Срок вписване промени ООД

Срок вписване на промени ООД

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за търговския регистър (ЗТР) всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи
актове в търговския регистър трябва да извърши това в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок. Срок вписване на промени ООД

Вписването на промените в търговските дружества е необходимо, тъй като само чрез вписването на едно обстоятелство, то може да се противопостави
на всяко трето лице. С вписването на едно обстоятелство в ТР се приема, че то е станало известно на третите добросъвестни лица.

Дори съгласно чл. 10 от ЗТР трети добросъвестни лица могат да се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответният обявен акт не съществуват. Срок вписване на промени ООД

Подаването на заявление за вписване на едно обстоятелство и самото вписване в ТР обаче като моменти не съвпадат, макар че законодателят е предвидил в чл. 19, ал. 2 от ЗТР длъжностното лице по регистрацията да се произнася по заявлението за вписване или заличаване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Понякога от подаване на заявлението за вписване на определени обстоятелства до самото вписване минава около един месец, пък дори и повече.срок вписване на промени ООД

Това е важен детайл особено за онези промени в търговските дружества, за които е предвидено, че имат действие от вписването им в ТР.

В заглавието на темата е посочен общо срок за вписване на промените и в тази връзка посочвам и обръщам внимание на двата текста, както този по чл. 6, ал. 2 от ЗТР, така и този по чл. 19 от ЗТР, като трябва да се има предвид че подаване на заявлението за вписване не съвпада с момента на вписване. срок вписване на промени ООД

Тежестта, която ЗТР и Търговският закон (ТЗ) придават на вписването изисква подробно да се разгледа както срока за вписване, така и промяната на кои обстоятелства налага подаване на заявление за промяна на обстоятелства и кое е лицето задължено да заяви вписването.

За допълнителна информация или въпроси в частта относно срока вписване на промени в ООД, моля обадете се на + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на office@lawyer-bulgaria.bg

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е постъпил.