Регистрация нощувки Airbnb и Booking

Регистрация нощувки Airbnb и Booking

Промените в Закона за туризма, в сила от 01.01.2020 г., бяха анонсирани в публичното пространство като законодателна инициатива за повишаване отчетността и съответно облагането на доходите от краткосрочни наеми на обекти, предлагани на клиенти чрез онлайн платформи.

В Закона за туризма липсва дефиниция на понятието „настаняване”. Според Закона за нормативните актове и Указа по неговото прилагане разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.

За да не страда конкуренцията между хотели, къщи за гости и т. нар. „квартири”, в които се предлагат нощувки, се въвежда регистрация за туристическите обекти, които не подлежат на категоризация.Регистрация нощувки Airbnb и Booking

Според чл. 113, ал. 1 на Закона за туризма  хотелиерство или ресторантьорство може да извършва лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон или е

  1. юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
  3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

Съгласно чл. 113 алинея 2 се създава възможност да се извършва хотелиерство и от лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, но само в изчерпателно посочен кръг от туристически обекти – стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости.

Изрично се посочва и възможността предоставяните за нощувки обекти да бъдат част от жилището, което предоставящият ги обитава. Това обаче не е задължително при всички хипотези.Регистрация нощувки Airbnb и Booking

Настаняване в частни жилища 

Съгласно ЗУТ ДР § 5, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУТ „жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ; т. 30  дефинира  „жилище“ като  съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

Следователно хотелиерските услуги биха могли да бъдат предоставяни както в едно помещение от самостоятелен обект (апартамент) в жилищна сграда, така и при предоставяне на стая, етаж от къща или друга обособена част от функционално самостоятелен обект, използван от хотелиера за задоволяване на неговите жилищни нужди.Регистрация при нощувки Airbnb и Booking

От изложеното дотук следва, че

  • при предоставяне на хотелиерски услуги по занятие, т.е. системно и с цел придобиване на доход, лицето е търговец по силата на чл. 1, ал. 1, т. 13 от Търговския закон.
  • при предоставяне на хотелиерски услуги в обитаваното от него жилище лицето не е търговец по смисъла на Търговския закон. При тази хипотеза то може да извършва хотелиерство само в ограничен кръг от туристически обекти, посочени в чл. 113, ал. 2 ЗТуризма – къщи за гости, апартаменти за гости, стаи за гости.
  • при отдаване под наем на притежаван от него обект лицето не е по необходимост търговец, освен в случаите по чл. 1, ал. 3 ТЗ – образувало е предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.

Регистрация на обектите 

От правна точка в разсъжденията ми ще бъде тезата, изразена в Решение №13 от 04.01.2010 г. на ВАС по адм. д. № 12830 / 2009.г, : „Търговският закон не ограничава стопанисването и управлението на собственост чрез отдаването и под наем, но за предоставяне на туристически услуги чрез категоризирането на тази собственост като туристически обект, собствеността следва да отговаря на специалните изисквания на Закон за туризма и наредбата, въвеждащи вписването в търговския регистър като условие за упражняване на туристическите дейности по ТЗ с цел правна сигурност и защита интересите на потребителите. Изключение от това е хипотезата на чл. 2, т. 3 от ТЗ.”

Законът не забранява реализирането на доходи от частна собственост да се извършва чрез възмездното и отдаване под краткосрочен наем. Именно тук са налице съществени разлики в предмета при договорите за краткосрочен наем и Договор за предоставяне на хотелиерска услуга.

В пределите на субективното решение е налице избор за използване на налично имущество. В случай, че лицето предпочита реализирането на доходи от собствеността си чрез отдаването и под наем, не е необходимо предлаганият обект да бъде регистриран или категоризиран, а доходите се отчитат и облагат по реда на облагане на доходи от наем.

Законодателството за защита на потребителите се прилага винаги и доколкото наемодателят е търговец и предоставя услуга на своя клиент за негово лично потребление. В случай, че наемодателят не е образувал предприятие, което изисква да бъде управлявано по търговски начин по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон, договорът за краткосрочен наем се урежда по правилата на Закона за задълженията и договорите. Дължимата от страните грижа се определя в съответствие с общия модел на грижата на добрия стопанин (чл. 63 ЗЗД).Регистрация нощувки Airbnb и Booking

Твърдението, че всяко сключване на договор за краткосрочен наем превръща наетия обект в туристически, би довело до изискването всеки наемодател да е подчинен на изискванията за общодостъпност на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3 и 4 от Закона за туризма.

При приложението на тези изисквания за лицата, предлагащи настаняване в обитаваните от тях жилища, резултатът би бил възникване на законово задължение да допускат всеки посетител в собственото си жилище поради забраната за дискриминация на туристите. Регистрация нощувки Airbnb и Booking

Чрез онлайн платформи могат да се предлагат както обекти за краткосрочен наем, така и категоризирани или регистрирани по Закона за туризма туристически обекти.

В първия случай наемодателите отчитат доходите си и внасят дължими суми за данъци по реда на ЗДДФЛ. Не са задължени да обявяват информация за предоставяни услуги или да водят отчетна документация за броя реализирани нощувки.Регистрация при нощувки Airbnb и Booking

При предлагане на туристически обекти същите следва да бъдат категоризирани. Изключение от това общо правило е предлагането на нощувки в апартаменти,стаи и къщи за гости, в които хотелиерът живее.

При тази хипотеза хотелиерът не се подчинява на режима на търговците по Търговския закон по силата на изричното изключение на чл. 2 ТЗ и чл. 113, ал. 2 ЗТ. Само за апартаменти и стаи за гости не е налице изискване за категоризация, а се предвижда алтернативна възможност за регистрацията им.

Когато лице желае да категоризира или регистрира част от обитаваното от него жилище, независимо дали е жилищна сграда или самостоятелен обект в такава, като туристически обект, за него е приложим режимът по Закона за туризма. Регистрация при нощувки Airbnb и Booking

Когато желае да отдаде притежаван или управляван от него обект под наем, лицето може да търси съконтрахенти чрез онлайн платформа, без да подлежи на санкции, тъй като глоби са предвидени за предлагане чрез онлайн платформа на туристически услуги в нерегистриран или некатегоризиран туристически обект; а предложението за сключване на краткосрочен наемен договор не представлява предлагане на хотелиерска услуга в туристически обект.

В настоящата статия са използвани материали на адв.Т.Ибрямова, ВАК, като предоставяме тази информация за всички, който се нуждаят от информация с оглед предвидени за предлагане чрез онлайн платформа на туристически услуги в нерегистриран или некатегоризирани туристически обекти.