fbpx

Лиценз за извършване на превоз на товари

Издаването на лиценз за извършване на превоз като процедура е регламентирано в Закона за автомобилните превози (ЗАвП). Заедно с това се прилагат правилата на Наредба № 33 от 1999 г. и Тарифа № 5. Законът за автомобилните превози посочва, че обществен превоз на товари се извършва само от лице – с качеството превозвач. Това лице трябва да притежава лиценз. По смисъла на закона, „превоз на товари“ е дейност на физическо или юридическо лице. То трябва да е регистрирано като търговец, извършващо превоз на стоки срещу заплащане. Тези превози не са уточнени, но най-често са със собствени или наети превозни средства. Те могат да бъдат включително и на лизинг, независимо дали са натоварени. Един от редките случаи, при които не се изисква лиценз са такива при извършването на :

  1. лиценз за извършване на превозПревоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 1,5 тона или максимално допустима маса до 3,5 тона. С изключение на превозите, за които по силата на международни договори, Република България е страна, се изисква разрешително;
  2. Превоз на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
  3. Превоз на пътници и товари извършвани от Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, държавните предприятия „Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Съобщително строителство и възстановяване“, свързани с изпълнението на нормативно определените им публични задачи.

Изисквания

Лиценз за извършване на превоз на товари с автомобили с българска регистрация се издава на търговци по смисъла на Търговския закон, когато отговарят на следните изисквания:

  1. bulstatБлагонадеждност (Добра Репутация). Изискванията са изпълнени, ако представителите на транспортната дейност на търговците на са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност;
  2. Професионална Компетентност. Изискванията са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети, определени в наредбата и имат най-малко средно образование – за международните превози, и най-малко основно образование – за вътрешните превози;
  3. Финансова Стабилност. Изискванията са изпълнени, когато търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие. Освен това не трябва да има задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно процесуалния кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване. Капиталът за първото превозно средство и за всяко следващо превозно средство трябва да отговаря на размера, определен в Наредба № 33. Финансова стабилност се доказва от лицата в следните случаи:

а) при кандидатстване за издаване на лиценз;
б) при увеличаване броя на автомобилите в списъка към лиценза;
в) ежегодно – в срок до 30 април на текущата година.

За повече информация и справки, можете да се обърнете към нашите адвокати по транспортни и застрахователни дела на следните телефони :

Тел. 02/858 10 25   Е-mail info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения