Промяна на името

С промяната на някой закони и влизане в сила на Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) се стигна до реалната възможност хората да могат да променят своето фамилно име или фамилни имена, като отпадне някое от тях или допишат такова, което име не съществува в сегашните им документи за самоличност или не е вписано по надлежния ред.  Промяна на името

Самата процедура по промяна на фамилно име се ръководи основно от Закона за гражданската регистрация.

В закона съгласно чл.9, ал.1 „името на български гражданин, роден на територията на Република България се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане”.

Промяна на фамилното име се допуска само и единствено по реда на чл. 19 ЗГР в  съдебно производство пред Районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл.13 ЗГР “Бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка – ов или – ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите”. Промяна на името

Стъпки за промяна на имената..

Съгласно чл.19 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) фамилното име, имената може да бъдат променени, когато е обществено неудобно, осмиващо, опозоряващо или други важни обстоятелства налагат това.

В този случай възможностите, които предлага закона обхващат всички възможни случаи за промяна в имената на физическите лица.

В практиката си на адвокати по граждански дела, сме имали множество случаи, в които съпругата желае да промени или отпадне фамилно име, както и да бъде изменено име на дете от мъж, с когото тя вече не живее.

Важно условие за промяната на името по чл. 19 ЗГР е известност с новото име и наличието на официални документи за самоличност с тези имена.

Ход на процедурата по чл. 19 ЗГР за промяна на фамилно име

Какви са възможните причини, въз основа на които съда би допуснал желаната промяна?  В чл. 19 ал. 1 те са изброени изчерпателно, а именно:

Под тези две категории следва да се обоснове необходимостта от промяна на името/имената на молителя. Първите три са общоразбираеми и в тези случай е достатъчно да се докаже, че въпросното име е осмиващо, опозоряващо или обществено неудобно. По-съществената е втората категория – важни причини да налагат това.

Като “важни” обстоятелства  могат да се приемат единствено такива обстоятелства, при наличието на които изискването за стабилитет на правната индивидуализация на физическите лица заедно с интереса на отделния член на обществото.

Задължителна е преценката на съда в процедурата по чл. 19 ЗГР, която следва  да бъде съобразена с нормите на Закона за гражданската регистрация относно образуването имената на лицето.

Съдебна промяна на фамилното име започва с изготвянето, оформянето и подаване на надлежна молба.

Искането за промяна на фамилното име е нужно да се подготви в съответствие с изискването на закона, след представянето на всички необходими писмени документи по реда на чл. 126а (ГПК) Гражданския процесуален кодекс. Промяна на името

Съдебното производството, описано в чл. 19 ЗГР, по промяна на фамилно име се разглежда при условията на т.н. „бързо производство“.

Съдебният процес задължава съда в деня на постъпване на исковата молба за промяна на фамилно име да изпрати препис от нея заедно с приложенията за връчване на съотшетният държавен или общински орган и заинтересованата страна.

Желателно в такива случаи е и да се представи и свидетелство за съдимост с оглед отпадане на съмненията, че желае промяна в името си, за да се укрие от наказателно преследване, дължима издръжка или други подобни.Промяна на името

По този начин съдът и прокуратурата следят и за защитата и на обществените и личните интереси на гражданите с оглед правните последици от евентуалната промяна на личното или фамилно име.

От своя страна надлежно сезираният съд постановява своето Съдебно решение по чл. 19 ЗГР с мотивите към него  след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Всяка една от страните: гражданинът, прокуратурата или общината имат право в 14-дневен срок от съобщението на съда да го обжалват пред окръжния съд.

При условие, че решението не е обжалвано, то влиза в сила след изтичането на цитирания преклузивен срок и лицата имат право да получат заверен препис от него.

Най-често исканията на гражданите се уважават от съдилищата, защото съдебната практика показва, че името на човека е лично, неотменимо и абсолютно субективно право.

Името изпълнява и определена обществена функция – индивидуализира личността в обществото. С оглед идентификационната функция на името в обществен интерес е да не съществува разлика между името, с което едно лице е известно в обществото и това, което носи по закон.

След като получи заверен препис от Съдебното решение, носителят на новото, променено име е длъжен да го представи в общината по местоживеенето си, откъдето ще му издадат необходимите документи за явяване в МВР за снабдяване с лична карта, паспорт или шофьорска книжка, както и последваща промяна на името в зависимост от неговото желание.

5
5,0 rating
5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Промяна на имената

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд