fbpx
Основания за събиране на дълг

Как се изменя размер на издръжка ?

Често пъти в работата на всеки бракоразводен адвокат се налага промяна в съдебното решение  за развод между съпрузите. Въпросът, който веднага възниква е: Как се изменя размер на издръжка ?Как се изменя размер на издръжка ?

С течение на времето и промяна в социално-икономическе отношения в обществото настъпват нови икономическите условия.

Това налага и промяна в присъдената издръжка на дете.

Въпросът за промяна на размера на издръжката, засяга и касае пряко съпруга или съпругата, която оглежда и възпитава децата.

В някой случай се налага определената от съда в делото за развод между съпрузите издръжка на децата и малолетните, родени от брак да бъде изменена след развода.

Често пъти, самите родителите, разочаровани в отношенията по между си, спират да  общуват по между си.

Те стигат дори до момент, в който престават да полагат нужните грижи за децата.

Някой от тях дори категорично отказват да изплащат дължимата и определена от Районен съд, издръжка на дете

При това дори и в размера, определен от съдебното решение за развод.

В практиката са налице множество ситуации, в които се налага промяна на издръжката за дете е станала с течение на годините несъразмерна или е необходимо да бъде увеличена.

Тази промяна следва да бъде постановено в рамките на съдебно производство по смисъла на чл.150 СК. Как се изменя размер на издръжка ?

В доказателствена тежест на ищеца – най често съпруга по съдебните искове за увеличаване на издръжка е нужно да докаже, че ответник е бащата на детето.

Отделно се доказват и нарастналите нужда от промяна размер на издръжката за отглеждане.

Кои са критериите за изменение на издръжката ? 

Според разпоредбите СК родителите дължат издръжка на своите деца, независимо дали са работоспособни и могат да се издържат.

Пряко размерът на издръжката се определя от два критерия, а именно :

1/ Възможностите на даващия издръжка й се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи.

2/ Разходите и нуждите на детето са вторият съществен критерий, с който се съобразяват всички съдилища в страната.

В случай на развод по исков ред между съпрузи, минималният размер на дължимата издръжка на едно дете се равнява на ¼ от размера на минималната работна заплата.

Съгласно закона присъдената издръжка на дете може да бъде изменена, при настъпили нови обстоятелствата.

Изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице.

Нуждите на детето от издръжка се определят съобразно условията за живот за тях, като се съобразяват възрастта, образованието.

ВАЖНО: Изтичането  на известен период от време НЕ Е достатъчна предпоставка за изменение размера на издръжката.

Въпреки това с израстване на детето, растат и неговите потребности – храна, дрехи,облекло и хигиенни и образователни нужди

В случай, че нуждите на детето са нарастнали и са се изменили значително с оглед неговата възраст, биологично развитие, както и с оглед голямата динамика на икономическата обстановка в страната за този период от време.

За допълнителна информация,  можете да се обърнете към нас за справка и консултация на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко ваше запитване или желание за информация относно размер на издръжка на дете след брака ще бъде разгледано специално и конкретно в зависимост от ситуацията и особеностите на казуса.

Адвокатите в кантората са подготвени за тежки и сериозни казуси по семейни дела и бракоразводни процеси с издръжка между съпрузи.

Какво представлява развода по взаимно съгласие ?

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнотото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие.

Как започва производство по развод пред Районен съд ?

Произодството за развод по взаимно съгласие започва с молба на съпрузите и се развива пред компетентният Районния съд. По обща воля на двамата се започва производство по чл. 49 СК

Колко време продължава развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно единствено заседание, в което страните следва да заявят и потвърдят непоколебимото си съгласие..

Какви са предимствата на развод по взаимно съгласие ?

Производството пред компетентния Районен съд протича чувствително по-облечено от развод по исков ред по-бързо, по-икономично, по-безболезнено предпочитано, ако имате деца – в това производство не се събират доказателства за прекратяване на брачната връзка и децата няма да бъдат травмирани от участието им в съдебно заседание ценните за вас неща – права върху децата, имуществени отношения, издръжка се решават от съпрузите предварително, а не от съда, както е в производството по исков ред

5/5 - (48 votes)