fbpx

Дела с международен елемент

Често пъти в практиката при регулиране на техните отношение се стига до съдебни дела с международен елемент.Дела с международен елемент

Въпросите към кантората възникват когато се наложи уведомяване на ответника в чужбина по дела с международен елемент.

За да се справим с този проблем е необходимо да се приложат допълнителни усилия да бъдат връчени съдебни книжа на ответниците по дела с международен елемент.

Обхват на дейност по дела с международен елемент ?

Кантората предлага процесуално представителство по граждански и търговски дела между физически и/или юридически лица, едно от които е чуждестранно.

Активно се занимава и с граждански и търговски спорове по дела в областта на облигационното, семейното и наследственото право.

Като адвокатска кантора оказваме съдействие по дела с международен елемент – както търговски спорове, така и по дела между граждани.Дела с международен елемент

  • Услугите на кантората включват процесуално представителство и съдействие по събиране на задължения в чужбина
  • Съдебни дела за непозволено увреждане и
  • Съдебни процедури по признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения

Представляваме своите клиенти по дела в България, чужбина при недоставени стоки/услуги, неизпълнение по сключени договори.

В много от разглежданите случаи, длъжникът има постоянен адрес/местопребиваване в чужбина.

В такива ситуации  по дела относно надлежна правна проверка на данни и от името на кредитор и снабдяване с документи за признаване на решение.

Прилагане на т.нар. международна компетентност на съда

Компететният съд при тези дела се определя по общите правила, свързани с местожителството или седалището на ответната страна.

На 10 януари 2015 година влезе в сила европейски Регламент (ЕС) 1215/2012, който замени досега прилаганият Регламент (ЕО)44/2001 относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения в рамките на ЕС.

Регламент (ЕС) 1215/2012 почти изцяло възприема нормите на отменения Регламент (ЕО) 44/2001 и включително определяне на компетентния съд.

В случаите на съдебни дела  във връзка с договор специалната подсъдност и компетентен съд е  местоизпълнение на договорно задължение.

дела с международен елемент

Под място на изпълнение в случаите на договори за покупко-продажба – мястото където са доставени стоките или е трябвало да бъдат доставени.

Когато се касае до услуги – мястото, където услугите са били предоставени или е трябвало да бъдат предоставени.

Компететният съд при международни дела се определя също и по избор на страните.

Нещо повече, когато е налице такъв избор, той се ползва с предимство и отменя общите правила.

Пример за компетентност по дела

В съдебната практика типичен пример за международната компетентност на българските съдилища се посочва Регламент (ЕО) №2201/2003 е приложим относно международната компетентност по брачни дела.

Тези дела са  пряко свързани с упражняване на родителски права и отговорност за присъждане на издръжка.

Нормите на международните Регламенти имат пряко и непосредствено приложение за българските съдилища и има предимство  пред нормите на вътрешното  законодателство, които му противоречат.

Регламентът  касае спорове  по две групи въпроси от областта на семейното право:

  1. Съдебни искове за развод и законна раздяла без прекратяване на брака.
  2.  Съдебнни искове за право на упражняване, ограничаване, лишаване от родителски права, определяне на режим на лични контакти, въпроси, касаещи имуществото на детето.

Кантората разглежда внимателно всеки отделен случай на съдебни дела и следи за спазване на международни договори и спогодби

За допълнителни въпроси,можете да изпратите Вашият казус на office@lawyer-bulgaria.bg или просто да позвъните на + 359 897 90 43 91.

На всяко Ваше запитване ще бъде отделено нужното внимание, за да може да получи адекватен и прецизен отговор на поставеният правен въпрос.