fbpx

Адвокат арбитражни дела

Адвокат арбитражни дела и съдебни спорове

Търсите адвокат арбитражни дела ? В нашата практика като юристи водим множество съдебни процеси по търговския арбитраж и арбитражния процес. И то пред различни арбитражни съдилища.

Всеки добър и опитен юрист по търговски дела ще Ви сподели, че съдебните и арбитражни дела са различни способи за решаване на правни спорове, породени от търговския оборот. От тяхното поле обаче, са изключени съдебните дела, касаещи вещни права върху недвижими имоти.

Подготвяйки писмени договори с клиенти и търговски фирми, адвокатите посочват в тях различни арбитражни клаузи за решаване на евентуално възникнали спорове. Добре е да се знае, че арбитражното производство дава една сравнителна бързина на съдебния процес. Следователно и по-голяма детайлност при постановяването на съдебното решение. То разбира се притежава еднакъв стабилитет и съответно непререшаемост, както Държавните съдилища и постановените от тях съдебни решения.

За разлика от държавните съдилища обаче, съдиите в арбитражното производство разполагат с по-широки правни възможности. Това се отнася и за правомощията да решават кои правила от гражданското законодателство да бъдат приложени при разглеждане на конкретно дело. Смисълът на това е да се постигне по-голяма обективност при решаването на търговските спорове. Само намесата на опитен и добър адвокат арбитражни дела (специалист по арбитражно право и процес) би била пречка нещата да се хлъзнат в неправилна посока.

Изхождайки от позицията, че постановеното вече арбитражно решение на търговския Арбитраж притежава същите юридически особености на влязлото в сила съдебно решение на държавните съдилища  –  изразено в неговата непререшаемост, възможност за принудително изпълнение и сила на присъдено нещо, ние съветваме нашите клиенти като опитни адвокати по търговски арбитраж и арбитражни дела, да следят много внимателно всички особености по време на развитието на съдебния процес.

Други особености, свързани с Арбитража в България

Може би не е нужно да посочваме, че неявяване на някоя от страните не е пречка за разглеждане на делото. Същественото, на което следва да Ви обърнем внимание в случая е, че отмяна на арбитражно решение от страна на ВКС е доста рядък случай. Изборът на отменително основание трябва да бъде много внимателно прецизирано и добре обмислено, за да може да се прокара.

Съществена особеност на съдебните решения на арбитражните съдилища е тяхната последваща обжалваемост директно пред Върховен Касационен съд на Република България. В този случай, тяхната неправилност и необоснованост не са основания за отмяна на арбитражното решение. Всеки добър адвокат арбитражни дела осъзнава, че арбитражният процес е мощен инструмент, създаден в защита на търговските фирми и кредитори на вземания и парични задължения.

адвокат арбитражни дела

Като опитни адвокати по търговски арбитраж и арбитражни дела, следва да Ви обърнем внимание, че при този вид съдопроизводство, арбитражните съдилища не са задължени да се придържат към практиката на обикновените съдилища и Върховният касационен съд, тъй като АС не е истински съд, а представлява особена по правомощията си Решаваща институция, която често се създава под формата на организации с цел да осигури бързина на производството. Много често дори действа откровено в услуга на търговските фирми и кредиторите.

Решенията подлежат на принудително изпълнение

Като добър адвокат арбитражни дела, заедно с моите колеги, бихме желали също така да Ви обърнем внимание, че постановените съдебни решения на арбитражните съдилища притежават изпълнителна сила. Те подлежат на принудително изпълнение на общо основание, както пред държавните, така и пред частни съдебни изпълнители (ЧСИ-та, респ., публични изпълнители).

Затова, съветваме всички длъжници, внимателно да изследват въпроса, свързан със започнатото пред Арбитражен съд съдебно дело. Те трябва да организират внимателно защитата си, имайки предвид всички особености на Арбитражните съдебни решения. Това е единственият им шанс за оспорване на арбитражното решение пред Върховния касационен съд.

За нас е съществено да отбележим, че спечелилият съдебният процес има правна възможност да се снабди с изпълнителен лист. Това може да се случи като по общия ред предприеме т.нар. принудително изпълнение и образува изпълнително дело пред ЧСИ или публичен изпълнител.

В повечето случаи, дори липсата на арбитражна клауза, заедно с невъзразяването в първото съдебно заседание на арбитражното дело срещу липсата на подсъдност за разглеждане на спора пред съответния Арбитражен съд, се възприема най-общо като неизказано, негласно съгласие самото дело да бъде разгледано по съответния съдопроизводствен ред пред Арбитражен съд, с което за всеки добър адвокат по търговски арбитраж и опитен адвокат арбитражни дела е ясно, че той е овластен да постанови Съдебно (*арбитражно) решение, започвайки с делото и ход по същество.

Защо да изберете нас?

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по търговски арбитраж и опитни адвокати арбитражни дела. Ние предлагаме правна помощ и процесуално представителство. Осигуряваме адвокатска защита на физически и юридически лица във връзка арбитражни дела пред Арбитражни съдилища в България.

Навременната консултация за изгледите по арбитражното дело би Ви спестило време да се подготвите за арбитражното производство, като организирате Вашата защита срещу принудително изпълнение. Ние ще Ви помогнем по всички въпроси относно шансовете за обжалване пред ВКС.

В този смисъл, нашите юристи, като опитни адвокати по търговски арбитраж и арбитражни дела съдействаме при :

  • Правна подготовка и преглед на арбитражни клаузи от опитен адвокат;
  • Подпомагаме всеки за избор на арбитражен съд и съответните арбитри от него;
  • Предлагаме правни услуги по действащи и активни арбитражни дела;
  • Ангажираме се с надлежно процесуално представителство пред Арбитражните съдилища; включително и пред Арбитражен съд при Търговско промишлената палата, както и други арбитражни съдилища в страната;
  • Изготвяме съдебни жалби и писмени документи при обжалване на постановени вече арбитражни решения пред ВКС.

За повече информация можете да ни потърсите. При нас ще получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 2 858 10 25  или  info@lawyer-bulgaria.bg . Само така ще си спестите средства и неприятности, а понякога и доста усложнения, спазвайки срока и подавайки навреме нужните възражения пред АС.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения