Претенция по застрахователни дела ?

Регресно вземане от застраховател

При сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, Застрахователят  се задължава да покрие риска и  отговорността на водача на МПС за вредите, причинени третите лица.

Когато Застрахователят плати дължимото обезщетение за неимуществени вреди във връзка с причинено ПТП не може да изиска обратно това обезщетение от виновния водач.

Въпреки това в Кодекса за застраховането детайлно са уредени всички налични хипотези, от тук посоченото правило са налице и изключения даващи основание на Застрахователя да предяви регресно вземане срещу виновния водач *(делинквент), чиято отговорност е обвързана със застрахователен договор по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Най-често тези случай са следните: по застраховка „Гражданска отговорност“, която е задължителна, застрахователят
отговаря спрямо увредения и когато застрахованият го е увредил умишлено. Регресно вземане от застраховател

В случайте на основание за регресно вземане срещу виновния водач по чл. 227.КС застрахователят има право на регресен иск срещу застрахования:
1. за всичко платено на увредения – в случаите по чл. 226, ал. 3;
2. за платените лихви за забава, съответстващи на периода от датата на настъпване на застрахователното събитие до датата на съобщаване на обстоятелствата по чл. 224, ал. 1 КЗ от застрахованото лице или до датата на предявяване на прекия иск по чл. 226, ал. 1 КЗ, освен ако застрахованото лице не е изпълнило задълженията си по причини, които не могат да му се вменят във вина;
3. за размера на договореното самоучастие в случаите по чл. 226, ал. 2, изречение второ КЗ.(не е приложимо при задължителната застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите.)

Регресно вземане от застраховател – случаи

Именно поради тази причина и на основание чл. 274 КЗ застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие:

1. е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог;
2. не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това.
3. Лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление.

За допълнителна информация или въпроси в частта относно основанията за събиране на регресно вземане срещу виновния водач, моля обадете се на + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на office@lawyer-bulgaria.bg. Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е настъпил.