fbpx

АБОНАМЕНТ – ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Правно обслужване на фирми

Правно обслужване на фирми

Правно обслужване на фирми обхваща цялостната търговска дейност на дружествата в търговския оборот – изготвяне на всички необходими документи и подготовка на писмени договори свързани с търговска дейност. Кантората поддържа дългосрочни отношения на правно обслужване с търговски контрагенти,експортно ориентирани дружества при водене на двустранни преговори с търговски партньори и банки. Участваме активно в договаряне с кредитни институции и търговски банки, поддържаме взаимоотношения между отделни ведомства, при провеждане на преговори и сключване на международни търговски договори, както и начин на съставяне на легални документи.

В своята дългогодишна практика, адвокатската кантора предлагаме правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения/ и др.

Учавстваме активно в преговори с търговски партньори и можем да бъдем полезни в отношенията между с отделни институции и ведомства, при издаване и получаване на лицензи и разрешителни за извършване на дейност. Правно обслужване на фирми

В последните няколко години, работим усилени при провеждането на преговори с чуждестранни контрагенти и достачици на отделни услуги при изготвянето на двустранни търговски договори, подготовка на писмени Споразумения и други;

участие във форуми, обявяване на ГФО, изготвяне на книжа по обществени поръчки; решаване на казуси с особена сложност, писмени устни  консултации, сделки с имоти, вписване на промени в търговския регистър; сделки с имоти.

Пълното правно обслужване включва всички услуги, подробно описани в сайта на кантората. Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти спокойствие и сигурност, при разрешаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на фирмата в детайли. Стремим се нашите клиенти да  получат специално внимание, бързо и ефективно  юридическо обслужване. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

Адвокатската кантора предлага следните правни услуги:

 • Юридически консултации относно избор на подходящата правно-организационна форма за Вашият бизнес – ЕООД, ООД – АД, ЕАД и др.
 • Подготовка на докуементация относно учредяване и регистрация на местни и чуждестранни търговски дружества и еднолични търговци;
 • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;
 • Обявяване и публикуване на финансови отчети и легални документи в Търговският регистър към Агенцията по Вписванията;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
 • Изготвяне на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
 • Съставяне на документи относно преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;
 • Подготовка и съставяне на правен и икономически анализ на експортни дружества и предприятия;
 • Сделки с търговски предприятия -придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;Правно обслужване на фирми
 • Вписване на последващи промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;
 • Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;

Правни услуги:

 • Участие на Общи събрания на търговски дружества при изпълнение на задачи и тяхното корпоративно управление;
 • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
 • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки -относно недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.
 • Прекратяване,преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
 • Правни консултации по сключени и бъдещи банкови сделки;
 • Легални съвет и юридически консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
 • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;
 • Участие в преговори, медиация;
 • Комплексно правно обслужване на търговски дружества;
 • Процесуално представителство и правна защита в производство по несъстоятелност на търговски дружества;
 • Представителство на търговци пред всички държавни институции -Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства във връзка с търговски, граждански, административни, данъчни, митнически и други спорове;
 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения