fbpx

Регистрация БУЛСТАТ

Адвокатски услуги регистрация Булстат

Международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предлага подготовка на документи и последваща регистрация в Агенция по Вписванията, Регистър БУЛСТАТ. Т.нар. Гражданско дружество по ЗЗД или ДЗЗД е нужно да се направи Регистрация БУЛСТАТ, за да бъде създаден валиден договор между съдружниците.

Кантората предлага на всички правни субекти регистрация Булстат. Ние подготвяме цялата нужна документация за регистрация в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по Вписванията. Независимо дали става въпрос за гражданин на страната или чуждестранно физическо или юридическо лице. Винаги съветваме нашите клиенти, че на вписване не подлежат само чуждестранни лица от държава-членка на ЕС или друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които упражняват еднократно или временно стопанска дейност в страната. Принципно, следва да знаете, че правната рамка на въпроса е уредена в няколко нормативни акта :

 • Закон за регистър Булстат;
 • Наредба за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи;
 • Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по Вписванията;

Като добри адвокати по граждански дела, в правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предлагаме всички услуги по регистрация на граждански дружества по ЗЗД, т.нар. ДЗЗД, както и всички други правни услуги по оспорване решенията на Общото събрание на съдружниците, както и извършването на последващи промени в учреденото вече ДЗЗД. За тези въпроси, ние сме винаги на ваше разположение. Ние ще подготвим и внесем вашите документи за регистрация в Агенцията по Вписванията, Регистър БУЛСТАТ.

Агенция по вписванията

Кантората поддържа постоянна съдебна практика от опитни юристи – адвокати по граждански дела и адвокати по регистрация на ДЗЗД.  Обслужваме клиенти, при вписвания в национален административен регистър, поддържан от Агенция по вписванията. Като добри адвокати по граждански дела и адвокати по регистрация на ДЗЗД в Агенцията по Вписванията, длъжни сме да ВИ информираме, че за всеки новорегистриран субект, Регистър БУЛСТАТ генерира уникален единен идентификационен код (ЕИК). Този код по БУЛСТАТ е единствен идентификатор на стопанските субекти в страната. Използва се във всички издавани и използвани от тях документи.

Като опитни адвокати по регистрация Булстат, ние сме длъжни да предоставяме адекватна информация на нашите клиенти. Всички гореизброени юридически лица са длъжни в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване в регистър БУЛСТАТ да се впишат. За отделните дружества – това е управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице. То представя акта за възникване и необходимите документите в службата по вписванията. Чрез писмени пълномощни, ние като адвокати следим за съдебно регистрираните лица. Това е важно, тъй като срокът започва да тече от получаването на съдебното решение.

Като добри юристи и адвокати по регистрация на ДЗЗД в Регистър Булстат, инфирмираме нашите клиенти, че в 7-дневен срок от започване на дейността, съответно от наемането на физически лица, закупуването на имота или промяната в обстоятелствата, подлежащи на регистрация, гореизброените физически лица подават заявление за регистрация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписвания в съответната служба по вписванията.

Допълнителна информация:

Регистрация БУЛСТАТ, регистър БУЛСТАТ, БУЛСТАТЗа последващи промени, както и при всяко ново обстоятелство касаещо промяна на данните, които се съдържат в представените документи, управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице е задължено в 7-дневен срок да извърши вписване на промените в съответната служба по вписвания. В Закона за регистър БУЛСТАТ е предвидено и служебно вписване на данни за лицата, подлежащи на регистрация. Тази процедура се извършва по искане от органите на Националната агенция по Приходите (НАП). Искането трябва да бъде придружено с документ, удостоверяващ задължението за вписване на лицето в регистър БУЛСТАТ. Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията или упълномощен от него служител уведомява писмено задълженото лице за извършеното служебно вписване. Управляващият, съответно представителят на субекта, подлежащ на регистрация, е длъжен да се яви в службата по вписванията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на обстоятелства за лица, подлежащи на регистрация, въз основа на вписвания в други публични регистри. Това се случва след изтичането на един месец от задължението за представяне на документите за регистрация.

Ние информираме клиентите си, че самата регистрация БУЛСТАТ става по седалище на всички окръжни съдилища, които имат създадени и работещи Служби към Агенция по вписванията. По чл. 9, ал. 7. от Закона за регистър БУЛСТАТ се определят и компетентните служби за регистрация БУЛСТАТ на чуждестранни лица.

 Кой подлежи на вписване в регистъра ?

 • чуждестранни юридически лица със стопанска дейност в страната;
 • чуждестранни юридически лица, притежаващи недвижимо имущество в страната;
 • юридически лица и клонове на чуждестранни лица, които не са търговци;
 • клонове и поделения на юридически лица, които не са търговци;
 • клонове и поделения на чуждестранни юридически лица и на юридически лица извън посочените, които са осигурители;
 • клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;
 • търговски представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
 • чуждестранни физически лица, които нямат единен граждански номер или личен номер на чужденец при закупуване на недвижим имот по смисъла на чл.3.ал.10 Закон регстър Булстат.
 • неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
 • физически лица със свободни професии или развиващи занаятчийска дейност, които извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната; включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект.

Процедура по Вписване в Регистър Булстат

 1. Лицата изброени по-горе са задължени да се впишат в регистър БУЛСТАТ, съобразно своя статут и представяйки препис от съдебно решение или друг документ, както следва:

а) юридическите лица – акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;

б) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите – документ за регистрация в БТПП;

в) чуждестранните юридически лица – документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; Легализиран документ, удостоверяващ възникването на чуждестранните юридически лица в съответната страна;

г) неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване – дружественият договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите;

д) клоновете и поделенията на юридическите лица, които не са търговци, на чуждестранните юридически лица, на другите лица, извън изброените до тук, които са осигурители и не са физически лица – акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;

е) други лица извън посочените в букви „а“ – „д“, които са осигурители – документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона;

 1. заявление за вписване на данни по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията;
 2. издадените карти за идентификация при вписване на закриване/заличаване или промяна на обстоятелствата;
 3. документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;

Такса за регистрация БУЛСТАТ

Таксите за вписване на нови субект в регистъра са посочени в чл. 8, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. За повече информация или регистрация на някой от горепосочените субекти в Регистър Булстат, моля обадете ни се. Ние имаме богат опит и предлагаме правни услуги като адвокати по граждански дела и адвокат по регистрация на ДЗЗД в регистър Булстат. Тел. 02/ 858 10 25 или оставете съобщение на имейл: info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения