Разпореждане детски влог

Разпореждане детски влог

Съгласно закона и нормативната уредба разпореждането със суми и теглене на средства от спестовен влог, направе в полза на малолетно или непълнолетно дете, както и на физическо лице, поставено под запрещение със съдебно решение, се допуска само и единствено с изрично Разрешение, обективирано в Съдебно решение на компетентният Райония съд по настоящ адрес на детето.

В качеството си на държавен орган, след като съдът се увери, че сделката е в интерес на детето или важни нужди на семейството, съдът издава нужното Разрешение от сметката на детето да бъдат изтеглени средствата или съответно

Теглене от влог на малолетен/непълнолетен е процедура, която е уредена в Семейния кодекс. Съгласно чл. 130 ал. 1 от СК родителите са тези, които управляват имуществото на децата си до навършване на тяхното пълнолетие.

Разпореждане детски влог

Това обаче не става свободно, тъй като ал. 3 на същия член урежда процедурата за това – всяко разпореждане на недвижимо, движимо имущество, както и влогове се извършва от родителите след разрешение от районния съд по настоящ адрес на детето (например ако адреса на детето в гр. София– молба за теглене на пари от влог на малолетен/непълнолетен до Районен съд, гр.София).

Съдебното производство е охранително и започва по молба на заинтересованата страна .Съдът взема решение дали да уважи молбата, като преценява във всеки конкретен случай дали разпореждането не противоречи на интереса на детето. За целта трябва ясно да бъдат изяснени намеренията, с оглед на които се иска разпореждането. Необходимо е да убедя съда, че разпореждането наистина е необходимо и то е в интерес на детето.

За да извърши преценка, съдът може да поиска становище от дирекция “Социално подпомагане” относно защитата интересите на детето при разпореждането. Районният съд е изключително стриктен по отношение на обосноваността на искането, тъй като няма механизъм за последващ контрол относно изпълнението на заявените намерения, както и начин да се гарантират те.

За повече информация по Вашия конкретен казус, позвънете в кантората на телефон  + 359 897 90 43 91, задайте Вашите въпроси на office@lawyer-bulgaria.bg.