fbpx

Изготвяне Нотариална Покана

Изготвяне и Връчване Нотариална покана

В съвременният начин на живот и забързаните отношения не винаги е възможно лично да успеете да се срещнете и поговорите с партньор или длъжник, който е пропуснал едно или друго свое задължение.

Често пъти се случва, че длъжниците или определени лица се крият, за да не бъдат открити и да не им бъде връчено уведомление или друг частен документ.

Именно тук има мястото на Нотариалната покана и връчването й чрез лице удостоверяващо самоличността на получателя.Изготвяне нотариална покана

Нотариалната покана е успешен вариант за изискване на доброволно изпълнение на дадено задължение или пък за доброволно плащане.

Връчването на Нотариална покана може да служи за уведомяване за прекратяване на някакви отношения с лице, което иначе трудно може да бъде намерено.

Тя сама по себе си е опит за избягване на евентуални съдебни битки, в които по принцип ще бъдат изхарчени много пари и нерви.

Нотариалната покана, когато е правилно оформена и връчена, е много силно доказателство, че съответното послание е стигнало до адресата.

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НОТАРИАЛНАТА ПОКАНА

В действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК) има специална разпоредба, озаглавена „Нотариална покана“.

В чл. 592 от кодекса е записано, че „за връчване на нотариална покана молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра“.

Нотариусът отбелязва върху всеки от тях, че поканата е била съобщена на лицето, до което се отнася, след което единият екземпляр от поканата се предава на лицето, от което поканата произхожда, а другият екземпляр се подрежда в нарочна книга при нотариуса.

По същия този ред чрез нотариуса се извършват всякакви други съобщения, предупреждения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения.

Въз основа на правната регламентация е ясно, че нотариалната покана задължително се връчва чрез нотариус.

На практика при връчването на нотариалните покани ролята на нотариуса се състои в това да удостовери от кого е била представена поканата, да организира надлежното й връчване съобразно реда, предвиден в ГПК, и да удостовери факта на връчването.

Изготвяне нотариална покана

Нотариалната покана следва да се изготви при представяне на точно определени реквизити, като съдържа основни елементи на посланието до отсрещната страна. Самият Нотариус няма отношение към съдържанието на нотариалната покана.

Често пъти той не е запознат за причините, поради които се изпраща тя.

Законът за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) разпорежда, че всеки нотариус може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа.

Това трябва да става при условията и по реда на чл. 37 – 58 от ГПК. Това са правилата за връчване на призовки и всякакви съобщения по граждански процеси. Там са определени начините на връчване, удостоверяването на връчването, ситуации, в които връчването става лично, чрез друго лице, чрез адвокат, чрез залепване и т.н.

Връчването и на нотариалните покани трябва да става по този ред и правила.

За повече информация ни потърсете на указаните телефони + 359 897 90 43 91 или изпратете Вашето запитване на office@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения