fbpx

Дело за домашно насилие

В последните няколко години отношенията между партньори и съпрузи се усложниха и се стигна до завеждане на дело за домашно насилие

Много са аспектите на този термин – насилие и по конкретно – домашно насилие.Дело за домашно насилие

Правната наука да се посвещава на задълбочени изследвания на неговата същност, причини, форми на проявленията на домашното насилие.

Законът за домашното насилие очертава кръгът на въздействието върху хората, законодателят го превръща в обект на правно регулиране при дело за домашно насилие.

Какво представлява домашно насилие ?

Дело за домашно насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от закона. Съгласно ЗЗДН насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие

Законът класифицира и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, в родствена връзка

Законът очертава кръг на лицата, пострадали в дело за домашно насилие в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Най-често пострадали в дело за домашно насилие са лица изрично и изчерпателно изброени в закона, част от семейно – родствения кръг.

Домашното насилие е деяние, активно поведение, действие, опит или завършено действие, насочено срещу друго лице, с което извършителят се намира в родствена или семейна връзка

Дело за домашно насилие може да се заведе и срещу настоящ или бивш партньор, такъв във фактическо съпружеско съжителство.

Елементи на домашното насилие

Домашното насилие е акт на престъпление и неговата противоправност е изрично и изчерпателно очертана в ЗЗДН. Формите, под които се проявява са следните:

 1. Извършено физическо насилие – да е насочено към причиняване на смърт, телесна повреда, увреждане на здравето;
 2. Упражнено сексуално насилие – изнасилване, блудство;
 3.  Психическо насилие – причиняване на депресия и друго психическо заболяване, насаждане на страх, омраза, отчуждение от социалната среда;
 4. Емоционално насилие – предизвикване на отрицателни емоции;
 5. Икономическо насилие – отказ да се предоставят финансови средства, използване на икономическа принуда, да се държи в подчинение едно лице;

– опит за физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие;Дело за домашно насилие

– принудително ограничаване на личния живот – забрана да се среща с определени хора, да учи, да спортува, да посещава културни мероприятия;

– принудително ограничаване на личната свобода – заключване, заплаха да излиза навън;

– принудително ограничаване на другите лични права на засегнатото лице – например, да се облича по определен начин, да слуша или чете определени произведения, да общува с определени хора;

– някои от изброените действия, извършвани върху други хора в присъствие на дете.

МЕРКИ ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

Всички мерки по чл. 5 ЗЗДН не са създадени за санкциониране на извършителя, а за преустановяване или предотвратяване на домашното насилие.

Тези мерки по чл. 5 ЗЗДН имат защитен и превантивен характер. Законът предвижда мерки, предприети срещу извършителя на домашно насилие, могат да се кумулират с наказания за престъпление, ако то е такова, със задължение за обезщетение.

Кръгът на потърпевшите е доста широк – малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица, както и приемни родители.

В случай, че живеете с лице на съпружески начала, без брак, меже да сте жертва на домашно насилие, когато то се упражнява от негови възходящи или деца и внуци.

Домашното насилие се характеризира с действия по

 • умишлено използване на сила или власт, чрез заплашване
 • осъществяване на действие срещу друг човек или група хора от общността,
 • Действия, които водят до нараняване, смърт, психологическа травма, забавяне в развитието или някаква загуба.

В случай, че са причинени вреди или с глоба, ако е нарушена административна забрана или норма, уреждаща административно-наказателната отговорност.

Молба за налагане на мярка срещу домашно насилие се подава в съда, В СРОК ДО 1 МЕСЕЦ от момента, в който спрямо Вас е извършено домашно насилие! Молба може да подаде и непълнолетно лице / навършило 14г./

Мерките за защита от домашното насилие са:Дело за домашно насилие

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Дело за домашно насилие за издаване на заповедта може да се образува по молба на:

 1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст
 2. лице, поставено под ограничено запрещение;
 3. брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
 4. настойник или попечителя на пострадалото лице.

Настоящата статия не представлява правен съвет, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат по дела за домашно насилие на тел. 0897 90 43 91 или email : office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява домашно насилие ?

Домашното насилие по Закона за защита от домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие. Към това се отнася и психическото и емоционалното насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Към кого следва да се насочат мерките по ЗЗДН ?

Тези действия трябва да са извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. В кръга на тези лица попадат: съпруг или бивш съпруг; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; или лице с което пострадалия се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство; има дете; възходящ или низходящ; се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство; се намира или е било в родство по сватовство до трета степен

Как се развива делото за домашно насилие по чл. 5 ЗЗДН

Компетентен да разгледа подобни спорове е районният съд по постоянен или настоящ адрес на пострадалото лице. Молбата се подава най-късно в срок до един месец от акта на домашно насилие. Когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи

Трябва ли адвокат за делото за домашно насилие по ЗЗДН ?

Да, нужно е адвокат да стартира производството по издаване на заповедта може да се образува по молба на: пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение; брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице; настойника или попечителя на пострадалото лице.

Какво се случва по делото за домашно насилие ?

Съдът се произнася с решение в открито заседание. При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита. А решението може да се обжалва пред окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата.

Може ли по ЗЗДН да се отстрани насилник от дома ?

Една от мерките на чл. 5 ЗЗДН предвижда директно извеждане на насилник в условията на доказано и упражнено физическо или психическо насилие от дома на жертвата.