fbpx

Въззивно обжалване решение

ВЪЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

Въззивното обжалване се развива като отделно и самостоятелно съдебно производство по оспорване на съдебни решение на първа инстанция пред висшестоящ второинстанционен въззивен съд. Въззивно обжалване на решение Въззивно обжалване на решение 

В съдебната система, съгласно условията на съдопроизводственият процес в България са налице два модела на въззивно обжалване, които могат да се определят като

А/ограничено възивно обжалване на съдебно решение и

Б/ пълно възивно обжалване на първоинстанционно съдебно решение.

Характерно за ограниченото ВО, е че при него обжалващия може да изтъкне пред Въззивния съд само новоотткрити или новонастъпили факти и доказателства,

Въззивния съд може да върне на първа инстанция делото за ново разглеждане.

При пълното въззивно обжалване пред Въззивния съд нови факти и  доказателства, които е пропуснал да представи пред първата инстанция

Въззивния съд не връща делото за ново разглеждане, а той решава сам по същество, когато отмени обжалваното решение като неправилно по смисъла на чл. 270 ГПК.

В нашето законодателство е възприет принципа на т.нар. пълно възивно обжалване на съдебното решение.

Съдебното производство пред по-горестоящият съд, най-често се характеризира на втора поред съдебна инстанция. за оспорване на едно съдебно решение или определение.

Това създава възможност за второинстанционен съдебен контрол и последващо обжалване на Съдебно решение на първоинстанционните Районни и Окръжни съдилища.

Въззивно производство 

Образуване на възивно производство. Решение на Въззивния съд.Въззивно обжалване на решение 

Предмет на възивно обжалване са Съдебни решения, определения от първоинстанционните Районни и Окръжни съдилища:

  1. Съдебните решения на Районен съд подлежат на обжалване пред Окръжните съдилища по чл. 258 ГПК.
  2. Съдебните решения на Окръжен  съд се обжалват пред апелативните съдилища, срок за обжалване съгласно изискванията на Закона в чл. 259 ГПК е двуседмичен.

Същественото в случая е началният момент е на обжалването на Съдебните решения е различен:

а/ спрямо страната, която страната е присъствала на заседанието, на което решението заедно с мотивите е било обявено, срокът тече от деня на това заседание.

б/ спрямо страната, която не е присъствала на това заседание, срокът тече от деня на
получаване на съобщението от съда.

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначалното производство, независимо дали е главна подпомагаща или контролираща.

С право на обжалване разполага както ищеца така и ответника. Както правото на иск, така и правото на обжалване  предпоставя интерес от обжалването.

Предварителен отказ от правото за обжалване е недействителен, но страната може да оттегли подадената от нея въззивна жалба по всяко време на делото.

Правото на обжалване се упражнява чрез подаване на жалба, с нея жалбоподателят може да обжалва цялото решение или част от него.

Изключения от правилото Въззивно обжалване на решение 

Според ГПК производството пред въззивния съд прилича на производство пред
първоинстанционен съд с някои изключения.

1. Въззивния съд започва с проверка дали обжалваното решение е валидно, тази проверка е
служебна.
2. Ако обжалваното решение е валидно въззивния съд пристъпва към проверка на неговата
допустимост.

Въззивния съд следи служебно за допустимостта на обжалваното решение.

3. Основно място сред пропуските на първоинстанционният съд и констатираните от жалбоподателите пороци, които водят до обжалване на неправилното решение пред въззивния съд заемат новите факти и доказателства, с които първоинстанционния съд не е разполагал.

Въззивния съд трябва да подложи доказателствата събрани от първоинстанционния съд на самостоятелни проверки по свое убеждение.

Пред въззивното производство се допускат само нови факти и доказателства (както писмеми, така и устни) в закрито заседание.

Те могат да се представят от заинтересованата страна и след закритото и първото по делото заседание.

Възивния съд може повторно да разпита свидетелите, разпитани пред първата инстанция.

Основната разлика между първоинстанционното и възивно производство, е че пред въззивното не могат да бъдат
предявени нови искове.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към нас за съвет и справка на тел. 0897 90 43 91 или на email : office@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения