fbpx

Обжалване Съдебни Решения

Обжалване на съдебни решения пред по-горестоящият съд

Кантората изготвя искови молби и възивни жалби, както и подготовка на надлежната правна аргументация при обжалване на неправилни и порочни съдебни решения е ясна и конкретна, когато се касае за допусната несправедливост и неправилност на постановени съдебни решения по граждански и административни дела.

Законът в този случай е точен и конкретен, посочвайки ясно и точно всички основания за обжалване на съдебни решения. Обжалване на съдебни решения

Постановено съдебно решение може да бъде обжалвано, ако са налични достатъчно факти и обстоятелства, същото това съдебно решение да бъде признато за нищожно или недопустимо първоинстанционно решение

В този случай въззивният съд Окръжен или Апелативен съд, следва да прогласи нищожността и ако образуваното гражданско дело не подлежи на прекратяване.

Съдът следва да го върне на първоинстанционния съд за постановяване на ново решение.

Това е ситуацията, когато се касае за  т.нар. нищожност на решението, тя следва да бъде предявена само и единоствено по исков ред безсрочно или чрез възражение.

Въззивна жалба може да се подаде срещу цялото решение или срещу отделни негови части. Жалбата се подава чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен срокот деня на заседанието, в което е обявено решението с мотивите за страната, която е присъствувала.

За страната, която не е присъствувала на заседанието, както и в случаите, когато решението с мотивите е обявено след последното заседание по делото. Срокът за обжалване тече от датата на съобщението, че решението с мотивите е изготвено.

Когато решението е недопустимо, въззивният съд го обезсилва, като прекратява делото.

Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, решението се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск. В съдебното решение на окръжния съд не може да бъде обезсилено едно съдебно решение, само поради това, че искът е бил подсъден на районния съд.

Аналогична е ситуацията при неправилно първоинстанционно решение. В този случай ако едно първоинстанционно съдебно решение е валидно и допустимо.

Въззивният съд решава спора по същество, като потвърждава или отменя изцяло или отчасти първоинстанционното решение. При отмяна на решението по главния иск се възстановява висящността и по евентуално съединените с него искове, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл.

Крайна цел на всяко обжалване е постигане на законосъобразно и отговарящо на истината решение по съществото на правния спор.Обжалване съдебни решения, адвокат обжавалне граждански дела, оспорване неправилно съдебно решение, жалба против съдебно решение, възивно обжалване граждански дела, обжалаване на разпореждане, обжалване на определение, обжалване на първоинстанционно решение, обжалване решение Районен съд, Обжалване съдебно дело

Във връзка с начините за постигане на тази крайна цел, съществуват два основни вида обжалване

  • въззивно обжалване пред по-горестоящият съд и 
  • контролно-отменително (чиито основен подвид е касационното обжалване).

Разликата между двата вида обжалване се състои в това, че при въззивното обжалване съдът повторно разглежда и решава правния спор по същество. А при контролно-отменителното – осъществява контрол върху решаващата дейност на предходната инстанция, т.е. върху постановеното съдебно решение.

Дейността на въззивната инстанция е идентична с тази на първоинстанционния съд – събиране и преценка на доказателства, установяване истинността на фактическите твърдения на страните.

Така, въззивната инстанция осъществява пряка преценка на доказателствата и фактите по материалноправния спор и затова въззивният съд образно се нарича „втора първа“ инстанция.

У нас е възприет моделът на пълното въззивно обжалване с възможност на страните да попълват делото с нови факти и доказателства.

То се развива пред второинстанционните съдилища – окръжни и апелативни.

Така порочните и неправилни съдебни решения на районните съдилища подлежат на последващо въззивно обжалване и съдебен контрол пред окръжните съдилища. А решенията на окръжните съдилища като първа инстанция – пред съответния апелативен съд.

Важно е да се подчертае, че пред въззивния съд се допускат само нови доказателства. Той може да разпита отново свидетелите и вещите лица само ако намери за необходимо да ги изслуша непосредствено. Ако делото е разгледано по реда на бързото производство, въззивният съд решава спора до един месец.

Въззивният съд в състав от трима съдии разглежда жалбата в открито заседание, събира доказателства, изслушва страните и оставя в сила (т.е. потвърждава) или отменя изцяло или частично постановеното решение. Ако отмени решението, съдът решава делото по същество.

Съдът ограничава дейността си само до обжалваната част на решението (страната може да обжалва само отделни части на съдебното решение).

За повече информация или правен съвет, моля да се свържете с нас на тел. 0897 90 43 91 или по mail : office@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения