fbpx
Прекратяване на договор с арендатор ?

Прекратяване на договор с арендатор ?

Арендаторите, използват различни методи, за да удължат срока на сключените договори. Затова хората задават въпроса за прекратяване на договор с арендатор ?

Договорът за аренда, както и споразумения за изменение или прекратяване, се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите, едновременно.

Тази заверка е форма за действителност на договор и ако не бъде спазена той няма да обвърже страните по него.

Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се вписват в службата по вписванията.

Те подлежат и на регистрация в съответната общинска служба по земеделие. Към акта, подлежащ на вписване, задължително се прилагат и скиците на имотите.

Разбира се следва да правим разлика, дали прекратяването на този аренден договор е предсрочно или след изтичането на уговореният между страните срок.

Как се сключва Договор за аренда ?

С последните изменения на Закона се въведоха ограничения при сключването на Договорите за аренда.

Договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от имота

Остава важен въпроса за прекратяване на договор с арендатор ?

Това може да направи и съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот.

Това създава възможност за контрол на лицата, имащи право да сключват арендни договори и получават плащания по тях.

Прекратяване на договор с арендатор ?

Арендният договор се сключва с нотариална заверка на подписите, като форма за действителност

Договорът се вписва в Агенция по вписванията и Общинската служба по земеделие и гори.

Най-често договорите се прекратяват след изтичането на уговореният срок.

Това е така, защото това са дългосрочни договори, вписани в Агенцията по Вписванията по партидата на съответният имот.

В днешно време, след масово връщане на земеделските земи се е наложило рентата да се уговаря в пари. Разбира се тя може да бъде уговорена и в натура.

Срок на плащане на аренда

Ако няма уговорен срок, арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година.

В случай че арендното плащане се дължи за по-кратки периоди, то трябва да се плати в първия работен ден след изтичане на съответния период.

В случай, че липса уговорка за срок на плащането, законът сочи, че това следва да стане в първия работен ден след изтичането на стопанската година.

Условия за прекратяване договор с арендатор ?

В случай, че срокът на сключеният аренден договор надхвърля 10 годишен период, то развалянето става само и единствено по съдебен ред.

Ако е налице аренден договор с по-кратък договорен срок – развалянето се допуска да стане и извънсъдебно.

Договорът се прекратява в следните случаи:

  1. с изтичане на срока, за който е сключен;
  2. при неизпълнение на размера на плащанията и договореното с Договора за аренда ;
  3. забавяне на плащането с повече от 3 месеца;
  4. при взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите на страните;
  5. с едностранно предизвестие – отправено по надлежния ред и при спазване условията и сроковете на Закона за аренда в земеделието;
  6. при смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора – ако обработва като физическо лице или ЕТ;
  7. при прекратяването на фирмата на арендатора, ако не е предвидено друго;

Прекратяване на договор с арендатор ?

Прекратяването на договора също трябва да се отрази в Агенцията по вписвания и в общинската служба по земеделие.

В този случай обаче липсва изискване за нотариална заверка на подписите.

Прекратяване на такъв договор с арендатор е възможно с едностранно предизвестие, само при условие, че са изминали четири години от неговото сключване.

Арендаторът е длъжен да плаща данъците и таксите, свързани с ползването на арендувания обект. 

Той е длъжен да застрахова приетите по опис сгради, инвентар и животни, както и привнесените в обекта на договора вещи и добивите.

Тази хипотеза е налице при извънcъдeбнoтo мy paзвaлянe пpи нeизпълнeниe нa зaдължeниeтo зa apeнднo плaщaнe c пoвeчe oт тpи мeceцa.

При уговорени други условия, предизвестието за прекратяване на арендния договор е с двугодишен срок.

Удължаване на сключен Договор за аренда се извършва с писмен анекс с нотариална заверка на подписите, така както е бил сключен и самият аренден Договор.

За допълнителна информация и съвет, се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед на конкретната специфика при Договор за аренда на земеделска земя

Rate this post