Прехвърляне дружествени дялове

В края на 2017 г. беше въведено ограничение предприятие, в което има наети работници или служители. Да може да се прехвърли едва след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите.Прехвърляне дружествени дялове

В тази категория влизат  също и задълженията към работниците и служителите. Трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието  съгласно чл.15 ал.4 и чл.15 ал.5 ТЗ.

Процедурата прехвърляне на дружествени дялове обикновено се реализира. Чрез покупко-продажба на дружествени дялове и значително по-рядко чрез тяхното дарение или замяна.

Целта на процедурата е с промяната на собствеността върху тях ново лице или лице да встъпи в членствени правоотношения. И съответно да получи съответни права в дружеството /основно право на печалба и право на глас при вземане на решенията/.

Случай на прехвърляне на дружествени дялове в една фирма :

  1. Прехвърляне на дружествени дялове от еднолично дружество с ограничена отговорност на друг едноличен собственик на капитала. При което дружеството продължава да функционира като ЕООД.
  2. Прехвърляне на дружествени дялове на двама или повече съдружници. След която сделка едноличното дружество с ограничена отговорност продължава да функционира като ООД.
  3. Прехвърляне на дружествен дял от ООД от един съдружник на нов съдружник, при което новият съдружник. Като старият съдружник бива заличен, а дружеството продължава да развива дейност като ООД.
  4. Всички съдружници прехвърлят дружествените си дялове на нов едноличен собственик на капитала

Административната процедурата по продажба на дружествени дялове обикновено стартира с молба на лицето. Което желае да закупи дружествените дялове.продажба на дружествени дялове

С решение на едноличният собственик на капитала или на общото събрание на дружеството. Тази молба следва да бъде одобрена и съответно взето решение. С което се разрешава продажбата.

Следващата стъпка в процедурата включва изготвянето и подписването на нотариално заверен договор за покупко-продажба на съответните дялове. Като при нотариуса се заверяват съответно и другите изготвени протоколи с взети решения. Както и спесимен от подпис на новия управител, ако има избран такъв.

След изготвянето на целия комплект документи, новият управител следва да вземе решение за публикуване на така извършената промяна в Търговския регистър и да упълномощи лице. Най-често адвокат, което да извърши тези действия.

Същност на процедурата 

С промените в  Търговския закон през 2017г. се въведоха нови праила за продажбата на дружествени дялове на фирми със задължения за заплати. И осигуровки на трети лица като се изискват подписи на декларации за липса на такива задължения.

Целта на тези промени бе да се защитят интересите на работниците и служителите, донякъде интересът на държавата по събирането на публични задължения. Разбира се слаб момент в законодателството е все още продажбата на дружествени дялове. На трети лица чрез приемането им за съдружници, респ. последващо изключване на учредителите на фирмата.

В този смисъл, всеки адвокат по фирмени дела, би могъл да се ангажира с изготвянето на нужният набор документи заедно с последващото регистриране на промяната. При прехвърлянето на дружествени дялове в Търговския регистър.

Задачата, която има всеки адвокат по прехвърляне на дружествени дялове в едно търговско дружество е да изготви и завери надлежно съответните декларации. Като подготви и създаде нов учредителен акт респ. дружествен договор на дружеството.

Публикуване онлайн на промените в това търговско дружество има само оповестително значение за трети лица с оглед сигурност на търговският оборот между отделните търговски дружества.

В случай, че е налице неточност или указания на Търговският регистър при прехвърлянето на дружествените дялове. Като адвокат по фирмени дела и дружествено право. Можем да отстраним всеки възникнал проблем в рамките на инструктивният 3 дневен срок, даден от търгоският регистър.

5
5,0 rating
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Дружествени дялове

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд