fbpx

Събиране на просрочени задължения

Адвокат събиране на задължения

Събиране на задължения – една от услугите, които предлагаме доста често в последно време. Голяма част от работата ни като адвокати по съдебни дела се обхваща от т.нар. събиране на задължения.

В случай, че имате задължения, които не могат да бъдат погасени с доброволни средства, можете да потърсите помощ от адвокат, специализиран в събирането на задължения.
Кантората ще може да ви консултира за правата ви и за процеса на събиране на задълженията, както и да ви помогне да изготвите писмени известия или да подадете съответните искове в съда.
Кантората е специализирана в събирането на задължения, може да предостави правна помощ и в случаи, когато дължите суми на трети страни, например на банки или други кредитори.

Те могат да ви консултират как да преговаряте с кредиторите си и как да уредите задълженията си.

Събиране на задължения по съдебен ред
Важно е да изберете адвокат, който има опит в събирането на задължения и който е знаком със съответното законодателство.

Много наши клиенти се свързват с нас във връзка с неизпълнени договори и неустойки по сключени двустранни договори.

Като адвокати по съдебни дела разполагаме с богата практика от съдебни дела по събиране на задължения.

Причината, постоянно да се свързват с нас хора с вземания от трети лица, се корени във факта, че често пъти се случва, при договорни или други основания, тези вземания са останали несъбрани.

Много често клиенти, търсещи правна защита в тези ситуации се нуждаят от правни консултации и легално съдействие при събиране на просрочени парични задължения.

В зависимост от това дали се оспорва, дългът бива спорен и безспорен.

Събиране на задължения, адвокат събиране на задължения

В практиката по дела за събиране на задължения се стига до принудително събиране на вземания.

Това е основно изпитание за всеки добър адвокат по граждански и търговски дела, занимаващ се със съдебни дела по събиране на задължения на клиенти.

ВАЖНО: Не забравяйте погасителна давност – не се прилага служебно !

За голямо съжаление, за съдебно дело за събиране на просрочени задължения, клиентите се сещат твърде късно.

Когато по отношение на самото вземане изтече предвидената в закона погасителна давност.

Някой клиенти водят устни разговори и молби с длъжника си, считайки че по този начин прекъсват давността.

За ефективно събиране на задълженията е необходим адвокат с опит в делата по събиране на задължения при просрочени фактури.

Най-добрият вариант да сте защитени в този случай е да потърсите услугите на добър адвокат по съдебни дела.

Кантората, специализирана по граждански и търговски дела ще Ви помогне за да може като клиент да останете спокойен за своите вземания от некоректните длъжници.

Задачата на всеки опитен адвокат по съдебнио дела е да обезпечи вземането на своя клиент – кредитор, за да може да гарантира вземането след края на делото.

За събирането на задължения няма значение дали се касае за вземане, срещу което стой актив – недвижим имоти или блокирани пари по фирмена сметка в банка

В повечето случаи вариантите са различни и многобройни, но е важно адвокатът, ангажиран с тази задача да поеме ангажимент и да свърши работата.

Какво следва да направите …..

При събиране на парични задължения и просрочени финансови претенции, следва да се обърнете към специалист по граждански и търговски дела.

Част от услугите, които кантората предлага в конкретният случай са следните :

 • Правно представителство и консултации при събиране на вземания;
 • Обезпечаване на вземания при лоши длъжници;
 • Правно съдействие и участие в двустранни преговори с търговски дружества с цел изчистване на дължими суми и забавени плащания;
 • Образуване на дело по събиране на задължения и съдебни спорове по неизплатени фактури;
 • Правно съдействие и помощ при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове;
 • Подготовка на писмени документи при съдебни дела и заповедни производства пред Районен съд;
 • Образуване и подготовка на исков процес пред Районен и Окръжен съд;
 • Правно съдействие при събиране на вземания за издръжка и гледане на дете;Събиране на задължения по съдебен ред
 • Правни консултации при банково или кредитно финансиране;
 • Съдействие на физически и юридически лица при проблеми и съдебни процеси по събиране на вземания, обезпечаване на задължения  др.;
 • Международно събиране на вземания в чужбина – сътрудничество и защита;
 • Правен анализ и проучване финансовото и имотно състояние на ФЛ и фирми;
 • Съдействие и защита на длъжници;
 • Правни консултации във връзка със събиране на дългове и просрочени задължения;
 • Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания;
 • Подготовка на документи и водене на обезпечителни производства – обезпечение на бъдещ иск, вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки.

Какво предлага кантората за Вас като кредитор по парично вземане …..

Най-искреният ни съвет е да се консултирате с адвокат по търговски и граждански дела

Това следва да направите своевременно преди да е възникнал проблемът. Това се отнася и за случаите когато е забавено плащането на ответника.

Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности.

В случай, че Ви е нужно разяснение за хода на съдебното производство се обърнете към нас на Tel. : +359 897 90 43 91 , E-mail  :  info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения

5/5 - (52 votes)