fbpx
Дело за родителски права

Промяна в размера на издръжката ? 

При настъпване на обстоятелства  в минималната работна заплата се стига до изменение промяна в размера на издръжката.

Спрямо чл.139 от Семейния кодекс, правото на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.

Тази промяна в определеният размер на издръжка за дете може да бъде извършена с последващо съдебно дело за промяна.

При промяна в размера на издръжката се касае за изрично съдебно производство,  пред Районния съд по постоянен адрес на ищеца.

Всеки родител е длъжен, съобразно своите възможности и материално състояние, да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето.

Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.

Как се изменя размер на издръжката 2024г. ? 

Случайте в които би могло да се иска промяна в определеният размер на издръжка за дете, присъдена от Районен съд са при увеличаване на нуждите и потребностите на детето.

Предпоставки за увеличаване на издръжка :Промяна в размера на издръжката ? 

  • Настаняване в лечебно заведение на детето
  • Откриване на медицинско заболяване, водещо към по-висок разход за лечение
  • Доказан прием в специализирано училище,
  • наличието на завишени образователни и медицински нужди на детето.
  • наличие на образователни нужди за детето;

Допуска се увеличение на издръжката при настъпили допълнителни обстоятелства довели до по-високи разходите за детето.

Друг случай на възможност да се иска промяна в издръжката, присъдена от Районен съд са увеличаване на възможностите на задълженото лице.

Необходимо е задълженото лице да има възможност да плаща исканият от съда минимален размер от 233 лв. след 01.01.2024г.

Впоследствие това лице си намира подходяща работа и вече може безпрепятствено да ми осигурява необходимата издръжка.

Правно основание за увеличение на издръжка е налице при изминал значителен период от време от предходно решение.

Основание е изтичане на период, през който са се променили социално-икономически условия.

Висока инфлация, която безспорно е налице в страната през последните месеци, дори достигнала рекордни нива за последните години;

Нараснали цени на стоки и услуги, от които детето се нуждае.

За дете, в полза на което е определена издръжка се нуждае от храна, ток, отопление, закупуване на дрехи и обувки и др.

Цените на тези стоки и услуги значително нараснаха през последните месеци – цени на енергоизточници,основни хранителни стоки

– Увеличени разходи за транспорт.

В конкретни случаи, когато детето, имащо право на издръжка, се нуждае от разходи за транспорт, това също може да бъде основание. издръжка 2024 адвокат

На следващо място като аргумент за увеличение на издръжка на дете през 2024г. може да бъде увеличение на дохода на родителя, който дължи издръжка.Колко е издръжката за дете ?

издръжка 2024 адвокат

В комбинация с увеличените цени на стоки и услуги, през изминалата година бяха увеличени и доходите на редица работещи.

Освен нуждите на детето, възможностите на родителя, който дължи издръжка, са втория елемент, който оказва влияние върху размера на издръжката.

Промяна в доходите на родителя може да е аргумент и против увеличение на издръжката.

Минималният размер на издръжката се промени и от 01.01.2024г. вече е 233 лв. след вдигане на МРЗ на 933 лв.

Затова и доходът на родителя, който дължи издръжка за дете има основно значение за издръжка.

В този случай би могло да се претендира издръжка, по-висока от минималната, когато са налице и съответните предпоставки за това.

#издръжка2024, #адвокат, #дело, #Районенсъд, #семейноправо, #бракоразводен #адвокат2024

Какво представлява издръжката ?

Съгласно чл.139 от Семейния кодекс, правото на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.Разновидност на издръжката е заплащане на издръжка от родител на своето дете, чрез другия родител, който упражнява родителските права.

Как се определя размерът на издръжката ?

Съгласно чл.142, ал. 1 от СК, съгласно които, размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи.

Колко е размерът на издръжката за 2023г. ?

Съгласно чл.142 ал.2 от СК, минималният размер на издръжката на дете е равен на една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната. Считано от 01.01.2023г., минималната работна заплата за страната се определя в размер на 780 лв, следователно актуалният минимален размер на издръжката, считано от 01.01.2023г. е 195.00 лв.

Кой дължи издръжка за детето ?

Всеки родител е длъжен, съобразно своите възможности и материално състояние, да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Районният съд ще осъди родителя, който не упражнява родителските права, да заплаща издръжка, независимо от това дали той притежава средства или не.

До кой момент се дължи издръжка ?

Родителите дължат издръжка и на навършилите пълнолетие свои деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесет годишна възраст, при обучение в средно, и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение.

Как се увеличава размера на издръжката ?

Съгласно нормата на чл.150 от Семейния кодекс, който урежда отношенията в контекста на семейното право, присъдената издръжка може да бъде изменена, при изменение на обстоятелствата. Много често се стига до повишаване на издръжката на детето.

От какво нормативно се изменя издръжката ?

Издръжката може да се увеличи, също и когато е била в минимален размер, а той се е повишил в следствие на растеж на минималната работна заплата за страната.

При неплащане на издръжка ?

В този случай следва да образува изпълнително дело, при условие, че разполага с влязло в сила съдебно решение. След като се образува изпълнително дело, държавният или частният съдебен изпълнител могат да съберат дължимите суми за издръжка по принудителен ред, ако след установения срок за доброволно изпълнение плащане не настъпи.

Други мерки при неплащане на издръжка ?

Неизплащане на издръжка, не само накърнява правото на децата да получат това, което им се дължи, а представлява и престъпление по чл.183 Наказателния кодекс. В този случай се входира жалба в прокуратурата, за да бъде образувано наказателно дело за незаплащане на издръжка на дете.

5/5 - (46 votes)