Предоставяне ползването на семейното жилище

Предоставяне ползването на семейното жилище

След настъпване на развива в отношенията между съпрузите, логично и резонно е да се появяват и въпроси, относно предоставяне  ползването на семейното жилище.  Законодателят е уредил тези въпрооси в чл. 57 СК и сл.

Основен момент в цялата концепция за предоставяне ползването на семейното жилище е факта, че при допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи,  а съдът е длъжен да разпредели и предостави  ползването му на единия от тях, ако същият вече е поискал това и има жилищна нужда.

В случаите, когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася за ползването на семейното жилище, като го предоставя на единият родител, на когото е възложено да упражнява родителските права, с цел отглеждане и възпитание на детето. Типичен пример за преоставяне на ползването на семейното жилище е ситуацията, в която от брака  между съпрузите има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на единия съпруг, съдът предоставя ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, докато ги упражнява.

Често срещана ситуация е и тази, при която от брака между съпрузите има ненавършили пълнолетие деца, а семейното жилище е собственост на близки на единия от двамата съпрузи. В този случай Районният съд може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, за срок най-много от една година.Предоставяне ползването на семейното жилище

Когато съпрузите са съсобственици или имат общо право на ползване върху семейното жилище, съдът предоставя ползването му на единия от тях, като взема предвид интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства. Предоставяне ползването на семейното жилище

Във всички горни случай възниква наемно правоотношение и съпругът, на когото не е предоставено ползването на семейното жилище може да иска от съда да определи наемна цена за имота, която цена другият съпруг следва да плаща.

Когато страните имат общи деца, които също ползват семейното жилище се поставя въпросът по какъв начин следва да се определи размера на наема като се има предвид, че наемна цена  за ползването на семейното жилище не се дължи за детето.

Проблемът се свежда до следното: например, ако детето обитава една от стаите в апартамента, трябва ли да се изчисли каква би била наемната цена за стаята и тази сума да се приспадне от общия наем или наемната цена трябва да се определи по някакъв друг начин и ако е така, какъв е този начин.

Предоставяне ползването на семейното жилище

Жилището съставлява съвкупност от жилищни и нежилищни помещения, предназначение за задоволяване на битови нужди. Освен стаята, в която спи, детето ползва още и сервизните помещения и другите стаи също –  например кухнята и хола. Ето защо неправилно би било при определяне на наема да бъде приспадната само наемната цена за детската стая.

Трябва да се вземе предвид, че детето ползва и другите сервизни помещения, поради което се налага от определяемата наемна цена за жилището да се приспадне половината за ползването на жилището от детето, за което наем не се дължи.

Жилището е съсобственост на двамата бивши съпрузи, които притежават същото при равни квоти. Жилището е предоставено за ползване на единия съпруг, на когото е предоставено и упражняването на родителските права по отношение на общото на страните ненавършило пълнолетие дете. Предоставяне ползването на семейното жилище

Съпругът, на когото не е предоставено семейното жилище претендира заплащане на наем от съпруга, който ползва жилището. Тъй като съпругът, който ползва жилището също е съсобственик, за своята част от имота той наем не дължи. По отношение частта на другия съпруг –  наемната цена се разделя между тях.  Детето обаче  не дължи наемна цена, поради което половината от определяемата наемна цена трябва да се приспадне.  Съпругът, на когото не е предоставено ползването на семейното жилище, което е обща собственост на двамата бивши съпрузи, ще има право на половината от месечна наемна цена.

При ползването на имота е предоставено на съпруга, който упражнява родителските права по отношение на общото ненавършило пълнолетие дете на страните, който обаче не е собственик на имота. Предоставяне ползването на семейното жилище

Детето не дължи наемна цена и следва да се приспадне половината от определяемия наем или в този случай, съпругът, на когото е предоставено ползването на семейното жилище ще заплаща сума от половината наемна цена месечно.