Закона за мерките по време на извънредното положение

Дела с международен елемент

Често пъти в практиката се случва бизнес партньори или просто търговски посредник или брачен партньор да се намира в чужбина.

При регулиране на техните отношение се стига до съдебни дела. Някой от тях са дела с международен елемент.

Въпросите към кантората възникват след като се наложи да  бъде уведомен ответника в чужбина по дела с международен елемент.

За да се справим с този проблем е необходимо да се приложат допълнителни усилия да бъдат връчени съдебни книжа на ответниците по дела с международен елемент.

Кантората предлага процесуално представителство по граждански и търговски дела между физически и/или юридически лица, едно от които е чуждестранно както по граждански и търговски спорове, така и по дела в областта на облигационното, семейното и наследственото право.

Като адвокатска кантора оказваме съдействие по дела с международен елемент – както търговски спорове, така и по дела между граждани.Дела с международен елемент

  • Услугите на кантората включваи процесуално представителство и съдействие в съдебни производства по събиране на задължения в чужбина
  • Съдебни дела за непозволено увреждане и
  • Административни и съдебни процедури по признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения по реда на Кодекса за международното частно право, ЗМТА, Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, и други.

Представляваме своите клиенти по дела, в които международният спор е свързан със събиране на вземания в България, чужбина при недоставени стоки/услуги, неизпълнение по сключени договори.

В много от разглежданите случаи, длъжникът има постоянен адрес/местопребиваване в чужбина.

В такива ситуации,особено по дела с международен елемент, извършваме надлежна правна проверка на данни и от името на местния кредитор процедурата по снабдяване с удостоверение за признаване на решение.

Прилагане на т.нар. международна компетентност на съдилищата 

Компететният съд при дела с международен елемент се определя по общите правила, свързани с местожителството или седалището на ответната страна по правоотношението или според специфичната материя, освен в случаите на изрично споразумение между страните в тази насока.

На 10 януари 2015 година влезе в сила европейски Регламент (ЕС) 1215/2012, който замени досега прилаганият Регламент (ЕО)44/2001 относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения в рамките на ЕС.

Регламент (ЕС) 1215/2012 почти изцяло възприема нормите на отменения Регламент (ЕО) 44/2001 и включително тезиотносно определянето на компетентния съд като оставя правилото: че това е съдът на държавата-членка по местожителството или седалището на ответната страна по делото.

В случаите на съдебни дела с международен елемент във връзка с договор: остава в сила специалната подсъдност и компетентен съд е съдът по мястото на изпълнение на договорното задължение.

дела с международен елемент

Под място на изпълнение в случаите на договори за покупко-продажба – мястото където са доставени стоките или е трябвало да бъдат доставени.

Когато се касае до услуги – мястото, където услугите са били предоставени или е трябвало да бъдат предоставени.

Компететният съд при дела с международен елемент се определя също и по избор на страните.

Нещо повече, когато е налице такъв избор, той се ползва с предимство и отменя общите правила.

Това правило е въведено по сходен начин от всички международни актове и конкретно в нарочната Хагска ковенция от 2005 г., която след искане за одобрение от страна на Съвета на Европейския съюз на 10 октомври 2014 г. и последвалата резолюция на Европейския парламент на 25 ноември беше утвърдена и приета.

С въвеждането на Хагската конвенция материята в областта на споразуменията между страните относно компетентния съд добива пълен и хармонизиран вид в международен план.

Пример за дела с международен елемент

В съдебната практика, най-често за типичен пример за международната компетентност на българските съдилища се посочва Регламент (ЕО) №2201/2003 е приложим относно международната компетентност по брачни дела и по дела за родителска отговорност.

Тези дела са  пряко свързани с упражняване на родителски права и отговорност за присъждане на издръжка.Нормите на международните Регламенти имат пряко и непосредствено приложение за българските съдилища и има предимство  пред нормите на вътрешното  законодателство, които му противоречат.

Регламентът  касае спорове  по две групи въпроси от областта на семейното право:

  1. Съдебни искове за развод и законна раздяла без прекратяване на брака.
  2.  Съдебнни искове за право на упражняване, ограничаване, лишаване от родителски права, определяне на режим на лични контакти, въпроси, касаещи имуществото на детето.

Кантората разглежда внимателно всеки отделен случай на съдебни дела с международен елемент и следи за стриктното спазване на международни договори и спогодби в изпълнение на задачи към свои клиенти, при защита на техен интерес в България и чужбина.

За допълнителни въпроси,можете да изпратите Вашият казус на office@lawyer-bulgaria.bg или просто да позвъните на + 359 897 90 43 91.

На всяко Ваше запитване ще бъде отделено нужното внимание, за да може да получи адекватен и прецизен отговор на поставеният правен въпрос.