fbpx
Кога делбата е нищожна ?

Прекратяване на договор с арендатор ?

Арендаторите, използват различни начини да удължат сключените договори и затова хората задават въпроси за прекратяване на договор с арендатор ?

Договорът за аренда, както и споразумения за изменение или прекратяване, се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите..

Тази заверка е форма за действителност на договор и ако не бъде спазена той няма да обвърже страните по него.

Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се вписват в службата по вписванията.

Те подлежат и на регистрация в съответната общинска служба по земеделие. Към акта, подлежащ на вписване, задължително се прилагат и скиците на имотите.

Сключване и изменение на договор за арендаПрекратяване на договор с арендатор ?

Договорът за аренда се сключва от собственика, от съсобственика на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот.

Договорът може да се сключи от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50% идеални части от съсобствения имот.

Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Това е форма за действителност на договор и ако не бъде спазена той няма да обвърже страните по него.

Разбира се следва да правим разлика, дали прекратяването на този аренден договор е предсрочно или след изтичането на уговореният между страните срок.

Как се сключва Договор за аренда ?

С последните изменения на Закона се въведоха ограничения при сключването на Договорите за аренда.

Договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от имота

Остава важен въпроса за прекратяване на договор с арендатор ?

Това може да направи и съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50%  от идеални части от съсобствения имот.

Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се вписват в службата по вписванията.

Това създава възможност за контрол на лицата, имащи право да сключват арендни договори и получават плащания по тях.

Прекратяване на договор с арендатор ?

Арендният договор се сключва с нотариална заверка на подписите, като форма за действителност

Договорът се вписва в Агенция по вписванията и Общинската служба по земеделие и гори.

Най-често договорите се прекратяват след изтичането на уговореният срок.

Това е така, защото това са дългосрочни договори, вписани в Агенцията по Вписванията по партидата на съответният имот.

В днешно време, след масово връщане на земеделските земи се е наложило рентата да се уговаря в пари.

Срок за плащане на аренда

Ако няма уговорен срок, плащането се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година.

В случай че арендното плащане се дължи за по-кратки периоди, то трябва да се плати в първия работен ден след изтичане на съответния период.

В случай, че липса уговорка за срок на плащането, законът сочи, че това следва да стане в първия работен ден след изтичането на стопанската година.

Условия за прекратяване договор с арендатор ?

Законът за арендата в земеделието урежда и една особена хипотеза на изменение на договора.

Ако след сключването му обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно

Tова доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения.

В случай, че срокът на сключеният аренден договор надхвърля 10 годишен период, то развалянето става само и единствено по съдебен ред.

Ако е налице аренден договор с по-кратък договорен срок – развалянето се допуска да стане и извънсъдебно.

Договорът се прекратява в следните случаи:

  1. с изтичане на срока, за който е сключен;
  2. при неизпълнение на размера на плащанията и договореното с Договора за аренда ;
  3. забавяне на плащането с повече от 3 месеца;
  4. при взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите на страните;
  5. с едностранно предизвестие – отправено по надлежния ред и при спазване условията и сроковете на ЗАЗ;
  6. при смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора – ако обработва като физическо лице или ЕТ;
  7. при прекратяването на фирмата на арендатора, ако не е предвидено друго;

Прекратяване на договор с арендатор ?

Прекратяването на договора също трябва да се отрази в Агенцията по вписвания и в общинската служба по земеделие.

В този случай обаче липсва изискване за нотариална заверка на подписите.

Прекратяване на такъв договор с арендатор е възможно с едностранно предизвестие, само при условие, че са изминали четири години от неговото сключване.

Арендаторът е длъжен да плаща данъците и таксите, свързани с ползването на арендувания обект. 

Той е длъжен да застрахова приетите по опис сгради, инвентар и животни, както и привнесените в обекта на договора вещи и добивите.

Арендодателят е длъжен да предаде на арендатора обекта на договора в състояние, което отговаря на уговореното ползване. Той трябва да го поддържа в това състояние за целия срок на арендата.

Едновременно със сключване на договора за аренда, страните изготвят и подписват опис.

Такъв се съставя и при връщане на обекта на договора при прекратяването му. Описът не може да се оспорва от страните по договора.

Ако обектът на договора не е предаден в надлежното състояние, арендаторът може да иска привеждането му

Това състояние следва да отговаря с изискванията на договора.

Текущото поддържане, свързано с обикновеното ползване на обекта на договора, включително

  1. ползването на жилищните и стопанските постройки, пътищата, канавките, напоителните и отводнителните системи и
  2. Ползване на другите обслужващи обекта на договора съоръжения и ограждения, е за сметка на арендатора.

При уговорени други условия, предизвестието за прекратяване на арендния договор е с двугодишен срок.

Арендаторът може да изменя начина на трайно ползване на обекта на договора и да извършва подобрения в него само с предварително писмено съгласие на арендодателя

Удължаване на сключен Договор за аренда се извършва с писмен анекс с нотариална заверка на подписите, така както е бил сключен и самият аренден Договор.

За допълнителна информация и съвет, се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (38 votes)