разноски по съдебно дело.

Разноски по съдебно дело

Съгласно разпоредбата на чл.71 от действащия Граждански процесуален кодекс „по водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.“

Когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, както и по исковете за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор с предмет вещни права върху имот и за сключване на окончателен договор с такъв предмет.

Съгласно съдебното разпореждане и закона, размерът на дължимата към съда държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска. разноски по съдебно дело

Абсолютна предпоставка за да тръгне едно съдебно производство, с изключение на делата за съдебна делба, е при неговото завеждане на съдебното дело, ищецът да заплати пълният размер на дължимата към съда държавна такса в размер на 4 %, за което ще представи квитанция за това плащане.

Процедура по внасяне на държавната такса към съда…..разноски по съдебно дело

Внасянето на държавната такса пък е условие за придвижване на исковата молба и за даване ход на делото. Държавните такси са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.

Тази Тарифа е приета от правителството със специално Постановление относно разноски по съдебно дело.

В Тарифата №1 към Закона за държавните такси за такси е посочено по съответните граждански дела, дължимите съдебни такси,който се изплащат върху цената на иска. Съгласно изискванията на закона (ГПК) цената на иска е паричната оценка на предмета на делото.

Текстът на чл.69 ГПК посочва, че размерът на цената на иска за парични вземания е сумата записана като искова претенция в исковата молба по делото.

При предявени съдебни искове за собственост и други вещни права върху имот цената на иска е данъчната оценка, а ако няма такава, то тогава се гледа пазарната цена на вещното право.разноски по съдебно дело

Цената по искове за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор е стойността на договора, а когато договорът има за предмет вещни права върху имот, то тогава размерите са данъчната оценка, съответно пазарната цена.

В случай на предявени съдебни искове за съществуване или прекратяване на договор за наем цената на иска е наемът за една година.разноски по съдебно дело

При искове за периодични платежи за определено време тя е сборът на всички платежи, а по искове за периодични платежи за неопределено време или за пожизнени платежи – сборът на платежите за три години.Обезщетение загинал ПТП

В съдебните производства по граждански искове пред съд, които не са сред посочените, съдът е този, който сам определя размера на дължимата  първоначална държавна такса – съобразно размера на цена на предявеният иск се определят ио разноски по съдебно дело.

В повечето случай самата цена на отделните искове в гражданските съдебни производства се определят от страна на ищеца, за което същият следва да внесе дължимата държавна такса по делото

Съществуват ситуации в който оценката на предявеният иск, представлява затруднение в момента на предявяване на иска, цената на иска се определя приблизително от съда, като впоследствие се изиска допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определя при решаване на делото.

В някой от случайте особено по трудови дела, законът (Кодекс на труда) допуска възможност за освобождаване от заплащане на дължимите съдебни такси по делата за трудово правни спорове. разноски по съдебно дело

Характерен пример за това са делатата на работници, служители и членове на кооперации. Става дума обаче само по водени от тях искове, произтичащи от трудови правоотношения.В този случай държавните такси не са разноски по съдебно дело.

В някой случай съдебни такси не заплащат и ищци, които завеждат съдебни искове за издръжка, както и не се заплащат съдебни такси по съдебни искове, водени от прокурор.

Такси и разноски по производството не се внасят и от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят.

Процедура по освобождаване от съдебни такси по делата

Съдебното производство за освобождаване от такси се извършва по строго определен в закона ред и става след изрично съгласие от Председател на съответния Окръжен или Районен съд. Съдът може да констатира и други обстоятелства, които да водят до освобождаване.

След като бъде одобрено освобождаване от такси по смисъла на чл. 83 ГПК, дължимите съдебни разноските по производството се плащат от средства, предвидени от бюджета на съответният Районен или  Окръжен съд.