fbpx
Оспорване констативен нотариален акт

Пълномощно разпореждане с имущество

В случай, че Ви се налага прехвърляне на недвижим имот и упълномощаване, то е най-добре това да се направи чрез пълномощно разпореждане с имущество.

Най-често такива пълномощни се изготвят от адвокати, специализирани в сделки с недвижими имоти.

Пълномощното за разпореждане с недвижим имот може да бъде срочно или безсрочно, но заедно с него се подписват 2 бр. декларации –

A- Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – с нея лицето декларира, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски;

Б/ Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД е за гражданство и гражданско състояние.

Първата декларация важи 6 месеца, така че дори пълномощното да е безсрочно, необходимо е декларацията да бъде подновена – подписана и заверена отново пред Нотариус.

Пълномощно за разпореждане с недвижим имот е необходимо, когато собственикът на недвижим имот желае да се разпореди (продаде, дари, замени, прехвърли срещу гледане и издръжка, учреди вещно право и др.), но няма възможност да присъства на сделката при нотариуса.

Съгласно изискванията на ВКС в пълномощно от този тип, е необходимо да има описание на конкретните имоти, за които се отнася. Поради тази причина носете и представяйте документ за собственост пред нотариуса, за да бъде вярно изготвен документа. Пълномощно разпореждане с имущество

За какво следва да внимавате при пълномощното ?

Следете къде оставяте свои лични данни като ЕГН, адрес, и подпис.

Важно е и до нотариалния ви акт да имат достъп изключително ограничен кръг от сигурни хора.

След влизане в сила на промените в някой закони, много клиенти поставят въпроса, какво следва да е необходимото за изготвянето на пълномощно за разпореждане с имущество.

Целта е да се даде ясен и точен отговор на този въпрос, касаещ изготвянето на писмено пълномощно, което би могло да се използва пред Нотариус за разпореждане.

Съгласно горно е налице устойчива практика по Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС.

За изготвяне на валидно писмено пълномощно с нотариална заверка,  следва да е посочена недвусмислено истинската воля на упълномощителя.

Тази воля трябва да е конкретна за овластяване на пълномощник, за действия и сделки на разпореждане с лично имущество.

Пълномощното е добре да се посочат по-конкретни правни  сделки или дейности на разпореждане, които ще извърши пълномощника.

Пълномощно за разпореждане с недвижимо имущество 

Законът в чл. 36 ЗЗД не поставя изрично изискване да се посочат техни елементи, нито да се посочи и стойност на  определеното имущество по цена (стойност) и пр.,но поставя изискване да бъде ясно и точно формулирано действията на разпореждане на пълномощника пред трети лица.

За тази цел е нужно да бъде посочен ясно и конкретно обемът и ограниченията на учредената за пълномощника представителна власт за разпореждане изцяло се определят от изявената за това воля на упълномощителя в изготвеното писмено пълномощно.

Проблеми при упълномощаването:

Недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът ?

Това е резонно първият въпроси при тази материя.

Този писмен договор, следва да е бил сключен от лице, действало като представител, без да има представителна власт.

Правни последици от такъв договор, сключен без представителна власт настъпват ако лицето, от името на което е сключен договорът, го потвърди съгласно чл. 42, ал. 2 от  Закона за задълженията и договорите.

При липса на потвърждаване за недействителността може да се позове само лице, от името на което е сключен договорът.

Пълномощно разпореждане с имущество

ВКС приема, че договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите, не поражда целените с него правни последици и е недействителен.

На тази недействителност може да се позове само представляваният или неговите универсални правоприемници.

Защо да се обърнете към професионалист за изготвяне на пълномощно?

За да сте сигурни, че документът ще бъде изготвен в съответствие със законовите изисквания. Това Ви гарантира две неща:

  • Пълномощникът ще може да действа спокойно от Ваше име и действията му ще са валидни;
  • Ще сте защитени от неправомерни действия от страна на лицето, което упълномощавате.

NB! Практиката ни показва, че е важно да подберете внимателно лицето, на което издавате пълномощно.

Изберете доверен адвокат, на когото имате доверие и му разяснете подробно Вашият казус.

В случай от нужда от информация свържете се с нас на: + 359 897 90 43 91 или на mail info@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (42 votes)