fbpx

Tърговско Представителство

Адвокат Tърговско Представителство

Правната същност на търговското представителство на чуждестранно лице в Република България и неговата правна регистрация. По своята същност правната уредба на търговското представителство на чуждестранно лице в Република България се базира основно в Закона за насърчаване на инвестициите, както  и в приетият Правилника за вписване в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата.

Всяко чуждестранно лице, извършвайки  търговска дейност на територията на Република България, в съответствие с изискванията на собственото си, националното  законодателство, може да открие  търговско представителство.

Съгласно българският закон, търговското представителство не представлява отделен правен субект, различен от чуждестранното лице.  В  чл. 24, ал. 2 Закона за насърчаване на инвестициите, всяко търговското представителство не представлява отделно юридическо лице и според същото това законодателство , като несамостоятелен субект, то няма право да извършва стопанска дейност. Търговското представителство възниква с регистрацията си в Единния регистър на Българската търговско-промишлена палата.

Погледнато от данъчна гледна точка, съгласно § 1, т. 5 ДОПК,  това търговско представителство представлява като място на стопанска дейност на дружеството майка.

Макар и да не е нов правен субект, същото това представителство  подлежи на задължителна процедура по писмена регистрация в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията.

Срокът за регистрацията на търговско представителство в България е 7-дневен срок от датата на регистрацията на самото търговско представителство  в съответният регистър БТПП.

Всяко търговско представителство има подпомагащи функции, поради факта, че същото  няма стопанска дейност, а неговата търговска дейност се ограничава до дейности за поддържане на  чуждестранното лице. Самото търговското представителство може да сключва различни видове писмени договори от името и за сметка на чуждестранното лице.  Законът допуска за нуждите на търговското представителство  да се сключват различни  видове договори, в това число Договор  за наем на помещения, закупуване на материали за дейността и др.  Представителство е несамостоятелно и по черпи средства за дейността си чуждестранното лице дружеството майка,  но разбира се , самостоятелно то не формира печалба и няма  лични  приходи. Основно изискване, което поставя законът е Търговското представителство  при неговата регистрация в Република България да посочи адрес, който се вписва при регистрацията му в БТПП.

Голяма част от нашите клиенти са чуждестранни лица, желаещи да регистрират търговско представителство или клон на чуждестранно юридическо лице в България. Във връзка с това, работейки като адвокати по търговски дела в България, бихме желали да Ви информираме, че всички чуждестранните лица, извършващи търговска дейност, могат да откриват търговски представителства в Република България. Съгласно законите, учреденото в България търговско представителство може да извършва нестопанска дейност, реклама на стоки и услуги и др.

Нашето законодателство посочва, че търговското представителство на чуждестранно лице няма право да извършва самостоятелна стопанска дейност. Режимът на всяко търговско представителство на чуждестранно юридическо лице в България се урежда в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Изхождайки от позицията на добър и опитен адвокат по търговски дела, при учредяване на търговско представителство на чуждестранни юридически лица, същите трябва да се регистрират пред Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Процедура по регистрация на търговско представителство

Заявител може да бъде всяко чуждестранно лице с право да извършва търговска дейност съгласно националното си законодателство.  Кантората и нейните адвокати по търговски дела, могат да подготвят за Вас всички необходимите документи за регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице. Лицата, които са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирали търговски представителства в БТПП, могат да получат разрешение за продължително пребиваване в страната. Срокът е до една година (чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в Република България).  Самото разрешение за пребиваване може да бъде подновявано на същото основание след изтичането на определения в закона срок.

Необходими изисквания:

Регистрация на Търговско представителство, Tърговско представителство софияПри регистрация на търговско представителство трябва да разполагате със средства от чужбина за издръжката му. Това се отнася и за евентуални постъпления от ДОО за обезщетения на работещите български граждани. Тъй като представителството не извършва стопанска дейност, търговските представителства не са длъжни да подават годишна данъчна декларация. По същата причина те не дължат данъци при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

Независимо че не извършват стопанска дейност, търговските представителства са данъчно-задължени за социалните разходи за персонала, нает по трудово правоотношение и за управление. Съгласно закона, сделките и разплащанията с местни лица в страната, които се осъществяват от търговското представителство, от негово име или по пълномощие от чуждестранното лице, се считат като осъществена самостоятелна стопанска дейност, подлежаща на данъчно облагане.

На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Търговско промишлената Палата задължително се вписват търговските представителства на чуждестранни лица. Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие.

Кога може чуждестранно лице да се регистрира като търговски представител в България?

Като адвокати по търговски дела ще Ви кажем, че това се случва, когато същото дружество в своята държава има право за извършване на търговска дейност в съгласие със законодателството на държавата, в която се е установило.

Правни особености при извършването на стопанска дейност

Чуждестранното лице, открило свое търговско представителство в България, не може да извършва стопанска дейност от свое име. Това е така, защото не е юридическо лице. Сключваните с негово посредничество сделки се водят от името на принципал (чуждестранно лице).

Сделките с местни лица, ако са за нуждите на търговското представителство, се сключват според чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за насърчаване на инвестициите. Прилага се по реда за извършване на сделки между местни лица). Търговското представителство трябва да се впише в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). И това е така, въпреки факта, че не е юридическо лице и е без право за извършване на стопанска дейност.  За повече информация и видовете правни услуги, които предлагаме, можете да се обърнете към нас. Потърсете адвокат по търговски дела на следните телефони : +359 2/ 858 10 25, или Е-mail: info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения