fbpx
Разваляне на предварителен договор

Разваляне на предварителен договор

Често пъти в практиката се случва да се стигне до разваляне на предварителен договор.

Основното средство за защита предвидено от закона е правото на купувача да предяви иск за обявяване на предварителния договор за окончателен.

Същевременно правна възможност за защита на КУПУВАЧ по сделка с недвижим имот е да поиска разваляне на предварителен договор.

Успоредно с това разваляне, купувачът може да потърси платените от него суми, заедно с уговорените неустойки за разваляне.

При разваляне на Предварителен договор купувачът може да поиска и обезщетение за  претърпените вреди от неизпълнението.

В този смисъл купувачът е изцяло свободен да избере един от вариантите за защита на своите интереси в конкретната сделка. Разваляне на предварителен договор

В случай, че желае да придобие недвижимия имот, то купувачът следва да се ангажира с предявяването на иск за обявяване на сключения предварителен договор с продавача за окончателен.

Ако се окаже, че купувачът няма интерес от придобиването на имота, следва да се насочи към разваляне на предварителния договор.

Предпоставки за разваляне

Преди да пристъпи към разваляне купувачът следва да е изправна страна /да е изпълнил е своите задължения по предварителния договор.

Основно изискване към Купувача е да покани продавача  да се яви пред нотариус, за да сключат окончателен договор

Опция на купувача е да даде подходящ срок за сключване на окончателен договор.

От на получаването на покана за допълнителен срок за изпълнение, за продавачът тече срок за сключване на договор, след изтичането на който ще настъпи и разваляне на предварителния договор.

Изключения от правилото

Допълнителен срок може да не се дава в следните случаи:Разваляне на предварителен договор

  • изпълнението на договора е станало невъзможно
  • продавачът толкова е забавил сключването на окончателен договор, че вече придобиването на имота е станало безполезно за купувача /отпадането на интереса идва от голямото забавяне на продавача;
  • окончателният договор непременно е следвало да бъде сключен в уговореният срок;
  • ако страните са уговорили с предварителния договор, че могат да развалят договора и без да дават допълнителен срок за изпълнение.

В тези случай, купувачът трябва само да изпрати уведомление до продавача, че счита предварителния договор за развален.

Когато договорът бъде развален, продавачът дължи на купувача всичко, което е получил от него по предварителния договор. 

Продавачът дължи и неустойка, ако страните са уговорили такава в случай на разваляне на договора, поради виновното му неизпълнение.

Купувачът може да търси и обезщетение за вредите, които са му причинени от неизпълнението /виж Решение №102/23.07.2015 по дело №1680/2014 на ВКС, ТК, II т.о./.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Как се разваля Предварителен договор за покупка на имот ?

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот се разваля ИЗВЪНСЪДЕБНО. Съдилищата са утвърдили постоянна и непротиворечива практика, че исковете за разваляне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот са недопустими и отказват да ги разглеждат по същество. Купувачът - кредитор има право на обезщетение за вредите, които е претърпял от неизпълнението. Тези две претенции могат да бъдат предявени чрез съдебни искове.

Кой договор се разваля съдебно ?

По съдебен ред може да се развали договор за покупко-продажба на недвижим имот, ако е сключен във формата на нотариален акт.

Какво е действието на разваляне на предварителния договор

Развалянето на предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот настъпва по силата на изявлението на кредитора и има действие от момента на получаването му от длъжника, ако няма определен срок за изпълнение. В другия случай развалянето настъпва при осъществяването на предпоставките – даден срок за изпълнение и липса на изпълнение. Развалянето на договора има обратно действие. Това означава, че всяко страна е длъжна да върне на другата това, което е получила при изпълнение на договора. Напр. продавачът е длъжен да върне получените пари от продажната цена , тъй като основанието за получаването й е отпаднало

Предпоставки за разваляне на предварителен Договор ?

Първата е неизпълнение на задължение поради причина, за която длъжникът отговаря. Втората хипотеза е изпълнението на задължението на длъжника да е станало невъзможно изцяло или отчасти. Третата хипотеза е , ако в резултат на закъснението на длъжника изпълнението на неговото задължение е станало безполезно за кредитора. Четвъртата е, ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. Страните могат да уговорят и други условия за разваляне на договора. Предпоставките за разваляне са уредени в чл.87 от Закона за задълженията и договорите.

5/5 - (44 votes)