Сключване рамков договор

Сключването на Рамков договор е важна част от регламентиране отношенията между две търговски фирми, в началният етап от тяхната работа.

Сключването на Рамков договор поставя фундамента в правната регламентация в отношенията между търговските дружества. Изготвянето на Рамков договор подпомага страните при формулирането на основни параметри на тяхните бъдещи отношения. При сключване на Рамков договор се очертава правна конструкция на абстрактно ниво и в този смисъл Рамковият договор е правна фигура, която двете страни целят да очертаят.

Правната теория обяснява Рамкова основна конструкция при сключването на някои видове договори, които отдавна са се наложили в практиката. Характерни примери за това са Договор за банкова сметка, Рамков договор за кредитна линия, както и Дистрибуторският договор.

Правна основа на Рамковият договор има нормативно основание чл. 9, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, който допуска сключването на неуредени в закона видове договори. Някои отделни видове рамкови договори имат специфична правна уредба – Рамков договор за платежни услуги, Рамков договор в посредничество, търговски отношения.

Необходима е договорна рамка, в която да се уговорят тези условия, които ще бъдат еднакви за всички последващи дейности на Рамковият Договор, като се остави пространство за бъдещо доуточняване на някои от условията, за които не е възможно да се направи дългосрочно планиране.

Предвидените в този договор-рамка условия се прилагат автоматично към всяка последваща продажба, без да е нужно всеки път страните да се договарят за тях. По този начин се спестяват средства, време и усилия за многократното договаряне на тези условия и се създава сигурност в отношенията между контрахентите.

Този договор е доста практично решение и в сферата на услугите.

Той се използва при счетоводни, банкови, брокерски и други услуги. Така например, воденето на счетоводството на един търговец често се възлага на определен счетоводител чрез рамков договор, в който се уговарят цените, сроковете за изпълнение и други условия на последващите договори за счетоводна услуга. Рамков договор е необходим също така, когато страните искат да уговорят условията, при които ще се предоставят, при възникване на необходимост, консултации или услуги, свързани с техническа поддръжка.

Кантората се занимава активно с изготвянето му,като за целта е нужно да се очертаят основните условия за бъдещото партньорство.

Законодателят е създал общ режим за общите условия, приложим към частноправните отношения, чието основно предназначение е да се защити интересът на страната, на която са предложени общите условия – чл. 16 ЗЗД.

Правилата на ЗЗД имат общ характер и се прилагат субсидиарно, доколкото липсва уредба в търговското право и правото за защита на потребителя.
Специални правила са въведени за общите условия, приложими към търговските сделки – чл. 298 ТЗ; чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, предвиждащ уеднаквяване на общите условия за лицата, които ги предлагат. Законът за кредитните институции, Законът за далекосъобщенията; глава шеста от Закона за защита на потребителите – относно неравно-правните клаузи в договорите при общи условия.

Общностното право също предлага уредба на потребителските договори при общи условия, като в Директива 93/13/ЕС от 05.04.1993 г. са установени критериите. По които се преценява дали съдържанието на общите условия не обхваща порочни клаузи, нарушаващи принципа на равнопоставеността.

По тези критерии клаузите са порочни, ако договорното условие е противно на задължителната добросъвестност, причинява значителна неравнопоставеност по отношение на една от страните с поетите договорно права и задължения и последният, трети критерий е – неравноправните условия да са в ущърб на потребителя.

5
5,0 rating
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

рамков договор

Referevces

References

рамков договор