fbpx
Неплащане на издръжка

Предпоставки за съдебна делба ?

1.Наличие на съсобственост между съделители върху движима или недвижима вещ или имот. Възниква и въпроса: Кой са предпоставките за съдебна делба ?

В различни случаи възниква както от наследяване или покупко продажба на недвижим имот или завещание.

Така и чрез редица разпоредителни сделки между отделните съсобственици в един имот или обща вещ.

2.Съсобственият имот (движима вещ) е нужно да е съществувала и реална към момента на делбата между страните.

Ако вещта не съществува вече, искът ще бъде отхвърлен

3. Съсобствеността да не е била прекратена, съгласно предвидените условия в закона.

Колко са фазите на съдебната делба между страните ?Предпоставки за съдебна делба

Производството по съдебната делба се състои от две съдебни фази на едно и също гражданско дело.

Всяка тези съдебни фази за делба на неподеляем имот  завършва със съдебно решение

Това решение подлежи на обжалване и се ползва със сила на пресъдено нещо

А/ Първа фаза на съдебната делба – Допускане пред Районен съд.

Образува гражданско дело за съдебна делба чл. 34 ЗС в Районен съд.

Целта на тази фаза на делбата на неподеляем имот е да се посочи страни и дялове.

Целта на тази делба на неподеляем имот е да определи каква е частта на всеки отделен съделител.

Съдебното решение на съда е нужно да даде отговори на тези въпроси. Предпоставки за съдебна делба ?

В случай, че Районният съд приеме всички документи и приключи производството се произнася с решение.

  То определя между кои лица и за кои имоти ще се извърши, каква е частта на всеки.

Б/ Втора фаза  уравняване по сметки.

Районният съд по гражданското дело за съдебна делба е длъжен да извърши и реалното разделяне на съсобственият имот.

Важна особеност на тази фаза е предоставянето и поставянето в дял на единият от съсобствениците,срещу уравняване дяловете.

Това може да се получи, ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност.Предпоставки за съдебна делба ?

Районният съд може да възложи на някоя от страните по гражданско дело за съдебна делба недвижимият имот.

Дялове на съделителите се  уравнят друг недвижим имот или  парична равностойност по оценка на вещо лице.

Когато става дума за делба на жилищен неподеляем имот, всеки съделител може да поиска поставене в негов дял.

Това той може да направи срещу изплащане на др. дялове.

Дяловете на останалите съделители се уравняват с друг имот или с пари.

Ако няколко души предявят претенции, се предпочита онзи, който предложи по-висока цена.

През втората фаза, наречена „уравняване по сметки“в съдебната делба на недвижим имот се извършва реалното разделяне.

В случай на неподеляемост, имотът се изнася на публична продан.

С получената пазарна цена, след оценка на вещото лице се разделя съобразно дяловете и делбените квоти.

Тези квоти и дялове отговарят на дела на съделителите.

Новият собственик е длъжен в срок, даден от съда при влизане в сила на съдебното решение.В делото за съдебна делба на недвижим имот, е нужно да се изплатят всички дължими суми.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Кантората съдейства активно при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.

Какво представлява съдебната делба?

Съдебната делба е особено исково съдебно производство, правно регламентиран способ за ликвидиране на съсобствеността върху вещи или неподеляеми недвижими имоти. Тя е двуфазно триинстанционно съдебно производство, при което всяка отделна фаза, завършва със съдебно решение.

Колко фази има съдебната делба ?

Както вече споделихме, съдебната делба е двуфазно исково съдебно производство пред Районен съд. В първата фаза по т.нар. „Допускане на делбата“се определят съделителите, размера на техните делбени дялове и квоти. Във втората фаза на делбата се извършва т.нар. „уравняване по сметки“ – разпредление на всички разходи за съдебното производство пред Районен съд в двете му съдебни фази.

Колко продължава делото за делба на недвижим имот ?

Обичайно първата инстанция на съдебната делба продължава в зависимост от сложността на казуса и натовареността на съда, производство по съдебна делба като отнема между 6 и 9 календарни месеца. Възможно е да продължи и повече, в зависимост от броя на имотите, възраженията на страните в отделните фази на производството и др.

 

Rate this post