fbpx

Адвокат семейно право

Търсите адвокат, специалист в областта на семейното право

Кантората се занимава активно и предоставя правни услуги на физически лица по семейно право, бракоразводни дела и семейни отношения след прекратяване на брака.

Голяма част от материята регулира отношенията между съпрузи при развод. Правните услуги на кантората са пряко насочени към упражняване на родителски права след развода.Адвокат семейно право

Адвокатите по семейни право в кантората ще Ви предложат най-рационалното решение при разрешаване на проблем по семейно право.

Повечето адвокати по семейно право търсят бързо решение, без да се интересуват от последствията. Семейното право регулира отношения и въпроси, наслагвани с години.

Именно поради това, предоставяйки правни услуги като адвокат по семейно право, много трудно понякога можем да кажем, че решението на един семеен въпрос е лесно или невъзможно.

Голяма част от правните услуги в областта на семейното право са пряко насочени към развод по взаимно съгласие, както и регулиране на отношенията между съпрузите при прекратяване на съпружеската имуществена общност.

Повечето казуси по семейно право се свеждат до упражняване на права на съпрузите, както и случаи на домашно насилие и въпроси по Закона за домашното насилие.

Повечето запитвания се отнасят именно до регулиране на отношенията между съпрузите в областта на семейното право и правната регламентация на развод по исков ред.

Част от дейността на кантората в областта на семейното право обхващат и следните правни услуги, а именно :

  • Правни услуги и консултации по семейно-правни въпроси;
  • Консултации и анализ на причини за развод, подготовка на брачни искове (родителски права, лични отношения, издръжка и др.);
  • Съдебни искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
  • Правни услуги и консултации и правно съдействие при осиновяване;
  • Съдебни производства по издаване разрешение за напускане на страната за малолетни и непълнолетни лица;
  • Издаване на съдебно разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица;
  • Правно услуги и съдебни производства по оспорване на произход и установяване на произход, припознаване.

Адвокатска кантора „Д. Владимиров“ разполага с опитни специалисти, които работят в следните области : 

– изготвяне на брачни договори от опитен адвокат по семейно право;

– правна помощ при избор на режим на имуществени отношения;

– правна помощ и съдействие при разпореждане с общо имущество на съпрузите;

– оспорване на разпореждания с общо имущество без съгласието на единия съпруг;

– консултации, предявяване на искове и процесуално представителство от адвокат по семейно право при развод по взаимно съгласие и по вина на съпруг;

– предявяване на искове за определяне на по – голям дял при значителен принос на единия съпруг;

– правна помощ и съдействие, и процесуално представителство при спорове относно упражняване на родителски права;

– правна помощ и процесуално представителство при искове за установяване и оспорване на произход;

– гражданскоправна и наказателно правна защита при неплащане на издръжка;

– правни консултации при осиновяване. Срокове и процедури 

Какво представлява семейното право ?

Семейното право регламентира правата и задълженията в семейните отношения – брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство. Семейното право урежда правоотношения възникнали във връзка със сключване на брак, родства, осиновяване, настойничество и попечителство.

Какво обхваща семейното право ?

Семейното право обхваща съпружеските права и задължения, правата и задълженията между родители и деца, правата и задълженията по страните на осиновителния акт, правата и задълженията по семейно-правно отношение за издръжка. Сключването на брак може да бъде при законов режим на общност, законов режим на разделност или договорен режим (чрез брачен договор)

Какви са начините за прекратяване на семейните отношения ?

Вариантите за развод са по взаимно съгласие (без съдът да се произнася за евентуалната вина) и разводи по исков ред (вината е определяща). При развод се уточняват имуществените отношения, родителските права, издръжка и други.

Какво друго включват семейните дела ?

Произходът и осиновяването също се обхващат от семейното право. Произходът е биологична връзка между две лица, при която едното е баща или майка. Ако произходът е неизвестен може да се установи по исков ред или чрез припознаване от страна на предполагаемия родител. Осиновяването позволява отглеждане на дете без съществуването на биологична връзка.