Граждански Дела

Адвокат граждански дела

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага опитни адвокати по граждански дела и адвокати при регистрация на ДЗЗД в регистър Булстат, адвокати по вземания и регистрация на фирма и ликвидация на търговски дружества

Дългогодишната ни съдебна практика на адвокати граждански дела неведнъж е показала, че един добър адвокат граждански дела не може да обеща на своите клиенти резултати. Той ще поеме ангажимент да извърши всички необходими правни действия, в това число – подготовка на писмени документи, преглед на доказателства, справка за наличието на публични и частни задължения и водене на съдебен процес, които действия ще доведат до постигането на този резултат. Делата на адвокат гражданско право са често пъти доста различни, въпреки сходният им предмет и това би следвало да се отчете от всеки добър адвокат граждански дела.  Правна кантора „Д.Владимиров и Парнтьори“ предлага адвокатска помощ и правни услуги, както и процесуално представителство и защита по дела в гражданския или изпълнителен процес пред съд или частен съдебен изпълнител.

Качествените правни услуги от адвокат граждански дела включват:

 • Адвокатски услуги и представителство при събиране и обезпечаване на доказателства в съдебен процес;
 • Процесуално представителство при провеждане на успешна процесуална линия на защита;
 • Адвокат граждански дела и представителство пред български и международни съдебни институции;
 • посредничество при преговори за извънсъдебно уреждане на търговски и граждански спорове;
 • Съдействие при изготвяне на всякакъв вид документи: пълномощни, нотариални актове, покани и оказване на съдействие пред нотариус, удостоверения;
 • Взимане на обезпечителни мерки и задвижване на обезпечително производство за обезпечаване на бъдещи и предявени искове;
 • Процесуално представителство при Възивно и касационно обжалване на съдебни решения и актове;
 • Процесуално представителство на кантората и адвокати граждански дела от нея при изграждането на адекватна защита срещу принудително изпълнение на ЧСИ;
 • образуване на изпълнителни производства за събиране на вземания.
 • Адвокатска защита по граждански дела, съдебни дела срещу ЧСИ (осъществяване на процесуални, съдопроизводствени действия за страната);адвокат граждански дела
 • Процесуално представителство на кантората и конкретен адвокат от нея при изграждането на адекватна правна защита,
 • Подготовка и действия в обезпечителен процес пред ЧСИ;
 • Процесуално представителство на кантората и конкретен адвокат от нея при изграждането на адекватна правна защита при  издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК или Заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК);
 • Процесуално представителство на кантората и конкретен адвокат от нея при изграждането на адекватна правна защита в различни видове изпълнителни дела пред Частен съдебен изпълнител.
 • Правна защита от адвокат граждански дела в нотариално производство при оспорване на Нотариални завещания, Нотариални актове и др. писмени документи;
 • Процесуално представителство на опитен адвокат от нея при изграждането на адекватна правна защита при настъпване на пътно транспортно произшествени, с пострадали, техни наследници, кредитори и регресни искове срещу застрахователи за изплащане на обезщетение при настъпване на ПТП;
 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи във връзка с получаване на разрешителни,лицензии и становища,

Нашата кантора предлага и:

 • Обжалване на наказателни и административни постановления и наложени глоби.
 • Процесуално представителство  пред застрахователни дружества във връзка с регресни вземания и изплащане и получаване на застрахователна премия.
 • Подготовка и правна помощ при изготвяне на искови молби, писмени отговори, частни жалби, писмени възражения ЧСИ;адвокат граждански дела
 • Правни съвети и консултации при изготвяне на двустранни договори, нотариални актове;
 • Подготовка на документи по дела за делба на съсобствен имот – доброволна и съдебна;
 • Правна защита срещу неизпълнение на договори;
 • Недействителност (нищожни и унищожаеми) договори;
 • Изготвяне на пълномощни, декларации и др.;
 • Съдебни възражения за погасителна давност;
 • Изявление за прихващане и възражение за прихващане;
 • Съдебни дела по въпроси за гражданско състояние на лицата :
 • Съставяне и преглед на брачни договори и споразумения между съпрузи;
 • Правна помощ при подготовка на документи за регистриране на режим на разделна съпружеска имуществена общност;
 • Регистрация на юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, ЖСК и др.).

Нашата адвокатска помощ и защита по граждански дела е най-сигурният начин да получите добър резултат. Доверете се на адвокат граждански дела, имаме богат професионален опит в тази сфера. Правната кантора обслужва множество чуждестранни клиенти при техните гражданско правни спорове и съдейства при сключването на съдебни и извънсъдебни писмени споразумения. При възникнали казуси не се колебайте да поискате онлайн консултация. При по-сериозни въпроси  се обърнете към нас за съдействие и процесуално представителство. Повече информация на info@lawyer-bulgaria.bg или на изписаните телефони: 02/ 858 10 25.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения