Обжалване отказ на Търговския Регистър

Отказ на Търговския регистър

Напоследък много са случайте в който се стига до съдебно обжалване на отказите на Търговския регистър по вписване на обстоятелства в отделните търговски дружества.

В повечето случай жалбите пред съответните съдилища се констатира два съществОбжалване отказ на Търговския регистър, Съдебно обжалване откази на търговския регистър за вписване, Агенция по Вписванията откази за вписване на търговско дружество, Отказ на фирма обжалване, Оспорване вписване на Търговския регистър, адвокат фирмени делаени пропуска в приложението на процедурата по даване на указания на заявителите.

  1. Първият от тях е неспазване на установения срок за оповестяване на указанията – не по-късно от следващия работен ден от постъпване на заявлението в търговския регистър, което автоматично скъсява срока за заявителя за изпълнение.
  2. Вторият съществен пропуск е наложилата се трайна тенденция за постановяване на два отказа от страна на длъжностните лица.

Последното е резултат от приетото от Агенцията тълкуване на нормата на чл. 22, ал. 5 ЗТР, съгласно което в случай на неизпълнение на указанията се постановяват два отказа – отказ поради неизпълнение на указанията (по заявлението Ж1, което не удовлетворява напълно дадените указания) и отказ по съществото на конкретното заявление, с което търговският регистър е сезиран.

Жалбата до съда се подава чрез Агенцията по вписванията на хартиен носител или по електронен път до Окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранния търговец.

Законът за Търговския регистър и Наредбата за водене, съхранение и достъп до търговския регистър не регламентират изрично съдържанието на жалбата,но препращат към правилата  за частната жалба  в чл. 275, ал.2 във връзка с чл.260 ГПК.

Нормата на чл. 22, ал. 5 ЗТР задължава длъжностното лице, в случай на констатирано неизпълнение на дадените указания в срок (както в хипотезата на липса на изпълнение, така и в хипотезата на депозирано заявление Ж1, което обаче не съдържа исканото изпълнение) да постанови отказ по първоначалното заявление, с което е сезирано и по което са дадени указанията по чл. 22, ал. 5 ЗТР.

Горното означава, че длъжностното лице следва да се произнесе по съществото на направеното в първоначалното заявление искане, като извърши отново регистърната проверка по чл. 21 ЗТР, но вземе предвид и резултатите от указанията по чл. 22, ал. 5 ЗТР – липсата на изпълнение на дадените указания или наличието на непълно или неточно изпълнение

Окръжният съд разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание. Окръжният съд проверява, дали са били на лице основанията за постановяване на отказа според чл. 24, ал.1 от Закона за търговския регистър и дали отказът е съобразен с разпоредбите на Търговския закон и другите закони, уреждащи подлежащите на вписване обстоятелства.

Съгласно чл.278, ал.2 от ГПК съдът може да събира доказателства, ако прецени това за необходимо.Обжалване отказ на Търговския регистър, Съдебно обжалване откази на търговския регистър за вписване, Агенция по Вписванията откази за вписване на търговско дружество, Отказ на фирма обжалване, Оспорване вписване на Търговския регистър, адвокат фирмени дела

Доказателства, които са необходими за установяване на подлежащите на вписване обстоятелства, но не са били представени със заявлението пред  Агенцията по вписванията, не се допускат.

Недостатъците на заявлението за вписване не  се санират чрез жалба до съда.

Съдът може да потвърди отказа или да го отмени. При отмяна на отказа съдът постановява съдебно решение, с което дава  задължителни указания на Агенцията по Вписванията, Търговски регистър да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към нас и подготвите Вашите документи за обжалване на неправомерните откази на Агенцията по Вписванията – Търговски регистър.  Всяко ваше запитване ще се огледа във връзка с конкретиката и текущият въпрос, който следва да бъде внимателно преценен.

За контакти – тел. за връзка + 359 897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg. 

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения