fbpx
Представителство по съдебни дела

Представителство по съдебни  дела

Адвокатска   кантора “Д.Владимиров и Партньори” осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица по съдебни дела

Най-често процесуалното представителство се осъществява пред Районен съд, Софийски градски съд, Окръжен съд, Апелативни съдилища и ВКС.

Адвокатската кантора осъществява процесуално представителство по следните видове дела:

 • граждански / имотни спорове, договорни спорове включително с банки, непозволено увреждане и обезщетения, наследствени спорове/,
 • търговски дела включително несъстоятелност и стабилизация на търговец ,
 • наследствени дела,
 • граждански дела в областта на семейното и наследственото право, дела по Хагска конвенция и др.
 • административно наказателни дела по обжалване на електронни фишове и наказателни постановления

За завеждане на дело/ гражданско, търговско, трудово/  е необходимо:

Да се свържете с Адвокатска   кантора “Д.Владимиров и Партньори” на телефон +359 897/90-43-91  или и-мейл office@lawyer-bulgaria.bg   и да опишете накратко случая.

След разговор или получен Отговор на ел. поща от кантората Д.Владимиров, след като е  изразила съгласие да работи е необходимо да подготвите

 1. Копия от документите, които ще бъдат използвани
 2. Доказателства по делото и да ги предоставите на адвоката по удобен за Вас начин: на и-мейл office@lawyer-bulgaria.bg
 3. Да изпратите документите като прикачени файлове със сканирани копия ;
 4. Да представите доказателствата по делото с пощенска пратка на адрес София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 6, Сграда “Главпроект” ет.3ю
 5. Да занесете лично документите в кантората при уговорен с нея ден и час.

По изключение малък брой документи  може да изпратите по Viber, Skype или Messenger.

След като Адвокатска   кантора “Д.Владимиров и Партньори” се запознае с фактите и документите за тях  може да се договорите с нея  за изслушване на становище по казуса – в кантората на адвоката, по Skype, Zoom, Viber или по телефон.

Хонорарът за услугата се уговаря предварително с адвоката и се заплаща авансово в брой, по банкова сметка.

Минималният хонорар за становище във връзка с представителство по съдебни  дела е 200 лева.

Даването на становище по казуса не обвърза адвоката и клиента със задължение за сключване на договор за процесуално представителство.

Когато желаете да възложите на кантората подготвка и подаване в съда на съдебни документи :

 1. Искова молба, жалбаПредставителство по съдебни  дела
 2. Заявление за издаване на заповед за изпълнение
 3. Искова молба за откриване на производство по несъстоятелност
 4. Искова молба за откриване на производство по установяване на родителски права
 5. както и кантората Ви представлява и защитава по делото е необходимо
  • да бъде сключен с нея  договор за процесуално представителство и защита
  • да подпишете пълномощно
  • Да заплатите уговорения адвокатски хонорар
  • да предоставите всички налични материали и информация по делото

Тези документи се подписват в кантората на Адвокатска  та  кантора след като тя се е запознала с фактите и документите по казуса и се е съгласила да работи по случая.

По изключение договорът може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата, пълномощното  за процесуално представителство – оригинал също се изпраща по пощата.

Хонорарът при завеждането на съдебни дела се уговоря при сключване на договора за  процесуално  представителство  и защита. Работата включва:

 1. проучване на фактите и доказателствата по случая,
 2. Правна консултация на клиента във връзка с предстоящото дело,
 3. Изготвяне и подаване на исковата молба/ Заявление по чл.410 ГПК/ чл.417 ГПК/,
 4. Внасяне на държавни такси и депозити /при уговорка с клиента/,
 5. Получаване на съобщения и призовки по делото ,
 6. Подготовка за участие в открито съдебно заседание,
 7. Изготвяне на писмени становища по поставени от съда  въпрос
 8. Изготвяне и подаване на  частни жалби / в случай на нужда;
 9. Писмена защита по съществото на делото / при необходимост/
 10. Информиране на клиента за хода на делото и съдебните актове.

Размерът на хонорара зависи от фактическата и правна сложност на делото и защитавания интерес /цената на иска/.

Адвокатският хонорарът за една инстанция се заплаща авансово при сключване на договор

Кантората не поддържа практика за изплащане на части.

Хонорарът за съдебно представителство и защита се плаща по банковата сметк , като на адвоката се дава екземпляр от платежното нареждане

С това платежно нареждане в последното съдебно заседание по делото се представя на съда като доказателство за платени разноски във връзка с искане за присъждането им.

По изключение възнаграждението за съдебна защита  може да бъде платено в брой.Представителство по съдебни  дела

След като сте ангажирали кантората на адвокат Д.Владимиров по казуса , при сключване на договор с нея  за процесуално представителство и защита платеният  хонорар за становището  се приспада от договорената сума за възнаграждение по делото.

За изготвянето на съдебни книжа трябва да

 1. Опишете подробно случая и
 2. Заявите пред адвоката Вашите искания както и
 3. Предоставите всички налични документи / оригинали и копия/ , с които разполагате и които ще  бъдат използвани като доказателства по делото.

Оригиналите се връщат на клиента след  като адвокатът завери преписите / ксерокопията/, които ще бъдат приложени към исковата молба.

Хонорарът се уговоря при сключване на договора. Работата  включва:

 1. Правна консултация и подготовка на съдебни книжа
 2. Подготовка на доказателства и свидетелски покзания
 3. Подаване на документи и Искова молба в съответния съд.

Исковата молба / жалбата, заявлението /  в необходимия брой екземпляри ще бъдат изготвени в срок, уговорен между адвоката и клиента

Заедно с подготвените  приложения ще бъдат предадени на клиента в кантората на адвокатска кантора “Д.Владимиров и Партньори” или изпратени чрез пощенски оператор на посочен от клиента адрес за негова сметка.

Възможно е след подписване на документите от клиента, същите да бъдат подадени в съда  от адвокатската кантора,  която изпраща оригинала с входящия номер на адрес, посочен от клиента и за негова сметка  или сканирано копие от документа с входящ номер на посочен от клиента и-мейл.

Възнаграждението за изготвяне на съдебни книжа без процесуално представителство може  платите  в брой, по банкова сметка, чрез пощенски паричен превод, чрез Epay или PayPal.

Защита по образувано дело

След като сте получили съдебни книжа /искова молба, заповед за изпълнение, призовка / , т. е.  Вие  сте ответник, е необходимо:

Да се свържете своевременно с Адвокатска  кантора “Д.Владимиров и Партньори” на телефон +359 897/90-43-91  или и-мейл office@lawyer-bulgaria.bg  и да опишете накратко  Вашия случай.

Всеки ден е от значение, тъй като от получаване на съдебните книжа тече  процесуален срок, чието пропускане има  за Вас неблагоприятни последици.

4.9/5 - (47 votes)