Възивно обжалване решение

ВЪЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

Въззивното обжалване се развива като отделно и самостоятелно съдебно производство по оспорване на съдебни решение на първа инстанция пред висшестоящ второинстанционен въззивен съд. В съдебната система, съгласно условията на съдопроизводственият процес в България са налице два модела на въззивно обжалване, които могат да се определят като ограничено възивно обжалване на съдебно решение и пълно възивно обжалване на първоинстационно съдебно решение.

,Характерно за ограниченото ВО, е че при него обжалващия може да изтъкне пред Възивния съд само новоотткрити или новонастъпили факти и доказателства, както и Възивния съд може да върне на първа инстанция делото за ново разглеждане.

При пълното въззивно обжалване пред Въззивния съд нови факти и  доказателства, които е пропуснал да представи пред първата инстанция и че Въззивния съд не връща делото за ново разглеждане, а той решава сам по същество, когато отмени обжалваното решение като неправилно по смисъла на чл. 270 ГПК.

В нашето законодателство е възприет принципа на т.нар. пълно възивно обжалване на съдебното решение.  Съдебното производство пред по-горестоящият съд, най-често се харатеризира на втора поред съдебна инстанция. за оспорване на едно съдебно решение или определение. Това създава възможност за второинстанционен съдебен контрол и последващо обжалване на Съдебно решение на първоинстанционните Районни и Окръжни съдилища.

Възивно производство пред по-горестоящият съд 

Образуване на възивно производство. Решение на Въззивния съд. Предмет на възивно обжалване са Съдебни решения и определения от първоинстанционните Районни и Окръжни съдилища:

  1. Съдебните решенията на Районен съд подлежат на обжалване пред Окръжните съдилища по смисъла на чл. 258 ГПК.
  2. Съдебните решенията на Окръжен  съд се обжалват пред апелативните съдилища, като срок за обжалване съгласно изискванията на Закона в чл. 259 ГПК е двуседмичен.

Същественото в случая е началният момент е на обжалването на Съдебните решения е различен:

а/ спрямо страната, която страната е присъствала на заседанието, на което решението заедно с мотивите е било обявено, срокът тече от деня на това заседание.

б/ спрямо страната, която не е присъствала на това заседание, срокът тече от деня на
получаване на съобщението от съда.

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначлното производство, независимо дали е главна подпомагаща или контролираща.

С право на обжалване разполага както ищеца така и ответника. Както правото на иск, така и правото на обжалване  предпостава интересот обжалването.

Предварителен отказ от правото за обжалване е недействителен, но страната може да оттегли подадената от нея желба по всяко време на делото.

Правото на обжалване се упражнява чрез подаване на жалба, с нея жалбоподателят може да обжалва цялото решение или част от него.

Според ГПК производството пред възивния съд прилича на производство пред
първоинстанционен съд с някои изключения.

1. Възивния съд започва с проверка дали обжалваното решение е валидно, тази проверка е
служебна.
2. Ако обжалваното решение е валидно възивния съд пристъпва към проверка на неговата
допустимост. Възивния съд следи служебно за допустимостта на обжалваното решение.
3. Основно място сред пропуските на първоинстанционният съд и констатираните от жалбоподателите пороци, които водят до обжалване на неправилното решение пред възивния съд заемат новите факти и доказателства, с които първоинстанционния съд не е разполагал.

Възивния съд трябва да подложи доказателствата събрани от първоинстанционния съд на самостоятелни проверки по свое убеждение.

Пред възивното производство се допускат само нови факти и доказателства (както писмеми, така и устни) в закрито заседание.

Те могат да се представят от заинтересованата страна и след закритото и първото по делото заседание. Възивния съд може повторно да разпита свидетелите, разпитани пред първата инстанция.

Основната разлика между първоинстанционното и възивно производство, е че пред възивното не могат да бъдат
предявени нови искове.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към нас за съвет и справка на тел. 0897 90 43 91 или на email : office@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения