fbpx

Обжалване на съдебно решение

При несъгласие с крайния акт в съдебния процес, всяка от страните има право да подаде жалба, за да се стигне до обжалване на съдебно решение.

Решението на всеки съд подлежи на съдебно обжалване пред по-горестоящия съд по отношение на неговата правилност, обоснованост и законосъобразност.

Съдебното производството пред възивния съд прилича на производство пред първоинстанционен съд с някои изключения.

  1. Възивния съд започва с проверка дали обжалваното решение е валидно, тази проверка е служебна.
  2. Ако обжалваното решение е валидно възивния съд пристъпва към проверка на неговата допустимост. Съдът следи служебно за допустимостта на обжалваното решение.
  3. Челно място сред пороците, които водят до обжалване на неправилното решение пред възивния съд заемат новите факти и доказателства, с които първоинстанционния съд не е разполагал.
  4. Възивния съд трябва да подложи доказателствата събрани от първоинстанционния съд на самостоятелни проверки по свое убеждение.
  5. Пред възивното производство се допускат само нови факти и доказателства (както писмеми, така и устни) в закрито заседание.
  6. Възивния съд може повторно да разпита свидетелите, разпитани пред първата инстанция.

Основната разлика между първоинстанционното и възивно производство, е че пред възивното не могат да бъдат предявени или изменени исковете.

Предмет на обжалванеОбжалване на съдебно решение

Предмет на обжалване са решения на първорвоинстанционните Районен или Окръжен съд срещу незаконосъобразно постановени съдебни актове с който се уважава/ респ. отхвърля предявеният иск.

При съдебно обжалване Съдебно решение на Районен съд се подава въззивна жалба пред Окръжен съд.

Въззивна жалба срещу Съдебното решение на Окръжен съд се подава пред съответният Апелативен съд.

Срок за обжалване на решението

Периодът, в който се приема за допустим при обжалване, постановено от първоинстационен Районен или Окръжен съд е 14 (четиринадесет дневен).

В случаите, когато се касае за обжалване на съдебно решение на въззивен (второинстационен състав) пред ВКС, срокът е 30 дневен.

Срокът за обжалване е различен за отделните страни :

а/ спрямо страна, присъствала на заседание, на което съдебното решение с мотиви е било взето и обявено, срокът за обжалване тече от деня на заседанието.

б/ спрямо страната, неприсъствала на това заседание, срокът тече от деня на получаване на съобщението от съда.

Кой има право да обжалва ?

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначлното производство. Това право е гарантирано на всяка страна, независимо дали е главна подпомагаща или контролираща.

Правна възможност за обжалване разполагат както ищецът така и ответника в приключилото съдебно производство.Обжалване на съдебно решение

ВАЖНО: не се допуска обжалване на лице/страна, която няма правен интерес от това.

Всяка страна има право да оттегли подадената от нея въззивна жалба по всяко време на съдебното производство.

Правото на обжалване се упражнява чрез подаване на жалба, с нея жалбоподателят може да обжалва цялото решение или част от него.

Съдебна процедура при обжалване

Ако няма основание за връщане на жалбата и тя е редовна или жалбоподателят е отстранил своевременно нередностите, първоинстанционния съд, пред които е подадена жалбата, изпраща препис от нея и приложенията към нея на противната страна.

В срок  от 7 дни след получаване на жалбата ответната страна може да направи възражение

След получаване на възражението и изтичане на срока, съдът изпраща на по-горестоящия всички документи, заедно с приложенията от първоинстанционното производство.

За допълнителна информация, се обърнете за консултация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg