fbpx
Процедура по отказ от наследство

Процедура по отказ от наследство

В съвременната реалност все повече въпроси възникват относно процедурата по отказ от наследство.

В Закона за наследството (ЗН) има отделна глава, която определя правилата както за приемането, така и за отказ от наследство.

Последното става много актуално заради желанието на наследници да не поемат задължения на наследодателя

Най-често с това се цели да се елиминират и проблеми с кредитори.

При отказа от наследство става въпрос за възможността всеки наследник да заяви, че не иска нищо от наследството

По този начин да се отърве от всичките възможни тежести и проблеми, свързани с него.Процедура по отказ от наследство

Необходимо е изначално да се знае, че наследството се открива в момента на смъртта. От този момент нататък се поражда действието на приемането или съответно – отказа.

На практика отказа от наследство представлява едностранно волеизявление на наследник с цел да бъде прекратено правото му на наследяване.

Той трябва да направи писмено заявление за това до районния съд.

Отказ от наследство се заявява в Районен съд.

Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице.

Заявлението е необходимо да отговаря на определени изисквания за да бъде прието от страна на съда

Законът за наследстНе е необходимо съгласието на останалите наследници, за да е валиден отказът на който и да е от тях.

В същото време частта на отреклия се уголемява дяловете на останалите наследници.

Необходимо е да се знае, че отказ, направен под условие, за срок или за част от наследството, е недействителен.

Това означава, че след като един път човек се отрече, няма връщане назад.

Не може някой наследник да заяви, че се отказва от наследството, ако в него има много задължения, или пък че се отказва само за една година и т.н.

Има и тънкост в Закона за наследствотоПроцедура по отказ от наследство

За тази особеност следва да се внимава при приемане, респ. отказ от наследството.

В Закона за наследството е записано, че „приемане има и винаги, когато наследникът извърши действие

Това означава, че всяко действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество“.

Това означава, че ако някой иска да се откаже от наследството, то в никакъв случай не трябва да прави такова действие

В тези случаи ще се приеме, че той е приел наследството.

Затова при отказ е най-добре в кратък срок след откриването на наследството да се направи вече посоченото заявление до районния съд.

Съгласно ЗН кредиторите на лицето, което се е отказало от наследство, могат да искат унищожение.

Става дума за отмяна на Отказ от наследството в тяхна полза след успешно проведено съдебно заседание.

Това те могат да сторят, доколкото не могат да се удовлетворят от имуществата на наследника.

Този иск може да се предяви в едногодишен срок от узнаването за отказа, но не по-късно от три години след него.

Макар и труден за реализиране и като възможност, а и във времето този риск и възможност съществуват.

Това означава, че до 3 години от постановяване и вписване на Отказ от наследство, може да се появи кредитор на наследодателя

В този случай той може да поиска да бъде унищожен този отказ, така че той да си получи дължимото.Процедура по отказ от наследство

Само преди дни мнозинството в Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) прие тълкувателно решение

Според това Тълкувателно решение отказ от наследство на непълнолетен е недопустим, защото представлява отказ от права.

Един от аргументите е, че по закона за наследството непълнолетните приемат наследство само по опис.

В този случай ВКС казва и, че ненавършилото пълнолетие дете отговаря за наследствено задължение, вкл. лихвите и разноските по установяването му в исков процес

Друга хипотеза е когато се отнася до реализирането му в изпълнителен процес, само с включени в наследството активи и никога с личното си имущество.

Какво представлява отказът от наследство?

Отказът от наследство е волеизявление на наследник, чрез което той се отказва от правото си на наследяване.

Как се извършва отказът от наследство?

Наследникът трябва да направи писмено заявление за отказ до районния съд, където е открито наследството.

Каква е процедурата за подаване на заявление за отказ от наследство?

Заявлението трябва да бъде направено на основен образец и подписано пред нотариус. След това трябва да се представят необходимите документи към съдебната инстанция.

Какъв е периодът за подаване на заявление за отказ от наследство?

Заявлението трябва да бъде подадено в кратък срок след откриването на наследството.

Нужно ли е съгласието на другите наследници за отказа?

Не, отказът може да бъде направен самостоятелно от всеки наследник без необходимост от съгласието на останалите.

Какви са последиците от отказа от наследство?

Отказът прекратява правото на наследник да участва в наследственото разпределение и да поеме задълженията на наследодателя.

Може ли отказът да бъде отменен след направеното заявление?

Не, веднъж направен отказ от наследство не може да бъде отменен.

Как се увеличава дялът на останалите наследници при отказ на някой от тях?

Частта на отреклия се разпределя между останалите наследници според дяловете им.

Как се разглежда заявлението за отказ от наследство от съда?

Заявлението се разглежда от съдия и се вписва в специална книга.

Какви са възможните рискове при отказ от наследство?

Кредиторите на наследодателя могат да искат унищожението на отказа, ако не могат да бъдат удовлетворени от имуществата на наследника, в определен срок от узнаването за отказа.

5/5 - (2 votes)