Рекламация давностен срок чмр

Рекламация давностен срок чмр

Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, позната като Конвенция CMR, е в сила от 19 май 1956 година. Конвенцията се прилага за всички договори за автомобилни превози на стоки, когато мястото на приемане на стоките и крайната дестинация на превоза се намират в две различни държави, поне едната от които е член на договора, независимо от това, къде пребивават двете страни по договора и от каква националност са.

Съгласно чл.1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), ратифицирана с Указ № 1143 от 29.07.1972г. /ДВ, бр.61 от 05.08.1977г./, в сила за България от 18.01.1978г., тази конвенция се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на стоки с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща страна.

Тази конвенция като международноправен източник на правни норми е влязла в сила за Република България съгласно предвидените в чл.43, §2 от същата условия, поради което следва да намери приложение към възникналите правоотношения по договор за автомобилен превоз на стоки с международен елемент.

В чл.3, ал.1 КМЧП е предвидено, че разпоредбите на този кодекс не засягат уредбата на частноправните отношения с международен елемент, установена в международен договор, в друг международен акт в сила за Република България или в друг закон, като съгласно ал.2 при прилагането на международен договор или на друг международен акт се съобразяват международният характер на неговите разпоредби, установената в тях квалификация и необходимостта да се постигне еднообразие в тяхното тълкуване и прилагане.

Съществен е въпроса за давностните срокове при предявяване на искове по тази Конвенция. Особеното тук е, че срокът е сравнително кратък и изтичането на този давностен срок препятства изпращането на валидна претенция за възстановяване на щетите.

Същестуват ситуации, в който при писмоно изпратена рекламация до Спедитор или превозвач, срокът за предявяване на иск по ЧМР Конвенция НЕ ТЕЧЕ.

При предаването на стоката превозвачът е длъжен да провери дали товарът (броят на колетите, маркировката и номерата им) съответстват на написаното в товарителницата, както и дали опаковката на товара е във видимо добро състояние. Рекламация давностен срок чмр

В случай на несъответствия на описания и действителния товар и/или при видими недостатъци на опаковката, превозвачът е длъжен да впише своите възражения в товарителницата.Рекламация давностен срок чмр

Тези възражения не обвързват изпращача, ако той не ги е приел изрично с товарителницата.

При невписване на мотивирани възражения от страна на превозвача се приема, че стоката и опаковката й са били в добро състояние по време на приемането й за превоз и че броят на колетите, маркировката и номерата им отговорят на данните в товарителницата, като от тук насетне отговорността за противното преминава у превозвача.

В същото време Конвенция по CMR НЕ се прилага в следните случаи:

  • при превози съгласно международни конвенции;
  • при превози на тленни останки на починали лица;
  • при транспортиране на мебели и вещи при промяна на местожителство.

CMR Конвенцията регулира сключените транспортни Договори за извършване на автомобилен превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката и предвиденото място за доставянето й се намират в две различни държави, от които поне една е страна по Конвенцията, независимо от седалището и националността на страните. Рекламация давностен срок чмр

При спор между страните относно наличието на валидно сключен Догоор за превоз на стоки и товари, същият се установява с т.нар. CMR Товарителница. Тя съдържа подпис на изпращача на товара (товародателя), подпис на получателят на товара (товарополучател), като същевременно CMR Товарителница удостоверява извършването на транспорта.

Договор за превоз на товари по CMR

Основно задължение на Превозвача (транспортната фирма, извършваща превоза) при предаването на стоката е да провери дали товарът (броят на колетите, маркировката и номерата им) съответстват на написаното в товарителницата, както и дали опаковката на товара е във видимо добро състояние.

В случай на несъответствия на описания и действителния товар и/или при видими недостатъци на опаковката, превозвачът е длъжен да впише своите възражения в товарителницата. Тези възражения не обвързват изпращача, ако той не ги е приел изрично с товарителницата.Рекламация давностен срок чмр

При липса на възражения от страна на превозвача се приема, че стоката и опаковката й са били в добро състояние по време на приемането й при извършването на превоза броят на колетите, маркировката и номерата на всички палети, кашони отговорят на данните в товарителницата, като от тук нататък възниква отговорност за стоката и тази отговорност от този момент преминава към превозвача,(транспортната фирма). Рекламация давностен срок чмр

Съществен момент при извършването на превоза е и отговорността на изпращача, който е длъжен да даде надлежни указания за извършването на превоз на стоката. Към отговорността на изпращача  по ЧМР КОНВЕНЦИЯ следва да се посочи, че Изпращачът (Товародателят) е отговорен към Превозвача за щети, причинени от лица, материали или на други стоки по отношение на разноските, произлезли от проблеми с опаковката на стоката, освен ако този проблем е бил предвидим или известен на Превозвача в момента на приемането на стоката за превоз.рекламация давностен срок чмр, адвокат транспортни дела, обезщетение ЧМР, срок искове липса на товар ЧМР конвенция, Отговорност превозвач, Спедитор

В случай, че Превозвачът не е направил възражения по този повод, се счита, че стоката е приета и отговорността по ЧМР конвенцията е преминала към Превозвача.Рекламация давностен срок чмр

Товародателят е задължен да обезпечи товара със съответните митнически документи, като превозвачът не е длъжен да проверява дали тези документи са точни и достатъчни.

Отговорност на превозвача

При валидно сключено Договор за превоз на товари, превозвачът носи отговорност за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз  от страна на Товародателя (изпращач) до този на доставянето й на Товарополучателя (Приемател на стоката), като тази отговорност обхваща забавата при доставянето й и всички рискове съшътстващи превоза на стоката до крайната точка на доставка.

Съгласно чл.17, § 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставянето й, както и за забавата при доставянето й. Основанията за освобождаване на превозвача от отговорност са предвидени в чл.17, § 2 и §4 от Конвенцията.

За да бъде освободен Превозвача от тази отговорност, липсата, повредата или забавата следва да се дължат на грешки на Товародателят или лоша опаковка, което е недостатък на стоката,както и наличието на такива обстоятелства, които превозвачът  при извършване на превоза не е могъл да избегне, а настъпилите последици, които не е могъл да преодолее.Рекламация давностен срок чмр

Отговорност по ЧМР Конвенция.Прекъсване на давностни срокове 

Отговорността на превозвача по ЧМР Конвенция за цялостни и частични липси е ограничена. Тя не може да надвишава 25 франка (8.33 специални единици тираж за килограм бруто липсващо тегло). Под франк се разбира златен франк или приблизително сума около 10 (десет) евро за всеки килограм липсващ товар.

От своя страна превозвачът дължи връщане и на заплатеното навло (сумата, заплатена за превоза на стоката), митническите и други разноски. Изпращачът може да заплати допълнителна цена и така да обяви в товарителницата стойност на стоката, надвишаваща съответните лимити, като в такъв случай превозвачът вече носи отговорност до обявения размер.

За съжаление в повечето случай, товародателите НЕ обявяват реалната стойност на превозваната стока, нито пък изискват представянето на т.нар. Cargo застраховка, която да гарантира стойността на товара, над лимитите, посочени в ЧМР Конвенцията.

В случай на забава при доставянето превозвачът дължи обезщетение за размера на причинените щети, но не повече от цената на превоза, освен ако в товарителницата не е обявена стойността на стоката или особен интерес от доставката, като за съответното изпращачът заплаща отново допълнително възнаграждение. Ограниченията на отговорността на превозвача не важат в случаите на измама или грешка, приравнена на измамата.

Рекламация давностен срок чмр

Товарополучателят има право да направи рекламация  при явна липса или увреждане на получения товар в момента на получаването й в присъствието на превозвача, а в случай, че са налице т.нар. „скрити липси и повреди“ в 7-дневен срок от получаването на стоката. Не го ли направи, се счита, че товарът е получен в състоянието, описано в товарителницата.

Общата погасителна давност за исковете, свързани с превоза, съгласно ЧМР Конвенцията е една година от настъпването на инцидента с погиването, унищожаването или изчезването на стоката.Рекламация давностен срок чмр

В случай на измама или грешка обаче давността е три години.  В случай на частични липси, повреди или забава давността започва да тече от деня на доставяне на стоката на Товарополучателя. В случай на цялостна липса –до изтичане на тридесет дневен срок  след уговорения срок.

Писмената рекламация спира давността до деня, в който превозвачът отхвърли писмено рекламацията и върне приложените към нея документи.

В случай на частично признаване на рекламацията давността продължава да тече само за останалата спорна част от рекламацията. Доказването на фактите на получаване на рекламацията или на отговора и на връщане на приложените документи е в тежест на страната, която се позовава на тези факти.

Следващите рекламации със същия предмет не спират давността. Освен в случаите, предвидени по-горе, спирането на давностните срокове се уреждат от законите на страната на сезирания съд. Същото се отнася и до прекъсването на давността.

Погасен по давност иск не може да бъде предявен, дори и под формата на насрещен иск или възражение

В случай, че срок за рекламации между страните не е бил уговорен, срокът за рекламации на доставеният товар от превозвача тече давностен срок от 60 дни след като стоката е била приета за превоз.

ВАЖНО : Писмената рекламация спира давността до деня, в който превозвачът отхвърли писмено рекламацията и върне приложените към нея документи. Погасеният по давност иск не може да бъде предявен, дори и под формата на насрещен иск или възражение.

Подсъдност при рекламации давностен срок чмр

Страните по превозния договор са свободни да уговорят местно компетентен съд, пред който да бъдат повдигани евентуални бъдещи спорове. CMR Конвенцията дава освен това възможност на страните да сезират и съда на държавата, на територията на която се намира местожителството на ответника, главното му седалище, клона, или агенцията, чрез която е бил сключен превозният договор, или мястото, където стоката е била приета за превоз, както и мястото, предвидено за доставянето й.