fbpx
Частно и универсално завещание ?

Прекратяване на ДЗЗД

За да се прекрати съществуването на едно ДЗЗД трябва да са спазени както общите изисквания на Търговския закон, така и вписаните в договора за създаване на ДЗЗД условия.

Самата процедура по прекратяване на вече съществуващо ДЗЗД започва с подписване на споразумение между съдружниците в дружеството.

В споразумението следва да се определи дата на прекратяване на дейността, като между датата на сключване на споразумението и определената дата за прекратяване на дейността на ДЗЗД следва да има разумен период от време, през който да бъдат изготвени необходимите документи. Споразумението се заверява пред нотариус.

Съществена особеност е, че в Споразумението за прекратяване на дейността на ДЗЗД, освен въпроса за дата на прекратяване на ДЗЗД, трябва да се реши и въпроса за разпределение на имуществото между съдружниците.Прекратяване на ДЗЗД, адвокат дружествено право, заличаване и ликвидация на търговски дружества, прекратяване на ДЗЗД, регистрация на ДЗЗД, заличаване ДЗЗД

Ако дружеството има неразпределена печалба, тя също трябва да се разпредели, като при това разпределение се начислява и данък върху дивидентите и ликвидационните дялове в размер на 5%, ако съдружниците са ФЛ, ако последните са ЮЛ не се удържа данък. Правните основания за прекратяване на ДЗЗД се съдържат в чл. 363 на Закона за задълженията и договорите. Дружеството се прекратява:

а) с постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно;

б) с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано;

в) със смъртта или запрещението на един от съдружниците, ако не е уговорено друго;

г) с предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, когато дружеството е било образувано за неопределен срок, ако не е уговорено дружеството да продължи с останалите съдружници, и

д) по решение на съда, ако за това има основателни причини, когато дружеството е образувано за определен срок.

Ход на процедурата по прекратяване на ДЗЗД

При прекратяването на ДЗЗД се извършва вписване на закриване/заличаване в регистър Булстат. Вписванията на неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите се извършват в службите по вписванията на Агенцията по вписванията по седалището им.

Когато неперсонифицираното дружеството е било образувано за определен срок, посочен в дружествения договор, с изтичането му на осн. чл. 24, ал. 7 от ЗРБ в регистъра Булстат се извършва служебно вписване на закриването.

При всяка друга промяна в данните, които се съдържат в дружествения договор съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗРБ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице е задължено в 7-дневен срок да извърши вписване на промените в съответната служба на Агенцията по вписванията.

За целта управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице подава заявление за заличаване по образец, като към него се прилагат:

  • Документът, отразяващ обстоятелството, породило прекратяването на неперсонифицираното дружеството (например Споразумение за прекратяване с посочване на основанието и датата на прекратяване, подписано от съдружниците).
  • Документът, отразяващ обстоятелството, породило прекратяването на неперсонифицираното дружеството (например Споразумение за прекратяване с посочване на основанието и датата на прекратяване, подписано от съдружниците).
  • Картата за идентификация/регистрационно удостоверение.

Съгласно нормата на чл. 32, ал. 1 от ЗРБ, държавният орган осигурява информация на вписаните в регистър Булстат данни към информационната система на Националната агенция за приходите. т.е. Националната агенция за приходите ще бъде уведомена служебно за настъпилите промени във Вашето неперсонифицирано дружество.

В случай на въпроси, може да се обърнете към нас за съвет на посочените телефони и адрес за връзка с нас !  Всеки Ваш въпрос или казус, ще бъде разгледан с оглед конкретните особености !

Rate this post