Придобиване земеделски земи по давност

Придобиване земеделски земи по давност

В практиката, все повече клиенти задават въпроса за придобиване на земеделски земи по давност.  Въпросът за придобиване на земеделски земи по давност е свързан с няколко отделни и самостоятелни казуса.

В съдебната практика се приема, че всеки сънаследник е владелец на своите и държател на чуждите идеални части от недвижимия имот. Когато един сънаследник упражнява фактическата власт върху целия сънаследствен имот, както е в случая, се смята, че я упражнява за всички сънаследници, поради което той е само държател на техните части, а не владелец.

Следователно обстоятелството, че ползвателят обработва повече от 10 години цялата земеделска земя, не означава, че може да я придобие в собственост чрез давностно владение. За да се придобие земята по давност, не е достатъчно само ползването й, но е нужно и намерение за т.нар. своене на тази земя.

За да превърне владението в самостоятелно, за да придобие дела на читателя по давност, необходимо е братът на читателя да е предприел действия, които да отричат правата на читателя върху неговата част и тези действия да са достигнали до неговото знание.

Тези действия трябва да бъдат публични и могат например, да се изразяват в подобряване на имота, декларирането му и снабдяването с нотариален акт по обстоятелствена проверка, подлежащ на вписване в Службата по вписванията, подаване в общината на молба-декларация за придобиване правото на собственост по обстоятелствена проверка, противопоставяне на опитите за преговори за ликвидиране на съсобствеността и други.

Издаването на констативен нотариален акт се случва в присъствието на трима свидетели пред нотариус трябва да се докаже, че лицето не само владее земята необезпокоявано над 10 години, но и че намерението му е стигнало до знанието на останалите съсобствениците.

Ако е налице Договор за аренда на имота, тогава много трудно ползвателят на земята ще може да поиска да бъде съставен констативен Нотариален акт по т.нар. обстоятелствена проверка, тъй като самият Договор за аренда доказва, че ползвателят не владее този имот, а го държи чрез Договор за аренда за друг собственик

В този смисъл Нотариусът ще откаже издаването на констативен Нотариален акт и ползвателят – заявител за издаването на този констативен Нотариален акт няма да може да придобие собствеността на тези земеделски земи по давност.Придобиване земеделски земи по давност

За издаването на констативен Нотариален акт, съгласно изискванията на закона, следва да се обърнете към специалист, който да Ви съдейства за изготвянето на всички необходими документи, за да може пред местен нотариус да се изпълнят изискванията за придбиване на земеделски земи по давност.

За издаването на този констативен Нотариален акт е необходимо да бъдат налице следните писмени документи, а именно :

  • Оригинал или заверен препис на решение на поземлената комисия, за възстановяване собствеността върху земите.
  • Актуална скица на недвижимият имот
  • Валидна данъчна оценка  на имота, който ще бъде предмет на бъдещият констативен нотариален акт;
  • Актуално удостоверение за наследници;
  • В случай на нужда е желателно, ако има сключен да бъде представен и аренден договор за тези земи;

В случай, че е необходимо да бъде издаден и съставен констативен нотариален акт за придобиване на земеделски земи по давност, Нотариусът ще събире съответните Нотариални и държавни такси, в това число –  местен данък, нотариална такса и такса вписване.

Всички дължими такси при съставянето на констативен Нотариален акт за придобиване на земеделска земя по давност те се изчисляват на база на издадената от общиската служба данъчна оценка.

Затова основата при изготвяне на констативен Нотариален акт, като база за определяне на размера на дължимите такси за придобиване на земеделска земя по давност е единствено данъчната оценка. Що се отнася до поканата, тя може да бъде връчена чрез нотариус.  Това на практика е най-сигурният начин както по отношение на връчването, така и по отношение на доказване кой на кого и какво точно е пратил.

Въпросът за придобиване на земята по давност е уреден в Закона за собствеността, а процедурата по придобиване – в ГПК. Веднага след вписване на придобиването на земеделските земи по давност, чрез издаден констативен нотариален акт няма никакви пречки за последваща продажба на тези имоти към трети лица. 

Свържете се с нас за повече подробности

В случай, че се нуждаете от специалист – адвокат по недвижими имоти, за издаване на констативен нотариален акт за придобиване на собствеността на земеделски земи по давност, да избегнете риска от усложнения при сделките с имоти и проверката на собствеността и кадастър при тези имоти. Той ще Ви укаже най-лесния и правилен начин да получите или продадете Вашият имот.

Ние ще Ви помогнем да се справите с този въпрос. За целта се обърнете към нас на следният телефон 0897 90 43 91  или на mail: info@lawyer-bulgaria.bg