fbpx
Основания за събиране на дълг

Как се изменя размер на издръжка ?

След увеличението на МРЗ от 01.01.2024г. все повече запитвания получаваме за изменения размера на издръжка.

Често пъти в работата на всеки бракоразводен адвокат се налага промяна в съдебното решение  за развод между съпрузите. Въпросът, който веднага възниква е: Как се изменя размер на издръжка ?Как се изменя размер на издръжка ?

С течение на времето и промяна в социално-икономическе отношения в обществото настъпват нови икономическите условия.

Това налага и промяна в присъдената издръжка на дете от 2024г.

Въпросът за промяна на размера на издръжката, засяга и касае пряко съпруга или съпругата, която оглежда и възпитава децата.

В някой случай се налага определената от съда в делото за развод между съпрузите издръжка на децата и малолетните, родени от брак да бъде изменена след развода.

Често пъти, самите родителите, разочаровани в отношенията по между си, спират да  общуват по между си.

Те стигат дори до момент, в който престават да полагат нужните грижи за децата.

Някой от тях дори категорично отказват да изплащат дължимата и определена от Районен съд, издръжка на дете от 2024г.

При това дори и в размера, определен от съдебното решение за развод.

В практиката са налице множество ситуации, в които се налага промяна на издръжката за дете от 2024г. е станала с течение на годините несъразмерна или е необходимо да бъде увеличена.

Тази промяна следва да бъде постановено в рамките на съдебно производство по смисъла на чл.150 СК. Как се изменя размер на издръжка ?

В доказателствена тежест на ищеца – най често съпруга по съдебните искове за увеличаване на издръжка е нужно да докаже, че ответник е бащата на детето.

Отделно се доказват и нарастналите нужда от промяна размер на издръжката за отглеждане.

Изменение на издръжката ? 

Според разпоредбите СК родителите дължат издръжка на своите деца, независимо дали са работоспособни и могат да се издържат.

Пряко размерът на издръжката се определя от два критерия, а именно :

1/ Възможностите на даващия издръжка й се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи.

2/ Разходите и нуждите на детето са вторият съществен критерий, с който се съобразяват всички съдилища в страната.

В случай на развод по исков ред между съпрузи, минималният размер на дължимата издръжка на едно дете се равнява на ¼ от размера на минималната работна заплата.

Съгласно закона присъдената издръжка на дете може да бъде изменена, при

А/ Настъпили нови обстоятелствата, заедно с вдигане на МРЗ от 01.01.2024г.

Б/ Изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания

В/Трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице.

Нуждите на детето от издръжка се определят съобразно условията за живот за тях, като се съобразяват възрастта, образованието.

Финансовите условия и увеличението на МРЗ от 01.01.2024г. също са фактори за увеличение на минималната издръжка за деца от 233 лв.

ВАЖНО: Изтичането  на известен период от време НЕ Е достатъчна предпоставка за изменение размера на издръжката.

Въпреки това с израстване на детето, растат и неговите потребности – храна, дрехи,облекло и хигиенни и образователни нужди

В случай, че нуждите на детето са нарастнали и са се изменили значително с оглед неговата възраст, биологично развитие, както и с оглед голямата динамика на икономическата обстановка в страната за този период от време.

За допълнителна информация,  можете да се обърнете към нас за справка и консултация на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко ваше запитване или желание за информация относно размер на издръжка на дете след брака ще бъде разгледано специално и конкретно в зависимост от ситуацията и особеностите на казуса.

Адвокатите в кантората са подготвени за тежки и сериозни казуси по семейни дела и бракоразводни процеси с издръжка между съпрузи.

Какво представлява развода по взаимно съгласие ?

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнотото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие.

Как започва производство по развод пред Районен съд ?

Произодството за развод по взаимно съгласие започва с молба на съпрузите и се развива пред компетентният Районния съд. По обща воля на двамата се започва производство по чл. 49 СК

Колко време продължава развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно единствено заседание, в което страните следва да заявят и потвърдят непоколебимото си съгласие..

Какви са предимствата на развод по взаимно съгласие ?

Производството пред компетентния Районен съд протича чувствително по-облечено от развод по исков ред по-бързо, по-икономично, по-безболезнено предпочитано, ако имате деца – в това производство не се събират доказателства за прекратяване на брачната връзка и децата няма да бъдат травмирани от участието им в съдебно заседание ценните за вас неща – права върху децата, имуществени отношения, издръжка се решават от съпрузите предварително, а не от съда, както е в производството по исков ред

5/5 - (49 votes)