fbpx

Обжалване на отказ на Търговския регистър

Обжалване на отказ на Търговския регистър

Напоследък много са случайте в който се стига до съдебно обжалване на обжалване на отказ на Търговския регистър.

При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт.

Особености на жалба до Търговския регистърОбжалване на отказ на Търговския регистър

Отказът на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване, заличаване на вписването или обявяване на представения акт  подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването.

Срокът започва да тече  от датата, на която е получен отказа с препоръчано писмо с обратна разписка.

 Ако заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес.

Жалбата до съда се подава чрез Агенцията по вписванията на хартиен носител или по електронен път до Окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранния търговец.

Процедура по обжалване отказ на Търговския регистър

Окръжният съд разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание.

Окръжният съд проверява, дали са били на лице основанията за постановяване на отказа според чл. 24, ал.1 от Закона за търговския регистър

Съдът следи дали отказът е съобразен с разпоредбите на Търговския закон и другите закони, уреждащи подлежащите на вписване обстоятелства.

Съгласно чл.278, ал.2 от ГПК съдът може да събира доказателства, ако прецени това за необходимо.Обжалване на отказ на Търговския регистър

Доказателства, които са необходими за установяване на подлежащите на вписване обстоятелства, но не са били представени със заявлението пред  Агенцията по вписванията, не се допускат.

Недостатъците на заявлението за вписване не  се санират чрез жалба до съда.

Съдът може да потвърди отказа или да го отмени.

При отмяна на отказ, Окръжен съд постановява съдебно решение, с което дава  задължителни указания на Търговски регистър да извърши исканото вписване.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към нас и подготвите Вашите документи за обжалване на неправомерните откази на Агенцията по Вписванията – Търговски регистър.

Всяко ваше запитване ще се огледа във връзка с конкретиката и текущият въпрос, който следва да бъде внимателно преценен.

За контакти – тел. за връзка + 359 897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg. 

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения