консултации относно данъчни задължения  на търговци и фирми. Консултации относно изпълнение на задълженията на търговските дружества;
 • Данъчно-правни консултации, становища, правно и процесуално представителство по спорове относно:
 • Правни консултации и съвети относно правните гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Защита срещу обезпечителни мерки на НАП.
 • Съдействие и правни консултации срещу действия по принудително изпълнение на данъчните задължения;
 • Правни консултации и съвети относно евентуална данъчна амнистия. Прихващане на данъчни задължения, позоваване на срокове за изтекла погасителна давност и отписване на данъчни и финансови задължения;
 • Правни консултации и съвети относно текущи данъчни проверки и данъчен контрол от страна на НАП. Съдействие при данъчни ревизии и проверки на НАП;
 • Съдействие и правни консултации при обжалване на ревизионни актове пред граждански съдилища. Съдействие и правни консултации при обжалване на постановления и глоби по административен ред.
 • Съдействие и правни консултации при обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Съдействие и правни консултации при последващо касационно обжалване пред ВКС;

При нас ще откриете и:

 • Съдействие и правни консултации относно прилагането на отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Правна помощ при изменение или частична отмяна  на ревизионни актове.
 • Съдействие и правни консултации при други видове данъчни, счетоводни  нарушения и наказания. Консултации за последствия и решения за търговците.Адвокат данъчни дела, http://lawyer-bulgaria.bg
 • Корпоративното подоходно облагане.
 • Съдействие и правни консултации относно прилагането на Закона и правилата за данък върху общия доход. Използване на правна помощ за облагаеми и необлагаеми доходи.
 • Съдействие и правни консултации относно данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества. Също и при данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти, данък върху добавената стойност,
 • Съдействие и правни консултации относно данъчна регистрация на отделните търговци. Правна помощ и защита при облагане с данък върху добавената стойност.
 • Правни консултации при търговците относно прилагането на правилата за данък върху добавената стойност за възстановяване. Подготовка на документи, водене на документация и следене на счетоводна отчетност. Проверка при изясняване на правен режим на акцизите.
 • Съдействие и правни консултации относно данъчни проверки и справка за данъчни задължения на чуждестранни физически или юридически лица.
 • Правни съвети относно Договор по СИДДО и Международно двойно данъчно облагане. Предложения за за избягване на двойното данъчно облагане съгласно нормативната база.

Кантората разполага с експертни счетоводители изготвят за вас ефективни данъчни стратегии. Те водят ефективна фирмена данъчна политика и успяват да ви спестят време и средства. Нашият съвет е да се възползвате от услугите на адвокат данъчни дела, защото те гарантират голяма част от спокойствието и просперитета на вашия бизнес.

Освен гореизброените, правното ни съдействие като адвокат данъчни дела включва и следните услуги:

 • правна помощ при данъчни проверки и ревизии;
 • правни консултации относно регистрация на търговци по ДДС;
 • правни консултации относно възстановяване на ДДС и определяне размера на данъци при търговски сделки;
 • подготовка на документи относно възражения и обжалвания при данъчно-ревизионни актове;
 • правни консултации обжалване на административно-наказателни постановления;
 • правни консултации относно данъчни задължения на чуждестранни лица и законни способи за избягване на двойното данъчно облагане.

Нашият екип има богат опит в работата с български и чуждестранни клиенти, които имат нужда от консултация от адвокат данъчни дела. Доверете се на нашата компетентна грижа за вашите дела.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения