Прекратяване Дело ЧСИ

Прекратяване на изпълнително дело пред ЧСИ

Образуваното изпълнителното производство пред Частен или публичен съдебен изпълнител се прекратява при бездействие по смисъла на чл.433.ал.1,т.8 ГПК, ако  в този изтекъл период от 2 години. Взискателят не е поискал извършването на някакво изпълнителни действие по събирането на дълга в срок от 2 (две)  години. При прекратяването на изпълнителното производство настъпва по силата на закона с подаването на писмена молба от страна на длъжника, оформена по специален ред. А  когато съдебният изпълнител получи такова искане, той може само да прогласи в Постановление за прекратяване на изпълнителното дело вече настъпилите обстоятелства от неупражняване на правото на събиране на дълга в период от 2 календарни години.,

При прекратяване, когато установи осъществяването на съответните правно релевантни факти, ЧСИ е длъжен да издаде такова Постановление, с което да прекрати делото, а направените до този момент разноски се губят от Взискателят, който ги е платил.Прекратяване дело пред ЧСИ

Дали Частният съдебен изпълнител ще постанови Съдебно Постановление за прекратяване на принудителното изпълнение, зависи само от инициативата на длъжника да следи изтичането на срока и съответно да поиска от своя Взискател за да направи това, съгласно разпоредбата на чл.433 ал.1.т.8 ГПК.

Прекратяването на изпълнителното производство пред ЧСИ става по право, като новата давност е започнала да тече от  момента на предприемане на последното по време валидно изпълнително действие по събиране на дълга на длъжника. (в това число – запор на банкови сметки, искане за справка по имуществен въпрос. Насочването на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършване на опис и оценка на вещ, назначаването на пазач, насрочването и извършването на продан и т.н.. До постъпването на парични суми от публична продан или на плащания от трети задължени лица и др.)

 Правните предпоставки  за издаването на Постановление за прекратяване на изпълнителното дело са :

  1. Бездействие и не предприемане на изпълнителни действия по молба на взискателя;
  2. Изтичане на 2 (двугодишен) давностен,  преклузивен срок за събиране на задължението от длъжника;

Като адвокати по граждански права и процесуално представителство дължим да отбележим, че  давността се прекъсва от предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ.

В конкретният случай, няма значение дали прилагането му е поискано от взискателя и или е предприето по инициатива на частния съдебен изпълнител по възлагане на взискателя.

Следва да се има предвид, че не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение. Проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др. Назначаването на експертиза за определяне непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др.

Всички предоставяни правни услуги от Международна правна Кантора „Д. Владимиров и Партньори“ са основани на принципите на високо качество на правното обслужване. Освен дългогодишен професионален опит, кантората работи с множество специалисти в тази област и гарантира професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите!

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения