fbpx
Безвиновна отговорност

Свидетел по наказателно дело ?

Съгласно измененията на НПК, всеки призован е длъжен да се яви пред съответния орган – полиция, следствие, прокуратура или наказателен съд. В този момент възникват и въпроси като какви са правата ми като свидетел по наказателно дело ?

Призованият за свидетел в наказателният процес е длъжен да „изложи всичко, което знае по делото, и да да отговаря наСвидетел по наказателно дело ? поставените му въпроси“.

Санкциите за свидетел, който не се яви на определеното място и време да даде показания са изключително сериозни.

Те започват с минимална глоба от 300 лв, като могат да достигнат и до принудително довеждане.

Кога свидетел по наказателно дело може да откаже да даде показания ?

В НПК са посочени множество хипотези, описващи кога свидетел по наказателно дело  може да да откаже показания.

В този списък законът включва следните категории лица

  1. Съпруг или съпруга
  2. Възходящи, низходящи, братя и сестри на обвиняемия
  3. Лице, с което обвиняемият се намира във фактическо съжителство

Тези лица могат да откажат да свидетелства, след като докажат, чрез документи своето качество.

Към горният списък се причислява и лице, чийто отговори биха уличили в извършване на престъпление самият него или  негови близки – възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг и др.Свидетел по наказателно дело ?

Как се провежда процедурата по разпита пред Наказателния съд ?

Всяко лице, призован като свидетел не може да бъде разпитван и относно всякакви обстоятелства.

От този кръг са изключени факти, станали му известни в служебно качество при контакт с обвиняемият.

С изключение на описаните казуси, всеки призован за свидетел по наказатрелно дело е задължен да свидетелства.

В противен случай, може да му бъде наложена и висока глоба от 1000 лв.

Призованият за сидетелстване следва да бъде изрично и недвусмислено предупреден, че следва да говори само истината, доколкото е наясно с фактите и не трябва да затаява истини.

Иначе е възможно самият призован за свидетелстване в наказателното дело да бъде подведен под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване.

За допълнителна информация и съвет, се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед на конкретната специфика !

Кой може да бъде призован като свидетел в наказателно дело ?

Всеки призован като свидетел в наказателно дело следва да се яви за да даде показания. По наказателни дела разходите за нощувки и пътуване се възстановяват от съда. Явяването в съдебна зала по наказателен процес се удостоверява на гърба на призовката Ви след приключване на разпита. Ако сте съпруг или близък роднина на обвиняемия, може да откажете да свидетелствате, без това да влече неблагоприятни последици за Вас. Не сте задължен да отговаряте на въпрос, който може да Ви уличи в престъпление.

Какви са задълженията Ви като свидетел в наказателен процес ?

Задължен сте да се явите пред съда, който Ви е призовал. Неявяването без основателна причина е нарушаване на закона, което се наказва с глоба до 100 лв. и може да доведе и до принудително довеждане за следващото заседание по делото. Ако сте възпрепятстван да се явите поради сериозни причини, трябва писмено да информирате за това съда на посочения ден. Задължен сте да изложите всичко, което Ви е известно по отношение на делото и да дадете истинни отговори на въпросите на страните и съда. Задължени сте да казвате истината – лъжесвидетелстването е престъпление. Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 5 години за свидетел, който устно или писмено съзнателно потвърди неистина или скрие истина. Задължени сте също да останете колкото е необходимо на разположение на съда, който Ви е призовал. Моля, не напускайте, без да сте уведомили за това съда.

Какви показания в наказателно дело следва да дадете ?

По време на разпита Ви се препоръчва следното: 1.Говорете истината и отговаряйте ясно и точно. 2. Не отговоряйте на въпрос, който не разбирате. Помолете съда да повтори отново. 3. Не отговорияйте на въпрос, отнасящ се до обстоятелства, които не помните или не знаете. Никой не очаква от Вас да знаете всичко и да помните всеки детайл. 4. Слушайте внимателно въпроса. Помислете и внимателно за събитията, след което отговорете. 5. Изложенте само ясните факти. Евентуални предположения не е желателно да представяте. 6. Отговаряйте спокойно и ясно и не инициирайте диалог или конфликт с други участвници в съдебният процес. 7. Изслушайте внимателно съдията и изпълнявайте всичките негови нареждания.

Rate this post