fbpx
Връщане на отвлечено дете

Съдебно дело отвличане на дете

В последните няколко години все по-активно се стига до съдебно дело отвличане на дете.

Ако дете е отведено или незаконно задържано на територията на Република Българи, другият родител може да иска връщане на детето в страната на обичайното му местопребиваване.

В този случай се прави искане за връщане по съдебен ред. Компетентен по тези спорове е Софийски градски съд, независимо, че детето сега е живяло в други части на България, дори и извън гр.София.

В делата, свързани с  неправомерно задържане или  преместване на дете на територия, различна от страната на обичайното местопребиваване на дете не се разглежда спорът за присъждане или упражняване на родителски права

При това отвеждането е станало без знание и съгласие на родител, в нарушение на установен режим от съдебно решение.Съдебно дело отвличане на дете

Основният нормативен акт е Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25.10.1980г.

С оглед направено искане в срока по Хагска конвенция, съдът установява дали е налице неправомерно преместване или незаконно задържане на детето.

В случай, че това бъде надлежно установено в съдебно заседание, той разпорежда незабавното му връщане в страната на неговото обичайно местопребиваване.

Целта на това производство е да върнете детето на в страната по обичайното му местопребиваване.

Компетентен орган съдебно дело отвличане на дете

По смисъла на Хагска конвенция, компетентния орган е Министерството на правосъдието на всяка държава.

В Република България това са следните отдели в Министерството на Правосъдието : 

А/Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“

Б/Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“

По тези дела, решенията се постановяват с оглед интереса на детето.

В случай, че връщане на детето би го поставило под заплаха от физическо или психическо увреждане, съдът, независимо, че е налице неправомерно отвеждане или задържане на детето, няма да разпореди връщането на детето в държавата по обичайно местопребиваване.

Чрез този инструмент – Хагстката конвенция ot 1980г. се постигат следните цели: 

1. Незабавното връщане на детето прехвърлено незаконно или задържано в някоя от договорящите държави

2. Спазване на законите, свързани с упражняването на родителските права и правото на лични отношения.

3. Пряко приложение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година

Този Регламент (ЕО) № 2201/2003 касае  компетентността на съдилищата относно признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.Съдебно дело отвличане на дете

Съдебно решение, постановено в държава членка, се признава в другите държави –членки, без да е необходимо никакво специално производство.

Решение, постановено в държава членка, което подлежи на изпълнение в нея, се изпълнява в друга държава членка, когато то е обявено за изпълняемо в нея.

Компетентният орган в Република България относно признаване на решения е окръжният съд по постоянния адрес на насрещната страна.

Компетентният орган, до който следва да бъде подадена молбата за декларацията за изпълняемост по чл.39 на съдебното решение, постановено в друга държава-членка на ЕС, е окръжният съд по постоянния адрес на ответника

Съдебно производство по отвличане на дете

В случай, че случаят Ви отговаря на тези условия, съдилищата в държава в ЕС, в която е отведено детето, ще трябва да решат дали детето да бъде върнато.

Налице са изключения ако има вероятност детето да е в опасност в страната, в която е живяло преди отвличането;

ако детето е достатъчно голямо, за да декларира, че не желае да се върне. Както вие, така и вашето детето трябва да имате възможност да бъдете изслушани от съда по време на делото.

Отмяна на съдебно решениеСъдебно дело отвличане на дете

В случай че обжалвате Съдебното решение за предоставяне на родителски права, това следва да се случи в страната, в която е било взето.

Регламентът не допуска отмяна на Съдебно решение за родителски права, след преместване на детето в друга държава с друго решение от съд в тази страна от ЕС.

Случаите на отвличания в тези държави се разглеждат съгласно тази конвенция или други международни споразумения.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел.0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Какво да направя при отвличане на дете ?

Ако детето ВИ е отведено или задържано на територията на държава членка или в Република България, родителят с накърнени права може да иска връщане на детето в страната на обичайното му местопребиваване по съдебен ред

Как става връщането на детето по Хагска конвенция ?

Връщането на детето се извършва чрез искане българският съд да се произнесе за връщане на детето, когато се установи, че то е незаконно прехвърлено или незаконно се задържа в чужда държава или когато трябва да се предаде въз основа на решение на съд на чужда държава, удостоверяващи, че това прехвърляне или задържане е незаконно.

Кой е компетентния орган за връщане на детето по Хагска конвенция ?

Компетентен по тези спорове е Софийски градски съд, независимо, че детето сега може да живее в други части на България, извън София.

Как се определя съда за отвличане по Хагска конвенция

Меродавен за определяне компетентността на съда е моментът на завеждане на делото. Последваща промяна в обстоятелства, настъпила след завеждане на делото не е основание за промяна на съда, пред който да се води производството.

Как става връщане на отвлечено дете в България ?

Съдът установява със своето решение дали има неправомерно преместване или задържане на детето и ако това бъде установено, разпорежда незабавното му връщане в страната на неговото обичайно местопребиваване преди преместването или задържането. Съдебните решения по тези дела се постановяват с оглед интереса на детето.

Може ли съдът да откаже връщане на отвлечено дете ?

Да, може да бъде отказана молбата за връщане на детето в чуждата държава. В случай, че се окаже, че връщането на детето би го поставили под заплаха от физическо или психическо увреждане, то съдът, независимо, че е налице неправомерно отвеждане или задържане на детето, няма да разпореди връщането на детето в страната на неговото обичайно местопребиваване.

Какво да направя при отвличане на дете ?

Съществува специален режим във връзка с производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения с него на основание Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 год.

Как става връщането на отвлечено дете в България ?

Хагската конвенция от 1980 год. има за цел да осигури незабавно връщане на децата, прехвърлени незаконно или задържани в някоя от договарящите страни с помощта на централни органи във всяка договаряща страна като за България това е Министерството на правосъдието.