Режим на лични отношения

 Режим на лични отношения

Често пъти при развод и прекратяване на брака се стига до изясняването на въпросите около родителските права и виждането на детето от другия родител.

В голяма част от случайте това са казуси с много емоционален елемент и разбира се с чиста житейска логика, освен правните основания за регламентация на режима на лични отношения.

Съгласно чл. 59, ал. 3 СК определянето на режима на личните отношения между родителите и децата представлява система и определяне на периодичност, цикличност за срещи или посещения.

Това е честотата,  в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време.

Определеният режим не ограничава страните в процеса на изпълнение да постигнат съгласие и за друг режим, по-чести, респ. по-продължителни контакти.

Целта на определеният режима на личните отношения между родителите и децата е да гарантира възможност на отсъстващия от ежедневието на детето да поддържа и развива емоционалната си връзка с детето.

В дългогодишната ни съдебна практика се е наложил принципът, че е добре, режимът на лични отношения следва да бъде подробно и ясно разписан, така, че да не буди последващи конфликти между страните по повод изпълнението му.

Устното уговаряне и изявления на единият или другият родител, че са наясно с тази ситуация, не е достатъчна, за да може ясно и точно всеки един от родителите да осъзнае съдържанието на сключеното между тях писмено Споразумение по смисъла на чл. 51 СК, както и да се очертаят ясно и точно условията при които ще се реализират срещите.

 Режим на лични отношения

Съдът е задължен да следи за т.нар. изпълняемост на споразумението, което той именно проверява.

Това е много важно и съществен момент в регулацията на отношенията между съпрузите, за да може в случай на конфликт да бъде ясно как следва да бъде процедирано.

Определяне на режим на лични контакти

В съдебната практика са налице различни видове условия за определяне на  режима на личните отношения между родителите и децата, но най-голямо значение за това имат личните особености на двамата бивши вече съпрузи – вид на работата, отсъствие от града, свободно време за срещи с децата и др.

Обичайно се посочва правото на неотглеждащия родител да прекарва с детето няколко дни през лятото, който не следва да съвпадат с годишния отпуск на отглеждащия родител.

Тук  става въпрос за платен годишен отпуск (лимитиран като брой дни в Кодекса на труда), тъй като в противен случай отглеждащият родител може да ползва и неплатен отпуск и да препятства осъществяването на режима.

Официалните празници обичайно се „поделят“ между родителите, като определеният режим е различен съответно в четна и нечетна година (напр. Коледните празници всяка четна година и Великденските празници всяка нечетна година).

При регламентирането на режим на лични отношения е добре е да се посочва конкретен часови интервал за официалните празници.

Освен лични празници на детето може да се включат и лични празници на неотглеждащия родител – рожден ден, имен ден.

При формулирането на режим на лични отношения е важно да се посочат конкретно, за да не възниква спор напр. когато родителят се казва Ива дали личният му празник е на Ивановден или на Цветница.

Режимът на лични отношения – взимане, разходи – извеждане извън страната и др. 

Прецизирането на режим на лични отношения на родителя с детето, следва да бъде определено по начин, който да води до практическо улеснение за родителите.

Формулировка „ще взима и връща детето до дома на майката“ буквално погледнато означава, че само от това място детето може да се предава и на това място да се връща.

Далеч по-удачно е, при формулирането на режима на лични отношения да такъв текст въобще да не се вписва или да се добави „или на друго място по взаимно съгласие на страните“.

При малки деца или бебета, режимът следва да се уговори по начин, който да отчита и израстването на детето- без преспиване до навършване на 3-годишна възраст, след този период – с преспиване.

Когато по една или друга причина между неотглеждащия родител и детето не е изграден Режим на лични отношенияа емоционална връзка  е добре да се уговори плавен преход при осъществяване на режим личните отношения.

Няма пречка напр. да се постигне съгласие първите 5 срещи да се проведат в присъствието и на отглеждащия родител или на трето пълнолетно лице, определено от отглеждащия родител (вторият вариант е препоръчителен, особено при конфликтни страни).

Не съществува вариант, дори при хипотезата на лишаване от родителски права, при който неотглеждащият родител по принцип да бъде лишен от възможност за осъществяване на лични отношения с детето.

Ето защо ако отглеждащият родител има притеснения за протичането на срещите между детето и неотглеждащия родител (последният напр. злоупотребява с алкохол, упражнявал е физическо/психическо насилие над детето и т.н.) – горепосочените модалитети се явяват вариант за осъществяване на режим на лични отношения.  В този смисъл е и текстът на  разпоредбата на чл. 59, ал.8 СК:

При необходимост съдът определя подходящи защитни мерки за осигуряване на изпълнение на решението по чл. 58 ал. 2 СК и чл. 58 ал.7  СК като:

1. осъществяване на личните отношения в присъствието на определено лице

2. осъществяване на личните отношения на определено място;

3. поемане на разходите за пътуване на детето, а ако е необходимо – и на лицето, което го придружава.

Като адвокати по семейни и бракоразводни дела, не  препоръчваме изготвянето на режим на лични отношения да зависи от желанието на детето (напр. чрез уговаряне: всяка четна седмица от 9:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя, ако детето даде съгласие).

Това е неправилно, защото не винаги може да бъде отразено възможностите на двамата родители, а подобна уговорка поставя изграждането на емоционална връзка родител-дете изцяло на волята на детето, което към този етап не съзнава своите интереси и често мени мнението си (включително и под чуждо влияние), като на практика, това може да доведе до отчуждаване на детето от родителя.